Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de conception technique

2022/S 130-370663  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Hongrie-Budapest: Services de conception technique 2022/S 130-370663 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt? zártkör?en m?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 11906522241 Adresse postale: Váci út 45.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1134 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Közbeszerzési Osztály Courriel: kozbeszerzes@nif.hu Téléphone: +36 18025719 Fax: +36 14368560 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://nif.hu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kaposvár DK iparterület megközelítése tervezés Numéro de référence: EKR000745192022
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Kaposvár dél-keleti iparterület megközelítésének fejlesztésének el?készítése vonatkozásában EVD, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71356400 Services de planification technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Ajánlatkér? mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)
II.2.4) Description des prestations:
Kaposvár dél-keleti iparterület megközelítésének fejlesztésének el?készítése vonatkozásában EVD, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése. Új nyomvonalon vezetett önkormányzati összeköt? út létesítése a 610. számú f?út és a Szennyvíztelepi út között 600 m hosszban, vasúti különszint? keresztezéssel. Új, 400 fér?helyes parkoló létesítése, az új összeköt? úton tervezett körforgalmú csomópontba történ? bekötéssel. Szennyvíztelepi út burkolatának rekonstrukciója 650 m hosszban. Az el?készítési feladat magában foglalja a teljeskör? engedélyezési és kiviteli, illetve a kisajátítási tervek elkészítését. Jelen közbeszerzés tárgyát képez? munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2. 1. AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Pondération: 20 Critčre de qualité - Nom:
   2. 2. AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom:
   2. 3. AF III.1.3) M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom:
   2. 4. AF III.1.3) M/2.4. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A II.2.7. pontban feltüntetett id?tartam a szerz?dés hatálybalépését?l számítandó. A II.2.7. pontban feltüntetett id?tartam tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkér? és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási id?ket is. Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján, feltételesen kerül megindításra. További részletek a szerz?déstervezetben.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 107-299711
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Tervezési szerz?dés
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Jelen hirdetmény a tárgyi közbeszerzési eljárás Kbt. 53. § (1)-(2) bekezdés szerinti visszavonás érdekében került feladásra.
   2.  Az V.1) pontban az "Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek min?sítették):" azért került megjelölésre, hogy a hirdetmény a TED-en feladható legyen.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/07/2022 Hongrie-Budapest: Services de conception techniqueType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 08/07/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique 
71356400 - Services de planification technique