Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Sandwichs

2022/S 56-146422  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Hongrie-Budapest: Sandwichs 2022/S 056-146422 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Készenléti Rend?rség Numéro national d'identification: 15720199251 Adresse postale: Kerepesi Út 47-49 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1101 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Dudok Kinga Courriel: dudokkz@kr.police.hu Téléphone: +36 19994081 Fax: +36 15502170 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.police.hu/kr
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Szendvicsek beszerzése Numéro de référence: EKR001527292021
II.1.2) Code CPV principal 15811510 Sandwichs
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
A Készenléti Rend?rség állománya részére biztosítási feladatok ellátására szendvics beszerzése 5 féle szendvics beszerzése a m?szaki leírásban foglaltak szerint
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 78 000 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15811510 Sandwichs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
II.2.4) Description des prestations:
A Készenléti Rend?rség állománya részére biztosítási feladatok ellátására szendvics beszerzése Hozzávet?leges mennyiség 78 000 db szendvics A megrendel? a keretösszeg 70 %-ra, 54 600 000 Ft-ig vállal lehívási kötelezettséget. A részletes m?szaki leírást a dokumentáció valamint a szerz?désterevezet tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Szállítási határid?: (min: 24 óra max: 120 óra) / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom: Szavatossági id?: (min: átvételt?l számított 5 naptári nap, max: átvételt?l számított 10 naptári nap) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér? tárgyi közbeszerzési eljárás esetében az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli. Az ajánlatok értékelése során az
   1.  -3. résszempont esetén adható pontszám alsó és fels? határa: 0-10.
   1.  (Szállítási határid?) és
   2.  résszempont (Szavatossági id?): két széls? érték közötti arányosítás
   3.  részszempont (Nettó ajánlati összár): fordított arányosítás
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 236-621026
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Szendvicsek beszerzése
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Party-co Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Numéro national d'identification: 11790365243 Adresse postale: Báthory Utca 140/b Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1196 Pays: Hongrie Courriel: szirta@party-co.hu Téléphone: +36 309541746 Adresse internet: http://www.party-co.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 78 000 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 78 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Nyertes ajánlattev? neve, székhely, adószáma: PARTY-CO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság 1196 Budapest, Báthory u 140/b 11790365-2-43
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott id?n belül.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Hongrie-Budapest: SandwichsType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/03/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
15811510 - Sandwichs