Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Préparations lubrifiantes

2021/S 110-289109  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/06/2021 S110 Hongrie-Budapest: Préparations lubrifiantes 2021/S 110-289109 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Budapesti Közlekedési Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_71040624 Adresse postale: Akácfa utca 15.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1980 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Gara Richárd Courriel: kozbeszerzes@bkv.hu Téléphone: +36 14616578 Fax: +36 13226438 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bkv.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.bkv.hu/beszerzesek
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ken?zsírok és motorolajok beszerzése Numéro de référence: EKR000511472019
II.1.2) Code CPV principal 09210000 Préparations lubrifiantes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ken?zsírok beszerzése
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211000 Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Lieu principal d'exécution:
A BKV Zrt. budapesti telephelyei, melyek a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezésre.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Különféle ken?zsírok beszerzése Tapasztalati mennyiség: 9 334 mennyiségi egység / 12 hónap Ajánlatkér fenntartja a jogot, hogy a szerz?dés hatálya alatt a keretszerz?dés egységárak táblázat mellékletében szerepl tételeken felül egyéb, az eljárás - közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képez tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerz?désben meghatározott keretösszeg 10 %-ával megegyez mértékben, tárgytól eltér új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerz?dés módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhet?k meg. A részletes m?szaki, szakmai követelményeket az ajánlati árak táblázata és a m?szaki leírás tartalmazza. A szállított termékeknek az ajánlati árak táblázatban foglalt minimum specifikáció szerinti min?ség?nek kell lenniük. Viszkozitás, ill. viszkozitási index tekintetében nem lehet eltérni, magasabb teljesítményszínt?, min?ség és/vagy gyártóm?i jóváhagyású terméket Ajánlatkér elfogad. Ajánlatkér felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére. Ajánlattev?nek szakmai ajánlatának részeként meg kell adnia a szállítani kívánt termék termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát, valamint csatolnia kell valamennyi termék terméklapját vagy olyan dokumentumot, amelyb?l az el?írt minimum specifikáció egyértelm?en megállapítható. (m?szaki leírásban részletezettek szerint) Ezen túlmen?en meg kell adnia az ajánlott termékek kereskedelmi megnevezését is. Ajánlattev?nek vállalnia kell, hogy a szerz?déses id?szakban szállított teljes mennyiség vonatkozásában a keletkez és összegy?jtött, veszélyes hulladéknak min?sül hulladékot a vonatkozó jogszabályok szerint térítésmentesen elszállítja és kezeli. Ajánlattev?nek nyilatkoznia kell: - a vállalt teljesítési határid?r?l (legalább 6, legfeljebb 10 munkanap), - hogy a megajánlott termék veszélyes anyagnak, vagy keveréknek min?sül-e, - minimum megrendelhet mennyiséget és értéket - az ajánlati árak táblázatban meghatározott kiszerelési egységeken kívül - nem köt ki, - a vállalt jótállási id?r?l, mely nem lehet kevesebb, mint az átvételt?l számított 12 hónap, - amennyiben a jótállási id?n belül fellép f?egység meghibásodás bizonyítható módon az ajánlattev által szállított ken?anyag nem megfelel?sége miatt következett be, úgy a hibás f?egység javításának/felújításának mindennem költsége ajánlattev?t terheli, - ajánlatkér a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében: O nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadja O tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkér - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történ elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintend?, - hogy az ajánlatkér honlapján található: - személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek), valamint - az ajánlatkér Min?ségirányítási-, Energiairányítási-, valamint Környezetközpontú Irányítási Rendszerének követelményeit (https://www.bkv.hu/hu/iso_iranyitasi_rendszerek_iso) Megismerte és azt a szerz?dés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette. - hogy a szerz?dés teljesítése során törekszik a min?ségi és energiahatékony munkavégzésre, a környezetszennyezés csökkentésére és a környezetbarát anyagok felhasználására. A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek https://www.bkv.hu/hu/iso_iranyitasi_rendszerek_iso
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 214-526388
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: T-298/18/1.

Lot nş: 1 Intitulé:
Ken?zsírok beszerzése
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
22/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: F & K Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_72098071 Adresse postale: Szabadság út 1/a.
Ville: Kerepes Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 2144 Pays: Hongrie Courriel: info@f-and-k.hu Téléphone: +36 28560630 Fax: +36 28560631
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 194 937 480.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A szerz?désmódosítás 2021. június 1-jén került aláírásra. A szerz?dés a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján került módosításra.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 09210000 Préparations lubrifiantes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211000 Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Lieu principal d'exécution:
A BKV Zrt. budapesti telephelyei, melyek a Közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezésre.
VII.1.4) Description des prestations:
Különféle ken?zsírok beszerzése Tapasztalati mennyiség: 9 334 mennyiségi egység / 12 hónap
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 48
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 194 937 480.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: F & K Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_72098071 Adresse postale: Szabadság út 1/a.
Ville: Kerepes Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 2144 Pays: Hongrie Courriel: info@f-and-k.hu Téléphone: +36 28560630 Fax: +36 28560631 Adresse internet: http://www.f-and-k.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
A szerz?dés keretösszege nem változik. A szerz?désmódosítás nem érint értékelési szempont szerinti szerz?déses feltételt. A szerz?dés
   1. 3 pontja lehet?vé teszi a szerz?dés
   1.  sz. mellékletének a szerz?dés tárgykörébe ill tétellel való kiegészítését. A szerz?dés
   1.  sz. melléklete a szerz?dés
   1. 3. pontja alapján kerül kiegészítésre.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coűts empęchant un changement de titulaire:
Az ajánlatkér által a f?városi közösségi közlekedésben üzemeltetett járm?vek üzembiztonságát szolgáló javításokhoz nélkülözhetetlen a termék beszerzése. A járm?vek rendelkezésre-állása és utasbiztonsága érdekében a szállítandó terméket megfelel min?ségben a szerz?déses partner tudja biztosítani.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 194 937 480.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 194 937 480.00 HUF Hongrie-Budapest: Préparations lubrifiantesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournituresfournitures 09/06/2021 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
09210000 - Préparations lubrifiantes 
09211000 - Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants