Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services d'analyse stratégique et de planification de systčmes ou de technologies de l'information

2022/S 131-374189  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Hongrie-Budapest: Services d'analyse stratégique et de planification de syst 11/07/2022 S131 Hongrie-Budapest: Services d'analyse stratégique et de planification de systčmes ou de technologies de l'information 2022/S 131-374189 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szerencsejáték Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10580204244 Adresse postale: Csalogány Utca 30-32.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1015 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Tóth Elvira Courriel: toth.elvira@szerencsejatek.hu Téléphone: +36 301561052 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szerencsejatek.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság
I.5) Activité principale Autre activité: szerencsejáték, fogadás
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Informatikai szaktanácsadás BSzIR fejlesztéséhez Numéro de référence: EKR000369932022
II.1.2) Code CPV principal 72222000 Services d'analyse stratégique et de planification de systčmes ou de technologies de l'information
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Informatikai szaktanácsadás Beszerzési és Szerz?désmenedzsment Informatikai Rendszer fejlesztéséhez és bevezetéséhez kapcsolódóan Cikkszám: ITSZ-SZIT Megnevezés: Szenior informatikai szakért? - 1x8 óra Mennyiség: 67 Rendelési mértékegység: nap/f? Keretszerz?dés kerül megkötésre, melynek keretmennyisége 67 nap/f?. Ajánlatkér? a teljes keretmennyiség (67 nap) 75%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 11 189 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72222000 Services d'analyse stratégique et de planification de systčmes ou de technologies de l'information
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. Alapesetben a Nyertes Ajánlattev? ún. távoli hozzáférés útján tesz eleget a keretszerz?désben foglaltak teljesítésének. Ajánlatkér? rögzíti, hogy a távoli hozzáférés biztosítása tekintetében infrastruktúrával jelenleg is rendelkezik. Felek el?zetes egyeztetése alapján, adott esetben Szolgáltató helyszíni munkavégzéssel is eleget tehet a keretszerz?désben foglaltak teljesítésének.
II.2.4) Description des prestations:
Informatikai szaktanácsadás Beszerzési és Szerz?désmenedzsment Informatikai Rendszer fejlesztéséhez és bevezetéséhez kapcsolódóan Cikkszám: ITSZ-SZIT Megnevezés: Szenior informatikai szakért? - 1x8 óra Mennyiség: 67 Rendelési mértékegység: nap/f? Keretszerz?dés kerül megkötésre, melynek keretmennyisége 67 nap/f?. Ajánlatkér? a teljes keretmennyiség (67 nap) 75%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság, (a továbbiakban: Beszerz?) által EKR000821762020 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekr?l szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszerér?l szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján "Informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakért?i szolgáltatások nyújtása" (rövid név: ITSZ21) tárgyban lefolytatott, keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás els? része (hirdetmény száma: TED 2021/S 018-041735) eredményeképpen a Beszerz? és a Nyertes Ajánlattev?k között a DKM01ITSZ21 azonosító számú keretmegállapodás jött létre. A Szerencsejáték Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság, a 301/2018.(XII.27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó,
   1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti Érintett Szervezet, mint Ajánlatkér? a KM keretében a Kbt. 105. § (2) bekezdésének b) pontja alapján verseny újranyitásával a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le "Informatikai szaktanácsadás Beszerzési és Szerz?désmenedzsment Informatikai Rendszer fejlesztéséhez és bevezetéséhez kapcsolódóan" tárgyban. Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra: Hirdetmény száma: TED 2021/S 018-041735 A Keretmegállapodás megkötésének id?pontja: 2021. július 01. A Keretmegállapodás lejártának dátuma: 2026. július 02. A Keretmegállapodás id?tartama: aa keretmegállapodás hatálybalépését?l számított 60 (hatvan) hónap, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig. A keretmegállapodás elérhet?sége: https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/frameagreement?p_p_id=FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_viewMode=DATA&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_frameAgreementId=3704 Az eljárás során az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok a keretmegállapodást kötött ajánlattev?knek kerültek megküldésre. 2021/S 018-041735 2021/S 018-041735 https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/frameagreement?p_p_id=FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_viewMode=DATA&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_frameAgreementId=3704
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 018-041735
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: SZER22/000765-0001 Intitulé:
Informatikai szaktanácsadás Beszerzési és Szerz?désmenedzsment Informatikai Rendszer fejlesztéséhez és bevezetéséhez kapcsolódóan
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EGOV Tanácsadó Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 12870491241 Adresse postale: Zoltán Utca
   8.  fe.
   1. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1054 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@egov.hu Téléphone: +36 204111668
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DX Digital Transformation Solutions Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 26679028243 Adresse postale: Ady Endre Út 28-30.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1191 Pays: Hongrie Courriel: lorant.peto@dxsolutions.hu Téléphone: +36 302184897
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KPMG Tanácsadó Kft.
Numéro national d'identification: 12691908244 Adresse postale: Váci Út 31.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1134 Pays: Hongrie Courriel: tunde.baranyi@kpmg.hu Téléphone: +36 703701617
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. Numéro national d'identification: 10304491243 Adresse postale: Buda-part Tér
   2. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1117 Pays: Hongrie Courriel: company@horvath-partners.com Téléphone: +36 13828888
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Boost IT Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 14387591241 Adresse postale: Bécsi Út 95. fszt.
   2. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1032 Pays: Hongrie Courriel: info@boostit.hu Téléphone: +36 706750099
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: iCONTEST Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 14720787241 Adresse postale: Bokor Utca 15-21 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1037 Pays: Hongrie Courriel: peter.dobozi@icontest.hu Téléphone: +36 209342997
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EKÖZIG REGIONÁLIS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ZÁRTKÖR?EN M?KÖD? RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Numéro national d'identification: 13841106209 Adresse postale: Köntösgát Sor 1-3.
Ville: Debrecen Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar Code postal: 4031 Pays: Hongrie Courriel: ekozig@ekozig.hu Téléphone: +36 52505075
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 11 189 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
a) A nyertes ajánlattev?(k) adószáma: eGOV Kft. - adószám: 12870491-2-41, DX Digital Transformation Solutions Zrt. - adószám: 26679028-2-43, KPMG Tanácsadó Kft. - adószám: 12691908-2-44, IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. - adószám: 10304491-2-43, Boost IT Kft. - adószám: 14387591-2-41, iCONTEST Kft. - adószám: 14720787-2-41, eKÖZIG ZRt. - adószám: 13841106-2-09 b) Az ajánlattev?k neve, címe és adószáma: Közös ajánlattev? 1: név: eGOV Kft., cím:1054 Budapest, Zoltán utca
   8.  félemelet
   1. , adószám: 12870491-2-41; név: DX Digital Transformation Solutions Zrt., cím: 1191 Budapest, Ady Endre út 28-30., adószám: 26679028-2-43; név: KPMG Tanácsadó Kft., cím: 1134 Budapest, Váci út 31., adószám: 12691908-2-44; név: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft., cím: 1117 Budapest, Buda-part tér
   2. , adószám: 10304491-2-43; név: Boost IT Kft., cím: 1032 Budapest, Bécsi út 95. fszt.
   2. , adószám: 14387591-2-41; név: iCONTEST Kft., cím: 1037 Budapest, Bokor utca 15-21. ,adószám: 14720787-2-41; név: eKÖZIG ZRt., cím: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3., adószám: 13841106-2-09. Közös ajánlattev? 2: név: eNET Internetkutató Kft., cím: 1095 Budapest, Ipar utca
   5. , adószám: 12669789-2-43; név: Bluefield Kft., cím: 1062 Budapest, Aradi utca
   8. , adószám: 14110968-2-42; név: Teqtos Kft., cím: 1134 Budapest, Váci út 33. I. em., adószám: 25599617-2-41; név: Alverad Technology Focus Kft., cím: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép., adószám: 14544060-2-43; név: COMTRANS Kft., cím: 3530 Miskolc, Kisavas I. sor
   4. , adószám: 10500109-2-05; név: KIRULY Kft., cím: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca
   2. 
   8.  ép.
   2.  em., adószám: 12560264-2-09. Közös ajánlattev? 3: név: Field Consulting Services Zrt., cím: 1025 Budapest, Vihorlát u. 33., adószám: 25445525-2-41; név: AAM Vezet?i Informatikai Tanácsadó Zrt., cím: 1133 Budapest, Váci út 76., adószám: 13012252-2-41; név: Clarity Consulting Kft., cím: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/b., adószám: 12735345-2-42; név: Collective-Intelligence Kft., cím: 7624 Pécs, Rókusalja u. 14., adószám: 22618227-2-02; név: Ernst & Young Tanácsadó Kft., cím: 1132 Budapest, Váci út 20., adószám: 12715244-2-44; név: Königsberg Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft., cím: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 42., adószám: 11698816-2-07; név: Magnasoft Kft., cím: 2100 Gödöll?, Korona tér
   7. , adószám: 24209746-2-13; név: VITAL MANAGEMENT Kft., cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39., adószám: 14540767-2-41; név: ViVeTech Zrt., cím: 1118 Budapest, Szüret u. 15., adószám: 27936030-2-43. Ajánlattev? 4: név:MultiContact Consulting Kft.,cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., adószám: 12965580-2-43. Közös ajánlattev? 5: név: KÜRT Információbiztonsági és Adatment? Zártkör? Részvénytársaság, cím: 1118 Budapest, Rétköz utca
   5. , adószám: 11780359-2-43; név: VIR Vezet?i Információs Rendszerek Zrt., cím: 1111 Budapest, Budafoki út 15.
   4.  em. 2/B., adószám: 23477827-2-43; név: Vialto Consulting Kft., cím: 1064 Budapest, Izabella utca 62.-64. A. lház. III. em.
   1. , adószám: 12849675-2-42; név: STRATIS Kft., cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139., adószám: 11782454-2-41; név: 4Sales Systems Kft., cím: 7100 Szekszárd, Korsófölde utca
   3. , adószám: 12631186-2-17; név: I-Track Consulting Kft., cím: 1053 Budapest, Reáltanoda utca 19.
   2.  em. 18., adószám: 24376451-2-41.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Hongrie-Budapest: Services d'analyse stratégique et de planification de systčmes ou de technologies de l'informationType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 11/07/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
72222000 - Services d'analyse stratégique et de planification de systčmes ou de technologies de l'information