Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité

2020/S 124-304795  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte Hongrie-Budapest: Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 2020/S 124-304795 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemzeti Kommunikációs Hivatal Numéro national d'identification: AK22423 Adresse postale: Garibaldi utca
   2. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1054 Pays: Hongrie Point(s) de contact: dr. Tekeres Zoltán Courriel: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu Téléphone: +36 18964835 Fax: +36 17950833 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nkoh.kormany.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.nkoh.kormany.hu http://www.nkoh.kormany.hu http://www.nkoh.kormany.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Komplex marketingkomm. és rendez.szervezési feladatok ellátása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térkommunikációs tevékenységéhez kapcsolódóan
II.1.2) Code CPV principal 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Komplex marketingkomm. és rendez.szervezési feladatok ellátása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térkommunikációs tevékenységéhez kapcsolódóan
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79342200 Services de promotion 79822500 Services de conception graphique 79311200 Services de réalisation d'enquętes 79416000 Services de relations publiques 79821000 Services de finition d'imprimés 79952000 Services d'organisation d'événements 92112000 Services liés ŕ la production de films cinématographiques ou de vidéos
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
A beszerzés tárgyának meghatározása: "Komplex marketingkommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térkommunikációs tevékenységéhez kapcsolódóan" A m?szaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 322 866 667 Ft, azaz nettó háromszázhuszonkétmillió-nyolcszázhatvanhatezer-hatszázhatvanhét forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 10 %-a, nettó 32 286 667 Ft, azaz nettó harminckétmillió-kétszáznyolcvanhatezer-hatszázhatvanhét forint opció. A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az ajánlatkér a Kbt.105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 24/06/2019 Fin: 31/12/2019
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 140-345523
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
Komplex marketingkomm. és rendez.szervezési feladatok ellátása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térkommunikációs tevékenységéhez kapcsolódóan
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
24/06/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Adresse postale: Fels Zöldmáli út 72.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1025 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Adresse postale: Fels Zöldmáli út 72.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1025 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 322 866 667.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A szerz?dés aláírásának dátuma: 2019. június 24. Az
   1.  számú szerz?désmódosítás aláírásának dátuma: 2019. december 31. A
   2.  számú szerz?désmódosítás aláírásának dátuma: 2020. június 15.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. §-nak megfelel?en.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79342200 Services de promotion 79822500 Services de conception graphique 79311200 Services de réalisation d'enquętes 79416000 Services de relations publiques 79821000 Services de finition d'imprimés 79952000 Services d'organisation d'événements 92112000 Services liés ŕ la production de films cinématographiques ou de vidéos
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
VII.1.4) Description des prestations:
A beszerzés tárgyának meghatározása: "Komplex marketingkommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térkommunikációs tevékenységéhez kapcsolódóan" A m?szaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 322 866667 Ft, azaz nettó háromszázhuszonkétmillió-nyolcszázhatvanhatezer-hatszázhatvanhét forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 10 %-a, nettó 32 286 667 Ft, azaz nettó harminckétmillió-kétszáznyolcvanhatezer-hatszázhatvanhét forint opció. A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az ajánlatkér a Kbt.105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 15/06/2020 Fin: 31/12/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 322 866 667.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Adresse postale: Fels Zöldmáli út 72.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1025 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Adresse postale: Fels Zöldmáli út 72.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1025 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Felek elöljáróban rögzítik, hogy közöttük 2019. június 24. napján keretszerz?dés jött létre, melyet 2019. december 31. napján módosítottak, az id?beli hatály változott. A keretösszeg médiakampányra szánt összegét át kell csoportosítani, a médiavásárlásra és az egyéb kormányzati kommunikációra szánt összegek aránya változik.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
A felek a vállalkozási keretszerz?dés közös megegyezéssel történ módosításáról határoztak a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott, de minimális jogcímre tekintettel.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 322 866 667.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 322 866 667.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
79000000 - Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 
79311200 - Services de réalisation d'enquętes 
79342200 - Services de promotion 
79416000 - Services de relations publiques 
79821000 - Services de finition d'imprimés 
79822500 - Services de conception graphique 
79952000 - Services d'organisation d'événements 
92112000 - Services liés ŕ la production de films cinématographiques ou de vidéos