Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 25/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Rails

2022/S 10-022147  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Hongrie-Budapest: Rails

2022/S 010-022147

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 227-598666)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: MÁV Magyar Államvasutak Zártkör?en M?köd Részvénytársaság
Numéro national d'identification: 10856417244
Adresse postale: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU1 Közép-Magyarország
Code postal: 1087
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Szili Orsolya
Courriel: szili.orsolya@mav.hu
Téléphone: +36 302257586
Fax: +36 15114253
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mavcsoport.hu

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Vasúti acélsín beszerzése - IVJ program II.

Numéro de référence: EKR001407352021

II.1.2)
Code CPV principal
34946110 Rails

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Keretmegállapodás MÁV Zrt. vasúti pályájához tartozó, felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges vasúti acélsín (24 és 120 fm-es 54 és 60 R260 és R350HT) beszerzése nettó 5 623 000 EUR értékben (azaz nettó 2 000 000 000 Ft értékben a 355,66 Ft/EUR árfolyamon számolva), lehívási kötelezettség nélkül. Ajánlatkér által beszerezni kívánt mennyiség tervezetten 5 623 tonna. Az ajánlattétel, a szerz?déskötés és a kifizetések pénzneme EUR.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 227-598666

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi id

Au lieu de:

Date: 11/01/2022

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 25/01/2022

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi id

Au lieu de:

Date: 11/01/2022

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 25/01/2022

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Ajánlatkér a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján hosszabbítja meg az ajánlati határid?t. Ajánlatkér felhívja a figyelmet, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.
Hongrie-Budapest: RailsType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures
25/01/2022
14/01/2022
HU
National

 
 
C L A S S E    C P V
34946110 - Rails