Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes

2022/S 225-648204  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Hongrie-Budapest: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 2022/S 225-648204 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Budapesti Rend?r-f?kapitányság Numéro national d'identification: EKRSZ_44893390 Adresse postale: Teve Utca 4-6.
Ville: Budapest Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 1139 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Puchinszki László Courriel: PuchinszkiL@budapest.police.hu Téléphone: +36 14435305 Fax: +36 14435260 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.brfk.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Élelmiszer alapanyagok beszerzése 10 részben Numéro de référence: EKR001106662019
II.1.2) Code CPV principal 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Baromfi hús
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15112000 Volaille
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1097 Budapest, Nádasdy u. 1-3. rendkívüli helyzet esetén 1071 Budapest, Dózsa György út 18-24.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Tervezett mennyiség: 12 155kg különféle baromfi hús és húskészítmény beszerzése
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 155-379055
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 2
Lot nş: 2 Intitulé:
Baromfi hús
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
07/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Gulyás János és Társa Kft Numéro national d'identification: EKRSZ_43509254 Adresse postale: II. Kerület 80 Ville: Felgy? Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 6645 Pays: Hongrie Courriel: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com Téléphone: +36 202383721 Fax: +36 63483248
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 45 428 718.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A szerz?désmódosítás dátuma: 2022. november
   9. 
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. §-ának rendelkezései szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15112000 Volaille
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1097 Budapest, Nádasdy u. 1-3. rendkívüli helyzet esetén 1071 Budapest, Dózsa György út 18-24.
VII.1.4) Description des prestations:
Tervezett mennyiség: 12 155kg különféle baromfi hús és húskészítmény beszerzése
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 48
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 45 428 718.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Gulyás János és Társa Kft Numéro national d'identification: EKRSZ_43509254 Adresse postale: II. Kerület 80 Ville: Felgy? Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 6645 Pays: Hongrie Courriel: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com Téléphone: +36 202383721 Fax: +36 63483248
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Egységár növelés a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján történik. A keretösszeg nem kerül módosításra
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Eladó 2022. szeptember 28-án áremelési szándékot jelentett be, melyet részletes szerz?désmódosítási igény nyilatkozattal támasztott alá. Eladó indoklásában a gazdasági körülmények olyan változására hivatkozott, melyek a részükr?l vállalt szállítási teljesítés eredményességét veszélyeztetik és melyek a szerz?dés megkötése után felmerült rendkívüli és kivételes, nem csak a magyar gazdaságot érint?, el?re nem látható, részükr?l ellen?rizhetetlen, továbbá elháríthatatlan körülményeket teremtettek. Eladó nyilatkozata szerint a növelt árak kialakításánál maximálisan figyelembe vette több éves elkötelez?dését, illetve azt a tényt, hogy a rendkívüli gazdasági helyzetben is fenn kell tartani ellátási kötelezettségeit. Eladó fentiek alátámasztására benyújtotta a KSH által közzétett a termékcsoportra vonatkozó legutolsó hónap (2022. augusztus) árindexét. A piaci körülmények felmérése érdekében Vev? megvizsgálata a baromfihús árának alakulását, mely alapján megállapította, hogy a KSH 2022. szeptemberi adatai alapján, hogy az áremelkedés kumulált mértéke 2022. áprilisától számítva +15-32%-os áremelkedést mutat. Eladó a KSH gyorstájékoztatójában szerepl?, baromfihúsra vonatkozó áremelkedésre tekintettel kéri a 15%-os mérték? szerz?désmódosítási javaslat elfogadását, beszerzési árai, a szállítási és csomagolási költségek növekedése miatt. Valamennyi körülmény mérlegelése és összehasonlítása alapján Vev? megállapította, hogy az áremelési igény indokolt, az id?tényez? és a piaci változások alapján az áremelési igényt elfogadta. Az ajánlat benyújtásakor kell? gondossággal eljárva sem volt látható az üzemanyagok, a csomagoló anyagok, az energia árak és a mimimálbér bekövetkezett mérték? emelkedése, az infláció ilyen mérték? felgyorsulása melynek prognosztizálhatatlanságát több gazdasági elemzés, KSH gyorstájékoztatók és MNB monetáris ülést követ? sajtótájékoztatón elhangzottak is alátámasztják.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 45 428 718.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 45 428 718.00 HUF Élelmiszer alapanyagok beszerzése 10 részben 22/11/2022 HUN National
 
 
C L A S S E    C P V
15000000 - Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 
15112000 - Volaille