Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services d'arpentage

2020/S 124-304796  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte Hongrie-Budapest: Services d'arpentage 2020/S 124-304796 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_44006886 Adresse postale: Rokolya utca 1-13.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1131 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Bognár Beáta Courriel: info@nkp-kft.hu Téléphone: +36 13400304 Fax: +36 13297616 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nkp-kft.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.nkp-kft.hu http://www.nkp-kft.hu http://www.nkp-kft.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Földmérési szolgáltatások Numéro de référence: EKR001043002018
II.1.2) Code CPV principal 71355000 Services d'arpentage
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Földmérési munkák BAZ, Heves, Nógrád, SzSzB megye
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71355000 Services d'arpentage 71510000 Services de reconnaissance sur le site
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Code NUTS: HU312 Heves Code NUTS: HU313 Nógrád Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg Lieu principal d'exécution:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ajánlatkér székhelye, 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Vállalkozási szerz?dés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mez?kövesdi Járási Hivatal, Szerencsi Járási Hivatal, Ózdi Járási Hivatal és Tiszaújvárosi Járási Hivatal, a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal és Vásárosnaményi Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 99 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 092-222939
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1919-3
Lot nş: 3 Intitulé:
Földmérési munkák BAZ, Heves, Nógrád, SzSzB megye
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
16/04/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_12105913 Adresse postale: Pet?fi Sándor utca 30.
Ville: Zalaegerszeg Code NUTS: HU223 Zala Code postal: 8900 Pays: Hongrie Courriel: mail@hungarogeo.hu Téléphone: +36 302377062 Adresse internet: http://www.hungarogeo.hu http://www.hungarogeo.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 10 905 120.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Folytatás VII.2.2. Az ismertetett okok miatt az eljárás a 374/2014 (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott eljárási határid?k alapján nem fejezhet be a Szerz?dés lejáratáig, ezért a Szerz?dés id?tartamának, a teljesítés határidejének módosítása vált szükségessé. A szerz?désmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak egyaránt: - ca) a módosítást olyan körülmények tették lehet?vé, amelyeket az ajánlatkér kell gondossággal eljárva nem láthatott el?re, - cb) a módosítás nem változtatja meg a szerz?dés általános jellegét, - cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerz?dés értékének 50 %-át (jelen szerz?désmódosítás az ellenértéket nem változtatja meg). Megrendel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-a szerint kezdeményezte a szerz?dés módosításához a miniszteri hozzájárulást, mely hozzájárulást Megrendel 2020. május 05. napján kapta meg, azt követ?en, hogy hiánypótlás keretében a szerz?dés
   2.  sz. módosítása kiegészítésre került a következ?kkel "A szerz?dés teljesítés határideje a 46/2020. (III.16.) Korm. rendelettel elrendelt vészhelyzet megsz?nését követ 200 napig, de legfeljebb 2020. december 31 napjáig tart." Szerz?désmódosítás dátuma: 2020.5.29. A
   2.  részre vonatkozó szerz?désmódosítási hirdetmény a TED-en megjelent 2020.6.24-én 2020/S 120-293002 2020/S 120-293002
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelel?en.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71355000 Services d'arpentage
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71355000 Services d'arpentage 71510000 Services de reconnaissance sur le site
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Code NUTS: HU312 Heves Code NUTS: HU313 Nógrád Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg Lieu principal d'exécution:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ajánlatkér székhelye, 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
VII.1.4) Description des prestations:
Vállalkozási szerz?dés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mez?kövesdi Járási Hivatal, Szerencsi Járási Hivatal, Ózdi Járási Hivatal és Tiszaújvárosi Járási Hivatal, a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal és Vásárosnaményi Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 99 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 12
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 10 810 699.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_12105913 Adresse postale: Pet?fi Sándor utca 30.
Ville: Zalaegerszeg Code NUTS: HU223 Zala Code postal: 8900 Pays: Hongrie Courriel: mail@hungarogeo.hu Téléphone: +36 302377062 Adresse internet: http://www.hungarogeo.hu http://www.hungarogeo.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

   3.  A kijavítás tárgya A
   2.  pontban ismertetett okok miatt Felek a Szerz?dés
   4.  A szerz?dés id?tartama pont
   4. 1. pontját az alábbiak szerint javítják:
   2.  sz. szerz?désmódosítás el?tt: "Jelen szerz?dést a Felek az utolsóként aláíró Fél aláírásának napját követ naptól számított 360 napig terjed határozott id?tartamra kötik."
   2.  sz. szerz?désmódosítás után: "A szerz?dés teljesítés határideje a 46/2020. (III.16.) Korm. rendelettel elrendelt vészhelyzet megsz?nését követ 200 napig, de legfeljebb 2020. december 31. napjáig tart."
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megel?zése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teend intézkedésekr?l (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet szerint a pandémiára tekintettel betiltásra kerültek a közösségi összejövetelek, így az egyezségi tárgyalások megtartására nincs lehet?ség. A kérelmez?k jelezték az eljáró jogi szolgáltatók felé, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel nem kívánnak részt venni a már kit?zött egyezségi tárgyalásokon sem. Az eljárás résztvev?i: a jogi szolgáltató és a földmér vállalkozás otthoni munkavégzésben vannak, a földhivataloknál pedig nincs személyes ügyfélfogadás, ami nem teszi lehet?vé a teljes kör munkavégzést. A kialakult helyzetre tekintettel a szerz?dés tárgyát képez 14 kiinduló földrészlet esetében az els egyezségi tárgyalás meghívójának kiküldésére nem került sor. folytatás VI.3) pont
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 10 905 120.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 10 810 699.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
71355000 - Services d'arpentage 
71510000 - Services de reconnaissance sur le site