Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de conception technique

2020/S 68-162107  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Hongrie-Budapest: Services de conception technique 2020/S 068-162107 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_94215096 Adresse postale: Váci út 45.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Code postal: 1134 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Kovács Mariann Courriel: kozbeszerzes@nif.hu Téléphone: +36 14368572 Fax: +36 14368560 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nif.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.nif.hu http://www.nif.hu http://www.nif.hu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
51. sz. f?út Kalocsa - M9, 55. sz. f?út Baja-Pörböly Numéro de référence: EKR001115712019
II.1.2) Code CPV principal 71320000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Tervezési szerz?dés az 51. sz. f?út Kalocsa - M9 és az 55. sz. f?út Baja - Pörböly szakaszok fejlesztése vonatkozásában: el?zetes vizsgálati dokumentáció illetve környezeti hatástanulmány, nyomvonal-kijelölési dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közrem?ködés
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 768 600 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
51. sz. f?út Kalocsa - M9 gyorsf. út és belterület
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 71242000 71243000 71245000 71300000 71311300 71312000 71313000 71356400
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Lieu principal d'exécution:
NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) Description des prestations:
 
1.rész: Tervezési szerz?dés az 51. sz. f?út Kalocsa - M9 gyorsforgalmi út közötti, valamint a Kalocsa belterületi szakasz fejlesztése megvalósításának el?készítése vonatkozásában: el?zetes vizsgálati dokumentáció, nyomvonal-kijelölési dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közrem?ködés tárgyában A közbeszerzés mennyisége: 51. sz. f?út Kalocsa - M9 gyorsforgalmi út közötti, valamint a Kalocsa belterületi szakasz fejlesztése A meglév nyomvonal 5122 j. úti csatlakozásától az M9 gyorsforgalmi út csomópontjáig tartó, jelenleg 24 km hosszú szakasza 115 kN tengelyterhelésre történ burkolat-meger?sítésének és párhuzamos kerékpárút megvalósításának el?készítése min. a Csorna-fokt?i-csatorna, a Vajas-fok (két helyen: a 116 és a 136 km szelvények környezetében), a Váradi-fok-csatorna és a Garábi-csatorna felett meglév hidak vagy átereszek korszer?sítésével/áttervezésével és/vagy új hidak tervezésével (szükség szerint). A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   1.  AF III.1.3) M.2.1) szerinti alk. köv. ig.-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlet tap. hó.-ban megadva (max. 36 hó) / Pondération: 20 Critčre de qualité - Nom:
   2.  AF III.1.3) M.2.2) szerinti alk. köv. ig.-ra bem. szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. orsz. közút terv. területén szerzett vízelvezetési rendsz.tervezési többlet tap. hó.-ban megadva (max. 36 hó) / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom:
   3.  AF III.1.3) M.2.3) szerinti alk. köv. ig.-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közúti hídszerkezeti tervezés területén szerzett hídtervezési szakmai többlettap. hó.-ban megadva (max. 36 hó) / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom:
   4.  AF III.1.3) M.2.4) szerinti alk. köv. ig.-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
55. sz. f?út Baja- Pörböly út, kerékpárút tervezés
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71242000 71243000 71245000 71300000 71311300 71312000 71313000 71320000 71356400
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Lieu principal d'exécution:
NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) Description des prestations:
 
2.rész: Tervezési szerz?dés az 55. sz. f?út Baja-Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút építés megvalósításának el?készítése vonatkozásában: Környezeti hatástanulmány, nyomvonal-kijelölési dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közrem?ködés tárgyában A közbeszerzés mennyisége: 55. sz. f?út Baja - Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút építéssel A meglév nyomvonal 51. és 551. sz. utak csomópontjától a Pörböly el?tti vasúti keresztezésig (az Edilon rendszer beton vasúti átjáró elem Baja fel?li széléig) tartó, jelenleg 9,6 km hosszú szakasza (a Duna-híd és az említett vasúti keresztezés kivételével) 115 kN tengelyterhelésre történ burkolat-meger?sítésének és Pörböly település lakott területi határáig vezetett párhuzamos kerékpárút megvalósításának el?készítése a Baja utáni Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1985) legnagyobb szabad nyílás: 16,80 m, Baja utáni
   2.  Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1986) legnagyobb szabad nyílás: 9,00 m, Baja utáni
   3.  Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1987) legnagyobb szabad nyílás: 20,50 m, Baja utáni
   4.  Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1988) legnagyobb szabad nyílás: 20,50 m áttervezésével, a f?út feletti vasúti hidak áttervezésével vagy önálló hullámosított acéllemez szerkezet tervezésével, valamint a bajai Türr István Duna-híd nem engedély köteles felújítási tervének elkészítésével, A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   1.  AF III.1.3) M.2.1) szerinti alk. köv. ig.-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlet tap. hó.-ban megadva (max. 36 hó) / Pondération: 20 Critčre de qualité - Nom:
   2.  AF III.1.3) M.2.2) szerinti alk. köv. ig.-ra bem. szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. orsz. közút terv. területén szerzett vízelvezetési rendsz.tervezési többlet tap. hó.-ban megadva (max. 36 hó) / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom:
   3.  AF III.1.3) M.2.3) szerinti alk. köv. ig.-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közúti hídszerkezeti tervezés területén szerzett hídtervezési szakmai többlettap. hó.-ban megadva (max. 36 hó) / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom:
   4.  AF III.1.3) M.2.4) szerinti alk. köv. ig.-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 189-459817
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
51. sz. f?út Kalocsa - M9 gyorsf. út és belterület
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_13227054 Adresse postale: Zenta utca
   1. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU Code postal: 1111 Pays: Hongrie Courriel: viafutura@viafutura.hu Téléphone: +36 13360587 Fax: +36 13360588 Adresse internet: http://www.viafutura.hu http://www.viafutura.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 442 300 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 420 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Nem ismert.
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş:
   2. 

Lot nş: 2 Intitulé:
 
55.sz. f?út Baja-Pörböly út, kerékpárút tervezés
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UVATERV Út-, Vasúttervez Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_72727272 Adresse postale: Dombóvári út 17-19.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Code postal: 1117 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@uvaterv.hu Téléphone: +36 13714041 Fax: +36 12063914 Adresse internet: http://www.uvaterv.hu http://www.uvaterv.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 375 600 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 348 600 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Nem ismert.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ajánlattev?k:
   1.  rész:
   1.  Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1111 Budapest, Zenta utca
   1. , adószáma: 13260534-2-43)
   2.  RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felel?sség Társaság (székhelye: 1089 Budapest, Villám utca 13., adószáma: 10624672-2-42)
   3.  Pannonway Épít Kft. (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u.
   9. , adószáma: 13099581-2-20)
   4.  Speciálterv Épít?mérnöki Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81., adószáma: 11901486-2-41)
   5.  UTIBER Közúti Beruházó Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13., adószáma: 10554885-2-43)
   2.  rész:
   1.  UVATERV Út-, Vasúttervez Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19., adószáma: 10867156-2-43)
   2.  Pannonway Épít Kft. (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u.
   9. , adószáma: 13099581-2-20)
   3.  F?MTERV Mérnöki Tervez Zrt. (székhelye: 1024 Budapest, Löv?ház utca 37., adószáma: 13842217-2-41)
   4.  UTIBER Közúti Beruházó Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13., adószáma: 10554885-2-43)
   5.  RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felel?sség Társaság (székhelye: 1089 Budapest, Villám utca 13., adószáma: 10624672-2-42)
   6.  Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1111 Budapest, Zenta utca
   1. , adószáma: 13260534-2-43)
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coűts 
71243000 - Projets de plans (systémes et intégration) 
71245000 - Plans d'approbation, plans d'exécution et spécifications 
71300000 - Services d'ingénierie 
71311300 - Services de conseil en matičre d'infrastructure 
71312000 - Services de conseil en ingénierie de la construction 
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement 
71320000 - Services de conception technique 
71356400 - Services de planification technique