Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services d'assurance

2021/S 86-223454  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Hongrie-Budapest: Services d'assurance 2021/S 086-223454 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Országos Kórházi F?igazgatóság Numéro national d'identification: EKRSZ_22462134 Adresse postale: Diós árok
   3. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1125 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Erdei Csaba Courriel: erdei.csaba@aeek.hu Téléphone: +36 13561522 Fax: +36 13757253 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.aeek.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Biztosítási szolgáltatások ellátása 2020 Numéro de référence: EKR000777182020
II.1.2) Code CPV principal 66510000 Services d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Csoportos élet- és balesetbiztosítás
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66511000 Services d'assurance vie 66512000 Services d'assurances accidents et maladie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU1 Közép-Magyarország Code NUTS: HU2 Dunántúl Code NUTS: HU3 Alföld és Észak Lieu principal d'exécution:
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a fenntartása alá tartozó intézmények szék- és telephelye.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Csoportos élet- és balesetbiztosítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a fenntartása alá tartozó egészségügyi intézmények részére. Biztosítottak köre: Ajánlatkér fenntartása alá tartozó Egészségügyi Szolgáltató Intézmények, valamint az Ajánlatkér?. A tartósan és/vagy id?szakosan biztosítottak létszáma: 1 186 191 f?. Biztosítási módozatok: b) Baleseti haláleset szolgáltatás c) Baleseti kórházi napi térítés szolgáltatás d) Baleseti m?téti térítés szolgáltatás e) Baleseti rokkantság esetére vonatkozó szolgáltatás f) Csonttörés, csontrepedés (baleseti jelleggel) A Biztosítottak köre és a biztosítási módozatok a Közbeszerzési Dokumentumok körében kerülnek kifejtésre.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 255-642423
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1
Lot nş: 3 Intitulé:
Csoportos élet- és balesetbiztosítás
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
21/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Allianz Hungária Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_98174931 Adresse postale: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1087 Pays: Hongrie Courriel: veronika.czimer@allianz.hu Téléphone: +36 305675786 Fax: +36 14648036 Adresse internet: http://www.allianz.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 11 560 176.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmez tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsért döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmez tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtét?l számított kilencven napon túl kérelmet el?terjeszteni nem lehet. VI.3. pont folytatása: Rész neve: KGBF biztosítás (5) Nettó ajánlati ár (24 hónapra) (Termék és ártábla xls
   4.  lap, E3 cellájának értéke * 2): 6 561 440 Ajánlattev a szerz?dés teljes futamideje alatt biztosít dedikált kapcsolattartót, aki a szerz?dést Érint ügyekben hivatott eljárni / közvetíteni. (igen/nem, el?ny a megléte): igen
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 66510000 Services d'assurance
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66511000 Services d'assurance vie 66512000 Services d'assurances accidents et maladie
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU1 Közép-Magyarország Code NUTS: HU2 Dunántúl Code NUTS: HU3 Alföld és Észak Lieu principal d'exécution:
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a fenntartása alá tartozó intézmények szék- és telephelye.
VII.1.4) Description des prestations:
Csoportos élet- és balesetbiztosítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a fenntartása alá tartozó egészségügyi intézmények részére. Biztosítottak köre: Ajánlatkér fenntartása alá tartozó Egészségügyi Szolgáltató Intézmények, valamint az Ajánlatkér?. A tartósan és/vagy id?szakosan biztosítottak létszáma: 1 186 191 f?. Biztosítási módozatok: b) Baleseti haláleset szolgáltatás c) Baleseti kórházi napi térítés szolgáltatás d) Baleseti m?téti térítés szolgáltatás e) Baleseti rokkantság esetére vonatkozó szolgáltatás f) Csonttörés, csontrepedés (baleseti jelleggel) A Biztosítottak köre és a biztosítási módozatok a Közbeszerzési Dokumentumok körében kerülnek kifejtésre.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 24
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 12 016 176.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Allianz Hungária Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_98174931 Adresse postale: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1087 Pays: Hongrie Courriel: veronika.czimer@allianz.hu Téléphone: +36 305675786 Fax: +36 14648036 Adresse internet: http://www.allianz.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Országos Vérellátó Szolgálat szerz?dés módosítása. Módosítás dátuma: 2021.04.06. A szerz?dés módosítása: A Kbt. 141. §. (4) bek. b) pontjában foglaltakra az alapszerz?dés az alábbiak szerint kerül módosításra: Az éves donorsszám 150 000 f?vel került meghatározásra, Szerz?d?nél az alapszerz?déssel érintett id?szakban 250 000 f donorszám került rögzítésre. Ajánlatkér a korábbi évek tapasztalatai alapján adta meg az adatokat, az emelkedést viszont kezelni szükséges. A szerz?dés ezt lehet?vé teszi, az szerz?déésmódosítás, eltérés lehet?sége (opció) a közbeszerzési dokumentumokban is meghatározásra került. "Szerz?d?/Biztosított által, a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott biztosítotti létszámtól +30 %-os eltérés lehetséges."
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Az éves donorsszám 150 000 f?vel került meghatározásra, Szerz?d?nél az alapszerz?déssel érintett id?szakban 250 000 f donorszám került rögzítésre. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. §. (4) bek. b) pontjában meghatározott körülmények fennállnak, így a szerz?dés módosítható. Az OVSZ szerz?dése vonatkozásában az egyedi szerz?désre vetítve 29 %-os díjemelésre kerül sor, a szerz?dés hatályára vetítve.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 11 560 176.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 12 016 176.00 HUF Hongrie-Budapest: Services d'assuranceType d'acheteur: Ministčre et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices 04/05/2021 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance 
66511000 - Services d'assurance vie 
66512000 - Services d'assurances accidents et maladie