Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil

2022/S 131-374534  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Hongrie-Budapest: Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil 2022/S 131-374534 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Magyar Közút Nonprofit Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_35618302 Adresse postale: Fényes Elek Utca 7-13 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1024 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Falucskai Zoltán Courriel: falucskai.zoltan@kozut.hu Téléphone: +36 18199171 Fax: +36 18199540 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kozut.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Nyugat-Magyarországi felülvizsgálatok Rész sz.:
   2. 
Numéro de référence: EKR000991892020
II.1.2) Code CPV principal 71631400 Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Nyugat-Magyarországi felülvizsgálatok
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71631400 Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Code NUTS: HU120 Pest Code NUTS: HU211 Fejér Code NUTS: HU212 Komárom-Esztergom Code NUTS: HU213 Veszprém Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Code NUTS: HU222 Vas Code NUTS: HU223 Zala Code NUTS: HU231 Baranya Code NUTS: HU232 Somogy Code NUTS: HU233 Tolna Lieu principal d'exécution:
A közbeszerzési dokumentumok részét képez? m?szaki leírás mellékleteiben megjelölt ajánlatkér?i telephelyek, valamint a nyertesként szerz?d? fél által - az ajánlatában megjelölt - saját telephely.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Nettó 34 500 000,- HUF keretösszeg erejéig emel?gépek id?szakos felülvizsgálatának elvégzése (tervezett mennyiség: 1308 db vizsgálat - a szerz?dés teljesítése során az éppen aktuális géppark összetétele határozza meg a tényleges vizsgálatok számát).
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 080-206548
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1
Lot nş: 2 Intitulé:
Nyugat-Magyarországi felülvizsgálatok
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
16/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EHS Global Mérnökiroda Korlátolt Felel?ség? Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_12982424 Adresse postale: F? Út 166.
Ville: Tát Code NUTS: HU212 Komárom-Esztergom Code postal: 2534 Pays: Hongrie Courriel: zoltan.boda@ehsglobal.hu Téléphone: +36 703349835
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 34 500 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   1. ) A szerz?désmódosítás dátuma
:
2022.06.17.
   2. ) A szerz?désmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bekezdés
   3. ) Az eredmény tájékoztató II. és V. fejezete szerinti pontos megnevezések: II.2.1) Elnevezés: Nyugat-Magyarországi felülvizsgálatok V. szakasz: Elnevezés: Nyugat-Magyarországi felülvizsgálatok
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71631400 Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71631400 Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Code NUTS: HU120 Pest Code NUTS: HU211 Fejér Code NUTS: HU212 Komárom-Esztergom Code NUTS: HU213 Veszprém Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Code NUTS: HU222 Vas Code NUTS: HU223 Zala Code NUTS: HU231 Baranya Code NUTS: HU232 Somogy Code NUTS: HU233 Tolna Lieu principal d'exécution:
A közbeszerzési dokumentumok részét képez? m?szaki leírás mellékleteiben megjelölt ajánlatkér?i telephelyek, valamint a nyertesként szerz?d? fél által - az ajánlatában megjelölt - saját telephely.
VII.1.4) Description des prestations:
Nettó 34 500 000,- HUF keretösszeg erejéig emel?gépek id?szakos felülvizsgálatának elvégzése (tervezett mennyiség: 1308 db vizsgálat - a szerz?dés teljesítése során az éppen aktuális géppark összetétele határozza meg a tényleges vizsgálatok számát).
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 24
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 37 580 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EHS Global Mérnökiroda Korlátolt Felel?ség? Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_12982424 Adresse postale: F? Út 166.
Ville: Tát Code NUTS: HU212 Komárom-Esztergom Code postal: 2534 Pays: Hongrie Courriel: zoltan.boda@ehsglobal.hu Téléphone: +36 703349835
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

   2. 1. Az Eredeti Szerz?dés
   3. 1. pontja szerint: "3.1 A vállalkozói díj keretösszeg a jelen szerz?dés tárgya tekintetében: 34 500 000,- Ft + ÁFA, (azaz harmincnégymillió-ötszázezer forint + ÁFA). Megrendel? nem vállal kötelezettséget arra, hogy a keretösszeget teljes egészében kimeríti, Vállalkozó e miatt Megrendel? felé követeléssel nem élhet "
   2. 2. Az Eredeti Szerz?dés
   3. 1. pontja az alábbiak szerint módosulnak (a módosított részt vastag, d?lt kiemeléssel kerül jelölésre): "3.1 A vállalkozói díj keretösszeg a jelen szerz?dés tárgya tekintetében: 37 580 000,- Ft + ÁFA, (azaz harminchétmillió-ötszáznyolcvanezer forint + ÁFA). Megrendel? nem vállal kötelezettséget arra, hogy a keretösszeget teljes egészében kimeríti, Vállalkozó e miatt Megrendel? felé követeléssel nem élhet. "
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Felek rögzítik, hogy a keretösszeg módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor. "A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a szerz?dés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elér? érték? eredeti szerz?dés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerz?dés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerz?déses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerz?dés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerz?dés jellegéhez." Ezen feltételek egyikébe sem ütközik az Eredeti Szerz?dés módosításával összefüggésben a Keretösszeg megemelése, tekintettel az alábbi körülményekre: a) az Eredeti Szerz?dés keretösszegének (ellenértékének) növekedése nem éri el az uniós értékhatárt. [A Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt, jelen szerz?désre vonatkozóan, szolgáltatás esetén, az uniós értékhatár 75 245 700 forint (215 000 euró), tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság 2022. május 12. napján közzétett útmutatója (továbbiakban: Útmutató) alapján a szerz?dés módosításakor irányadó uniós értékhatárt kell figyelembe venni]. b) az Eredeti Szerz?dés keretösszegének növekedése nem éri el az Eredeti Szerz?dés értékének a 10 %-át, mert a 34 500 000,- Ft keretösszeg 10 %-a 3 450 000 Ft, így a 10%-os növekedés 37 950 000 Ft-ot jelentene, viszont az Eredeti Szerz?dés keretösszegének - jelen
   1.  sz. módosítás eredményeként - megnövelt összege 37 580 000 Ft, ami 3 080 000 Ft-os növekedés az Eredeti Szerz?dés szerinti összeghez képest. c) Felek rögzítik továbbá, hogy a módosítás egyáltalán nem érinti az Eredeti Szerz?dés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt, és a módosítás teljes egészében illeszkedik az Eredeti Szerz?dés jellegéhez, hiszen a feladatok elvégzésének feltételei nem változtak, azok érintetlenek maradtak. Az Eredeti Szerz?dés 12 hónapos id?beli hatálya 2022. április 12. napján, egyoldalú nyilatkozattal további 12 hónappal meg lett hosszabbítva, ennek eredményeképpen 2023. április 16. napján telik le. Jelenleg mindössze 203 000 Ft összeg? keret áll rendelkezésre, mivel a keretösszegb?l eddig 34 297 000 Ft összeg már lehívásra került. Ennek következtében az Eredeti Szerz?dés id?beli hatálya alatt nem áll rendelkezésre elegend? összeg Megrendel? számára, hogy további biztonsági felülvizsgálatot rendeljen meg. A Közbeszerzési Hatóság keretében m?köd? Tanács a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerz?dések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekr?l szóló aktív útmutatóját és korábbi iránymutatásait figyelembe véve, az alábbiak szerint kerül sor a szerz?dés keretösszegének emelésére: Az Eredeti Szerz?dés keretösszegének növekedése nem éri el a keretösszegb?l lehívásra került összeg 10%-át. Az eddig lehívott keretösszeg 34 297 000 Ft, amelynek 10 %-a 3 429 700 Ft.El?bbi összegeket és az útmutatóban foglaltakat figyelembe véve, a keretösszeg növekedése (3 080 000 Ft) nem éri el a már lehívásra került ellenszolgáltatás 10%-át (3 429 700 Ft). Mivel a módosítás összege nem haladja meg ezt az összeget, így jelen
   1. sz. Szerz?désmódosítás a Kbt.-ben és az útmutatóban foglaltaknak megfelel. A fentebb részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján az Eredeti Szerz?dés keretösszegének (ellenértékének) módosítása/növekedése a Felek álláspontja szerint mindenben megfelel a Kbt. és az útmutató vonatkozó rendelkezéseinek. Feleknek az Eredeti Szerz?dés keretösszegének (ellenértékének) módosítása kapcsán nem kell vizsgálniuk a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, illetve igazolniuk sem kell az azoknak való megfelelést, tekintettel arra, hogy a Kbt. nem állít fel hierarchiát a jogalapok között, így azokat bármilyen sorrendben vizsgálhatja ajánlatkér?.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 34 500 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 37 580 000.00 HUF Hongrie-Budapest: Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civilType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 11/07/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
71631400 - Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil