Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Services aux entreprises:droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité

2023/S 188-587355  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Hongrie-Budapest: Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 2023/S 188-587355 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemzeti Kommunikációs Hivatal Numéro national d'identification: 15827186241 Adresse postale: Garibaldi Utca
   2. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1054 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Schapira Dóra Eszter Courriel: eszter.dora.schapira@nkoh.gov.hu Téléphone: +36 18960607 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://nkoh.kormany.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
539/22 Komm. és médiaügyn. feladatok, MUKK 2022-23 Numéro de référence: EKR001576692022
II.1.2) Code CPV principal 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
539/22 Komm. és médiaügyn. feladatok, MUKK 2022-23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 79340000 Services de publicité et de marketing 79342200 Services de promotion 79416000 Services de relations publiques 79821000 Services de finition d'imprimés 79822500 Services de conception graphique 79960000 Services photographiques et services connexes 92200000 Services de radio et de télévision
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Magyarország Lieu principal d'exécution:
Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Kommunikációs és médiaügynökségi feladatok ellátása a Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft. számára, 2022-2023 A m?szaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 49 500 000,-Ft + Áfa, azaz nettó Negyvenkilencmillió-Ötszázezer forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %- a, nettó 14 850 000,- Ft + Áfa, azaz nettó Tizennégymillió-Nyolcszázötvenezer forint + általános forgalmi adó.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 22/08/2022 Fin: 30/12/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 204-581437
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1 Intitulé:
539/22 Komm. és médiaügyn. feladatok, MUKK 2022-23
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 24670827244 Adresse postale: Fels? Zöldmáli Út 72.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1025 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@newland.hu Téléphone: +36 301763071
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 22715544241 Adresse postale: Fels? Zöldmáli Út 72.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1025 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@lounge.hu Téléphone: +36 301763071
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 49 500 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.számú szerz?désmódosítás aláírásának dátuma: 2023.09.04.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. §-ának megfelel?en.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/09/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79342200 Services de promotion 79340000 Services de publicité et de marketing 79416000 Services de relations publiques 79821000 Services de finition d'imprimés 79822500 Services de conception graphique 79960000 Services photographiques et services connexes 92200000 Services de radio et de télévision
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
VII.1.4) Description des prestations:
Kommunikációs és médiaügynökségi feladatok ellátása a Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft. számára, 2022-2023 A közbeszerzés mennyisége: A m?szaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 49 500 000,-Ft + Áfa, azaz nettó Negyvenkilencmillió-Ötszázezer forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 14 850 000,- Ft + Áfa, azaz nettó Tizennégymillió-Nyolcszázötvenezer forint + általános forgalmi adó.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 22/08/2023 Fin: 15/06/2024
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 49 500 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Numéro national d'identification: 24670827-2-44) Adresse postale: Fels? Zöldmáli út 72.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1025 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: 22715544-2-41 Adresse postale: Fels? Zöldmáli út 72.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1025 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Eredeti szerz?dés: Felek rögzítik, hogy a Keretszerz?dés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a Keretszerz?dés
   7. 1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ideértve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkés?bb 2023. december 30. napjáig terjed? határozott id?tartamra jön létre. Felek megállapodnak, hogy a Szerz?dés
   4.  pontját az alábbiak szerint módosítják: "Felek rögzítik, hogy a Keretszerz?dés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a Keretszerz?dés
   7. 1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ideértve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkés?bb 2024. június 15. napjáig terjed? határozott id?tartamra jön létre." Felek megállapodnak, hogy a Szerz?dés
   7. 6. pontját az alábbiak szerint módosítják (vastag d?lt bet?vel jelezve a módosított részeket): "7.6. A Keretösszeg (beleértve az opciós összeget is) legfeljebb 20 %-a, azaz 9 900 000,-Ft + Áfa, azaz Kilencmillió-kilencszázezer forint + általános forgalmi adó a Kormányrendelet
   1.  mellékletében meghatározott, Ártáblázat szerinti alábbi kommunikációs feladatok megvalósítására használható fel:
   2.  Kreatív koncepcióalkotás, szövegírás és grafikai tervezés
   3.  Nyomdai szolgáltatások
   8.  Online ügynökségi feladatok
   9.  PR ügynökségi feladatok 22. Utazás, szállítás, egyéb logisztikai szolgáltatások A reprezentáció és az üzleti ajándék után fizetend? adót a Megrendel? vallja be és fizeti meg."
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Megrendel? a Szerz?dés 13.2 pontjában foglalt rendelkezésnek megfelel?en a Szerz?dés módosítását kezdeményezte a szerz?dés határideje és a teljesítési határid? meghosszabbítása érdekében. Megrendel? a Szerz?dés módosítását - figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontra- az alábbiak szerint indokolta: Megrendel? a Szerz?dés hatályát 2024. június 15. napjáig kéri meghosszabbítani, tekintettel arra, hogy a küls? körülmények nem teszik lehet?vé a keretszerz?désben meghatározott összeg eredeti hatályos id?pontjáig történ? felhasználását. A Szerz?désben foglalt feladatok els?sorban a Megrendel? H4H Programjának népszer?sítéséhez kapcsolódnak, így ütemezésük szorosan összefügg a program el?rehaladásával. A H4H Program egy olyan orvostudományi kutatás, amely egészséges önkéntesek bevonásán alapul, viszont az el?re meghatározott bevonási ütemterv 2022. év során, több, nem várt (és Megrendel? részér?l el?re nem látható) tényez? hatására módosult. Továbbá, 2023. év januártól az új alanyok bevonása szünetel és a program várhatóan 2023. év második felében indul újra egy megváltozott feltételrendszer alapján. Annak érdekében, hogy a bevonás hatékonyságát és a programban résztvev?k lojalitását optimalizálni lehessen, szükséges a Megrendel? marketingtevékenységét és az ahhoz kapcsolódó médiamegjelenéseket az új bevonási ütemtervhez igazítani. Továbbá, a marketingkommunikációs anyagok elkészítése több okból (Nemzeti Népegészségügyi Központ Etikai Bizottságának jóváhagyási folyamata, megnövekedett gyártási id?k stb.) kifolyólag hosszabb id?t vett igénybe az eredeti tervekhez képest. A kommunikációs anyagok, melyek várhatóan 2023. év utolsó negyedévére készülnek el, megléte azonban el?feltétele bármilyen médiakampány elindításának. A Megrendel? terve ezen kommunikációs eszközök felhasználásával kampány indítása a nagyközönség felé, így 2024. év január és május közötti id?szak lenne a legoptimálisabb a rendelkezésre álló költségvetés médiamegjelenésekre fordítására. A fentieken túlmen?en a Felek a Keretszerz?dés átvizsgálását követ?en megállapították, hogy a Keretszerz?dés
   7. 6. pontjában számítási hibából adódó elírás történt (a helyes 4 950 000,-Ft összeg helyett tévesen 495 000,-Ft került rögzítésre), melynek javítását tartották szükségesnek. Azonban mivel a Keretszerz?dés Ártáblázatában foglalt árakat a Vállalkozó a Keretszerz?désben foglalt lehet?ségével élve 2023. márciusában egyoldalúan megemelte, így a Megrendel? korábban tervezett kreatív gyártási projektjeinek költsége megnövekedett. Ezen felül ezzel párhuzamosan megn?tt a kampány magvalósításához szükséges kreatív feladatok mennyisége, így az el?re tervezett 10%-os kreatív feladatokra szánt költségkeret nem elegend?, melyet a Megrendel? az optimális kampánykivitelezés érdekében a korábbi 10%-r?l 20%-ra kívánja növelni. A költségkeret 10%-ról 20%-ra történ? növeléséhez a Vállalkozó el?zetesen hozzájárult . IV. Vállalkozó a Megrendel? Szerz?dés módosítási igényét elfogadta, azzal egyetértett, ezért Felek a Szerz?dés alábbi pontjait közös megegyezéssel - a Kbt.141. § (4) bekezdés c) pontban rögzítetteknek megfelel?en módosítják.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 49 500 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 49 500 000.00 HUF 539/22 Komm. és médiaügyn. feladatok, MUKK 2022-23 29/09/2023 HUN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
79000000 - Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 
79340000 - Services de publicité et de marketing 
79342200 - Services de promotion 
79416000 - Services de relations publiques 
79821000 - Services de finition d'imprimés 
79822500 - Services de conception graphique 
79960000 - Services photographiques et services connexes 
92200000 - Services de radio et de télévision