Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Robinets, vannes et dispositifs similaires

2023/S 195-611689  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Hongrie-Budapest: Robinets, vannes et dispositifs similaires 2023/S 195-611689 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Magyar Földgáztároló Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_55522591 Adresse postale: Váci Út 144-150 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1138 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Nagy László Gábor Courriel: kozbeszerzes@mfgt.hu Téléphone: +36 307794151 Fax: +36 13547045 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://mfgt.mvm.hu/ Adresse du profil d'acheteur: https://mfgt.mvm.hu/
I.6) Activité principale Autre activité: Földgáz tárolása
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
CH kútmunkálathoz 7" packer 3 évre-2020 Numéro de référence: EKR000675682020
II.1.2) Code CPV principal 42130000 Robinets, vannes et dispositifs similaires
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Szállítási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak kútmunkálataihoz szükséges 7" packer szállítására és szervizszolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési dokumentum m?szaki tartalmának megfelel?en a szerz?déskötést?l számított 3 éves id?tartamban - 2020 2023. évi III. negyedév - rendszeres tájékoztató az eljárás eredményér?l
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 390 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42130000 Robinets, vannes et dispositifs similaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU331 Bács-Kiskun Lieu principal d'exécution:
Magyarország_6411_Zsana_086/20
II.2.4) Description des prestations:
"Packer-2023-02" tárgyú közvetlen megrendelés Zsana É- 72 kúton történő kútmunkálat során a kiviteli terv alapján szerződés szerinti packer és hozzá kapcsolódó szerviz biztosítása.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: 1 Megrendelést?l számított szállítási határid? (naptári nap) (max. 60 naptári nap) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel ŕ la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 152-373151
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 4000653900
Lot nş: 1 Intitulé:
"Packer-2023-02" tárgyú közvetlen megrendelés
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LOG Oiltools Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_92610507 Adresse postale: Erdész Utca 28.
Ville: Nagykanizsa Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 8800 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 390 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 390 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 1)Az érvényes ajánlatot tev? neve, címe: valamennyi jelen tájékoztatóban feltüntetett szerz?dések tekintetében: LOG Oiltools Kft., (Magyarország 8800 Nagykanizsa, Erdész utca 28. adószám: 14558441220) 2) A nyertes ajánlattev? kis- és középvállalkozásokról, fejl?désük támogatásáról szóló törvény szerinti min?sítése: LOG Oiltools Kft., (Magyarország 8800 Nagykanizsa, Erdész utca 28. adószám: 14558441220) - kisvállalkozás 3) Ajánlatkér? a közbeszerzésekr?l szóló 2015. évi CXLIII. tv. és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként szállítási keretmegállapodás került megkötésre egy ajánlattev?vel. A szerz?dést ajánlatkér? a korábbi eljárásban megkötött keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés (1.rész) útján kötötte meg a nyertes Ajánlattev?vel.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148 § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 CH kútmunkálathoz 7" packer 3 évre-2020 10/10/2023 HUN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
42130000 - Robinets, vannes et dispositifs similaires