Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Produits chimiques

2021/S 199-519183  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Hongrie-Budapest: Produits chimiques 2021/S 199-519183 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: F?városi Csatornázási M?vek Zrt.
Numéro national d'identification: AK02440 Adresse postale: Asztalos Sándor út
   4. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1087 Pays: Hongrie Point(s) de contact: dr. Oláh András Courriel: olaha@fcsm.hu Téléphone: +36 45541004331 Fax: +36 14554253 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.fcsm.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.fcsm.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Polielektrolit szállítása iszaps?rítési és víztelenítési eljárásokhoz a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep részére
II.1.2) Code CPV principal 24000000 Produits chimiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Polielektrolit szállítása iszaps?rítési eljáráshoz
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24000000 Produits chimiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1237 Budapest, Medd?hányó út
   1. 
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Adásvételi szerz?dés keretében iszaps?rítéshez használt polielektrolit szállítása a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep részére 64 800 kg mennyiségben. (A szerz?dés 36 hónapos id?tartama alatt, opcionálisan plusz 19 440 kg többlet mennyiség eltérés lehetséges, melynek lehívására Ajánlatkér nem kötelezett.). Ajánlatkér jogosult a nyertes ajánlattev?höz a szerz?dés határozott id?tartamának lejártát megel?z?en legalább 60 nappal intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal a szerz?dés id?tartamát további 24 hónapra meghosszabbítani, mely id?tartam alatt Ajánlatkér 43 200 kg (A 24 hónap id?tartam alatt opcionálisan plusz 12 960 kg többlet mennyiség eltérés lehetséges) iszaps?rítéshez használt polielektrolit lehívására jogosult.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 081-180984
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: KSZ - 2018000160
Lot nş: 1 Intitulé:
Polielektrolit szállítása iszaps?rítési eljáráshoz
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
10/04/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Allied Water Solutions C.E.E. Kft.
Adresse postale: Kardhegy u. 22.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1116 Pays: Hongrie Courriel: office@alliedsolutions.eu Téléphone: +36 13710317 Fax: +36 13710318 Adresse internet: http://www.alliedsolutions.eu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 138 956 400.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A szerz?désmódosítás aláírásának dátuma 2021.10.04.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 24000000 Produits chimiques
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24000000 Produits chimiques
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1237 Budapest, Medd?hányó út
   1. 
VII.1.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés keretében iszaps?rítéshez használt polielektrolit szállítása a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep részére 64 800 kg mennyiségben. (A szerz?dés 36 hónapos id?tartama alatt opcionálisan plusz 19 440 kg többlet mennyiség eltérés lehetséges, melynek lehívására Ajánlatkér nem kötelezett.) Ajánlatkér jogosult a nyertes ajánlattev?höz a szerz?dés határozott id?tartamának lejártát megel?z?en legalább 60 nappal intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal a szerz?dés id?tartamát további 24 hónapra meghosszabbítani, mely id?tartam alatt Ajánlatkér 43 200 kg (A 24 hónap id?tartam alatt opcionálisan plusz 12 960 kg többlet mennyiség eltérés lehetséges) iszaps?rítéshez használt polielektrolit lehívására jogosult. A részletes m?szaki adatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 36
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 143 765 400.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Allied Water Solutions C.E.E. Kft.
Adresse postale: Kardhegy u. 22.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1116 Pays: Hongrie Courriel: office@alliedsolutions.eu Téléphone: +36 13710317 Fax: +36 13710318 Adresse internet: http://www.alliedsolutions.eu/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Tárgyi szerz?dés teljesítésével kapcsolatban az Allied Water Solutions C.E.E. Kft.(Eladó) jelezte, hogy az iszaps?rítéshez szükséges Acefloc 55502 típusú polielketrolit árát a gyártók az elmúlt hónapok során jelent?sen megemelték az alapanyagok, gyártás, szállítás, csomagolás drágulása miatt. Eladó kifejezte, hogy az egységár emelés Vev?i elutasítása esetén Eladó nem tudja biztosítani a folyamatos és az Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep m?ködéséhez elengedhetetlen vegyszer szállítását. A F?városi Csatornázási M?vek Zrt.(Vev?) megvizsgálta Eladó áremelési igényét és elfogadta a szerz?désben meghatározott és félévente a felülvizsgált EUR/HUF árfolyamnak megfelel?en módosított egységár +7%-os megemelését. A nettó egységár módosítás a Kbt. 141§ (2) bekezdés b) pontjának is megfelel. (2) A szerz?dés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerz?dés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerz?déses érték 15%-át;
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Jelen pontban foglalt adatok, információk jelen hirdetmény VII.2.1) A módosítások ismertetése pontjában kerültek megadásra!
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 138 956 400.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 143 765 400.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
24000000 - Produits chimiques