Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2022/S 130-370168  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Hongrie-Budapest: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 2022/S 130-370168 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt? zártkör?en m?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 11906522241 Adresse postale: Váci út 45.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1134 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Közbeszerzési Osztály Courriel: kozbeszerzes@nif.hu Téléphone: +36 18025785 Fax: +36 14368560 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nif.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Szamossályi, új Szamos-híd megvalósítása Numéro de référence: EKR000740762022
II.1.2) Code CPV principal 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Szamossályi, új Szamos-híd megvalósítása (el?készítés)
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 71335000 Études techniques 71356400 Services de planification technique 90712500 Création ou planification d'institutions environnementales
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Ajánlatkér? mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)
II.2.4) Description des prestations:
Tervezési szerz?dés "Szamossályi, új Szamos-híd megvalósítása" tárgyában -
   7. 8 km hosszú, új nyomvonalú, 2x1 forgalmi sávos, 11,00 m koronaszélesség? összeköt? út teljeskör? engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése - 3 db kisebb m?tárgy (áteresz/el?regyártott kerethíd) teljeskör? engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése - 12 m szélesség? Szamos-híd (Támaszköz
:
79,20+122,40+79,20+64,80= 345,60 m) teljeskör? engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése A feladat részletes leírását a szerz?déstervezet, illetve annak mellékletét képez? tervezési feladatleírás (m?szaki leírás) tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2. 1. AF M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezet?ként és/vagy projektvezet?-helyettesként olyan projekt(ek)ben, amely(ek) országos közút/közutak teljeskör? engedélyezési és/vagy teljeskör? kiviteli tervé(ei)nek elkészítésére vonatkozott/vonatkoztak (min. 0 db, max. 5 db) / Pondération: 30 Critčre de qualité - Nom:
   2. 2. AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. c) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max.36 hó) / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom:
   2. 3. AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. c) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max.36 hó) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 112-315753
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Szamossályi, új Szamos-híd megvalósítása
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Jelen hirdetmény a tárgyi közbeszerzési eljárás Kbt. 53. § (1)-(2) bekezdés szerinti visszavonása érdekében került feladásra.
   2.  Az V.1) pontban az "Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek min?sítették):" azért került megjelölésre, hogy a hirdetmény a TED-en feladható legyen.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/07/2022 Hongrie-Budapest: Services d'architecture, d'ingénierie et de planificationType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 08/07/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71335000 - Études techniques 
71356400 - Services de planification technique 
90712500 - Création ou planification d'institutions environnementales