Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services d'arpentage

2020/S 129-317463  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte Hongrie-Budapest: Services d'arpentage 2020/S 129-317463 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_44006886 Adresse postale: Rokolya utca 1-13.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1131 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Bognár Beáta Courriel: info@nkp-kft.hu Téléphone: +36 13400304 Fax: +36 13297616 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nkp-kft.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.nkp-kft.hu http://www.nkp-kft.hu http://www.nkp-kft.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Földmérési szolgáltatások Numéro de référence: EKR001043002018
II.1.2) Code CPV principal 71355000 Services d'arpentage
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Földmérési munkák Fejér, GyMS, Pest megye
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71355000 Services d'arpentage 71510000 Services de reconnaissance sur le site
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU12 Pest Code NUTS: HU211 Fejér Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
Fejér megye, Gy?r-Moson-Sopron megye, Pest megye, Ajánlatkér székhelye, 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Vállalkozási szerz?dés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal, a Gy?r-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gy?ri Járási Hivatal, a Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal Nagykátai Járási Hivatal és Szentendrei Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 63 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 092-222939
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1919-4
Lot nş: 4 Intitulé:
Földmérési munkák Fejér, GyMS, Pest megye
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
15/04/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Geodéziai és Térképészeti Zrt Numéro national d'identification: EKRSZ_91627597 Adresse postale: Bosnyák tér 5 Ville: Budapest Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 1149 Pays: Hongrie Courriel: geodezia@geodezia.hu Téléphone: +36 13636801 Adresse internet: http://www.geodezia.hu http://www.geodezia.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Geodézia Kelet Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_90672844 Adresse postale: Hunyadi utca 2-4.
Ville: Debrecen Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar Code postal: 4025 Pays: Hongrie Courriel: titkarsag@geodeziakeletzrt.hu Téléphone: +36 42504246 Fax: +36 42504248 Adresse internet: http://www.geodeziakeletzrt.hu http://www.geodeziakeletzrt.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Pécsi Geodéziai és Térképészeti Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_15197043 Adresse postale: Légszeszgyár utca 17.
Ville: Pécs Code NUTS: HU231 Baranya Code postal: 7622 Pays: Hongrie Courriel: zsilvolgyi.csaba@pecsigeodezia.hu Téléphone: +36 209264486 Fax: +36 72517541 Adresse internet: http://www.pecsigeodezia.hu http://www.pecsigeodezia.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 9 329 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Földrészlet esetében a meghirdetett tárgyalás, vagy sorsolás megtartására nem került sor. Az ismertetett okok miatt az eljárás a 374/2014 (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott eljárási határid?k alapján nem fejezhet be a Szerz?dés lejáratáig, ezért a Szerz?dés id?tartamának, a teljesítés határidejének módosítása vált szükségessé. A szerz?désmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak egyaránt: - ca) a módosítást olyan körülmények tették lehet?vé, amelyeket az ajánlatkér kell gondossággal eljárva nem láthatott el?re, - cb) a módosítás nem változtatja meg a szerz?dés általános jellegét, - cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerz?dés értékének 50 %-át (jelen szerz?désmódosítás az ellenértéket nem változtatja meg). A szerz?désmódosítás dátuma: 2020.6.24. A
   3.  rész megjelenése TED-en 2020/S 124-304796, 2020.6.30. 2020/S 124-304796
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelel?en.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71355000 Services d'arpentage
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71355000 Services d'arpentage 71510000 Services de reconnaissance sur le site
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU12 Pest Code NUTS: HU211 Fejér Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
Fejér megye, Gy?r-Moson-Sopron megye, Pest megye, Ajánlatkér székhelye, 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
VII.1.4) Description des prestations:
Vállalkozási szerz?dés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal, a Gy?r-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gy?ri Járási Hivatal, a Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal Nagykátai Járási Hivatal és Szentendrei Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 63 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 12
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 9 329 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Geodézia Kelet Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_90672844 Adresse postale: Hunyadi utca 2-4.
Ville: Debrecen Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar Code postal: 4025 Pays: Hongrie Courriel: titkarsag@geodeziakeletzrt.hu Téléphone: +36 42504246 Fax: +36 42504248 Adresse internet: http://www.geodeziakeletzrt.hu http://www.geodeziakeletzrt.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Pécsi Geodéziai és Térképészeti Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_15197043 Adresse postale: Légszeszgyár utca 17.
Ville: Pécs Code NUTS: HU231 Baranya Code postal: 7622 Pays: Hongrie Courriel: zsilvolgyi.csaba@pecsigeodezia.hu Téléphone: +36 209264486 Fax: +36 72517541 Adresse internet: http://www.pecsigeodezia.hu http://www.pecsigeodezia.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Geodéziai és Térképészeti Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_91627597 Adresse postale: Bosnyák tér
   5. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 1149 Pays: Hongrie Courriel: geodezia@geodezia.hu Téléphone: +36 13636801 Adresse internet: http://www.geodezia.hu http://www.geodezia.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

   3.  A kijavítás tárgya A
   2.  pontban ismertetett okok miatt Felek a Szerz?dés
   4.  A szerz?dés id?tartama pont
   4. 1. pontját az alábbiak szerint javítják:
   1.  sz. szerz?désmódosítás el?tt: "Jelen szerz?dést a Felek az utolsóként aláíró Fél aláírásának napját követ naptól számított 360 napig terjed határozott id?tartamra kötik."
   1.  sz. szerz?désmódosítás után: "A szerz?dés teljesítés határideje a 46/2020. (III.16.) Korm. rendelettel elrendelt vészhelyzet megsz?nését követ 200 napig, de legfeljebb 2020. december 31. napjáig tart."
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megel?zése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teend intézkedésekr?l (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet szerint a pandémiára tekintettel betiltásra kerültek a közösségi összejövetelek, így az egyezségi tárgyalások megtartására nincs lehet?ség. A kérelmez?k jelezték az eljáró jogi szolgáltatók felé, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel nem kívánnak részt venni a már kit?zött egyezségi tárgyalásokon sem. Az eljárás résztvev?i: a jogi szolgáltató és a földmér vállalkozás otthoni munkavégzésben vannak, a földhivataloknál pedig nincs személyes ügyfélfogadás, ami nem teszi lehet?vé a teljes kör munkavégzést. A kialakult helyzetre tekintettel a szerz?dés tárgyát képez 6 kiinduló földrészlet esetében az els egyezségi tárgyalás meghívójának kiküldésére, 4 kiinduló ... folytatás VI.3) pont
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 9 329 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 9 329 000.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
71355000 - Services d'arpentage 
71510000 - Services de reconnaissance sur le site