Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services d'arpentage

2020/S 124-304798  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte Hongrie-Budapest: Services d'arpentage 2020/S 124-304798 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemzeti Földügyi Központ Numéro national d'identification: AK18354 Adresse postale: Bosnyák tér
   5. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1149 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Bognár Beáta Courriel: beata.bognar@nfk.gov.hu Téléphone: +36 14676700 Fax: +36 14676700 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nfk.gov.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.nfk.gov.hu http://www.nfk.gov.hu http://www.nfk.gov.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vállalkozási szerz?dés - Csongrád megye Numéro de référence: 1805
II.1.2) Code CPV principal 71355000 Services d'arpentage
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vállalkozási szerz?dés - Csongrád megye
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71510000 Services de reconnaissance sur le site
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU333 Csongrád Lieu principal d'exécution:
Csongrád-Csanád megye, ajánlatkér székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Vállalkozási szerz?dés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 296 db kiinduló földrészlet vonatkozásában
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 14/06/2017 Fin: 25/03/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 128-261652
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1805
Lot nş: 5 Intitulé:
Vállalkozási szerz?dés - Csongrád megye
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
14/06/2017
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Alba Geotrade F?vállalkozó, Tervez és Földmér Zrt.
Adresse postale: Óvoda u.
   2. 
Ville: Székesfehérvár Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 8000 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Geodézia Földmér?mérnöki Szolgáltató Kft.
Adresse postale: Kesely?si út
   9. 
Ville: Szekszárd Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 7100 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Pannon Geodézia Földmérési és Térképészeti Kft.
Adresse postale: Victor Hugo u.
   2. 
Ville: Veszprém Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 8200 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 27 232 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
TED 2020/S 111-270337 megjelent: 2020.6.10 módosítása 2020/S 111-270337
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. §
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71355000 Services d'arpentage
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71510000 Services de reconnaissance sur le site
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU333 Csongrád Lieu principal d'exécution:
Csongrád-Csanád megye, ajánlatkér székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér
   5. 
VII.1.4) Description des prestations:
Vállalkozási szerz?dés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 296 db kiinduló földrészlet vonatkozásában
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 14/06/2017 Fin: 31/12/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 27 048 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Alba Geotrade F?vállalkozó, Tervez és Földmér Zrt.
Adresse postale: Óvoda u.
   2. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 8000 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Geodézia Földmér?mérnöki Szolgáltató Kft.
Adresse postale: Kesely?si út
   9. 
Ville: Szekszárd Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 7100 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Pannon Geodézia Földmérési és Térképészeti Kft.
Adresse postale: Victor Hugo u.
   2. 
Ville: Veszprém Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 8200 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
A
   2.  pontban ismertetett okok miatt Felek a Szerz?dés
   3.  A szerz?dés id?tartama pont
   3. 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
   4.  sz. szerz?désmódosítás el?tt: "A teljesítés határideje: 2020. március 25."
   4.  sz. szerz?désmódosítás után: "A teljesítés határideje: 2020. december 31."
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
A Ferencszállás külterület 012/44 és a Domaszék külterület 0381/30 kiinduló földrészlet esetében a kisajátítási változási vázrajzok ingatlanügyi hatósághoz 2019.10.14., illetve 2019.9.24. napján történt benyújtást követ?en a megosztási eljárás végrehajtását akadályozó kisajátítási eljárás lezárult. A megosztási eljárás a 2020. január 10-én tartott els egyezségi tárgyalás megtartásával folytatódott. Az eljárás a 374/2014 (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott eljárási határid?k alapján nem fejezhet be a Szerz?dés (3. sz. szerz?désmódosítás szerinti) 2020. március 25-i lejáratáig. A szerz?désmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak egyaránt: - ca) a módosítást olyan körülmények tették lehet?vé, amelyeket az ajánlatkér kell gondossággal eljárva nem láthatott el?re - cb) a módosítás nem változtatja meg a szerz?dés általános jellegét, - cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerz?dés értékének 50 %-át (jelen szerz?désmódosítás az ellenért
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 27 232 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 27 048 000.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
71355000 - Services d'arpentage 
71510000 - Services de reconnaissance sur le site