Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité

2021/S 178-464507  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Hongrie-Budapest: Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 2021/S 178-464507 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemzeti Kommunikációs Hivatal Numéro national d'identification: AK22423 Adresse postale: Garibaldi utca
   2. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1054 Pays: Hongrie Point(s) de contact: dr. Czajdrik Éva Courriel: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu Téléphone: +36 17958003 Fax: +36 17950822 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nkoh.kormany.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.nkoh.kormany.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása az Expo 2020 Dubaji Világkiállítás magyarrészvételéhez kapcsolódóan"
II.1.2) Code CPV principal 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása az Expo 2020 Dubaji Világkiállítás magyarrészvételéhez kapcsolódóan"
Lot nş: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79342200 Services de promotion 79822500 Services de conception graphique 79416000 Services de relations publiques 79821000 Services de finition d'imprimés 79952000 Services d'organisation d'événements 92112000 Services liés ŕ la production de films cinématographiques ou de vidéos 79311200 Services de réalisation d'enquętes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Magyarország Lieu principal d'exécution:
Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
A beszerzés tárgyának meghatározása: "Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása az Expo 2020Dubaji Világkiállítás magyar részvételéhez kapcsolódóan" A m?szaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb nettó 135 000000 Ft, azaz nettó egyszázharmincötmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban anettó keretösszeg 30 %-a, nettó 40 500 000 Ft, azaz nettó negyvenmillió-ötszázezer forint opció. A II.
   2. 5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az ajánlatkér a Kbt.105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 08/11/2019 Fin: 31/01/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 022-048937
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1
Lot nş: 12 Intitulé:
"Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása az Expo 2020 Dubaji Világkiállítás magyarrészvételéhez kapcsolódóan"
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
08/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Adresse postale: Nagyenyed u. 16. fsz.
   4. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1123 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Adresse postale: Nagyenyed u. 16. fsz.
   4. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1123 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 135 000 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A szerz?dés aláírásának dátuma: 2019.11.08. Az
   1.  számú szerz?désmódosítás aláírásának dátuma: 2021.08.30
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság, Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. §-nak megfelel?en.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság, Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79342200 Services de promotion 79822500 Services de conception graphique 79416000 Services de relations publiques 79821000 Services de finition d'imprimés 79952000 Services d'organisation d'événements 92112000 Services liés ŕ la production de films cinématographiques ou de vidéos 79311200 Services de réalisation d'enquętes
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Magyarország Lieu principal d'exécution:
Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
VII.1.4) Description des prestations:
A beszerzés tárgyának meghatározása: "Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása az Expo 2020Dubaji Világkiállítás magyar részvételéhez kapcsolódóan" A m?szaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb nettó 135 000000 Ft, azaz nettó egyszázharmincötmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban anettó keretösszeg 30 %-a, nettó 40 500 000 Ft, azaz nettó negyvenmillió-ötszázezer forint opció. A II.
   2. 5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az ajánlatkér a Kbt.105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 08/11/2019 Fin: 30/11/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 135 000 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Adresse postale: Nagyenyed u. 16. fsz.
   4. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1123 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Adresse postale: Nagyenyed u. 16. fsz.
   4. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1123 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Felek rögzítik, hogy a COVID-19 járvány okán a Keretszerz?désben rögzített EXPO 2020 elnevezés rendezvény id?pontja jelent?s mértékben módosításra került. A jelen szerz?dés tárgyát képez szolgáltatásokat kifejezetten csak a rendezvény idején, annak vonatkozásában kell ellátni, ennek okán szükséges a szerz?dés módosítása. Felek közös megegyezéssel a Keretszerz?dés
   4.  pontját az alábbiak szerint módosítják: "4.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerz?dés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a Keretszerz?dés
   7. 1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ideértve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkés?bb 2022. november 30. napjáig terjed határozott id?tartamra jön létre.
   4. 2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerz?désben meghatározott feladatait legkés?bb 2022. június 30. napjáig (a továbbiakban: "Teljesítési Határid?"), Megrendel pedig az ellenérték megfizetését legkés?bb a Keretszerz?dés id?beli hatályának lejártáig (azaz 2022. november 30. napjáig) köteles teljesíteni." Felek közös megegyezéssel a M?szaki leírás I. Általános Információk 3) Háttér-információk pontjának második sorát az alábbiak szerint módosítják, a módosítással érintett részek vastagon szedve és d?lten kiemelve: "Id?pontja, helyszíne: 2021. október
   1.  - 2022. március 31., Dubaj" Felek közös megegyezéssel a M?szaki leírás I. Általános Információk 4) Feladatok teljesítésének id?beli keretei pontját az alábbiak szerint módosítják, a módosítással érintett részek vastagon szedve és d?lten kiemelve: "Szerz?déskötést?l számítva 2022. június 30-ig.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Módosítás jogalapja a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja. Magyarország az 1487/2017. (VII. 31.) Korm. hat. értelmében részt vesz a "2020. évi Dubaji Világkiállítás" (EXPO) elnevezés eseményen, mely esemény 2020.10.20. napja és 2021 04.10. napja közötti id?szakban került volna megrendezésre. COVID-19 humánjárvány miatt az esemény rendez?jének képvisel?je 2020. június 15. napján kelt hivatalos levelében arról tájékoztatta a résztvev?ket, hogy az EXPO id?pontja módosul, 2021.10.01. és 2022.03.31. napja között kerül megrendezésre. Felek Keretszerz?désük megkötésekor annak id?beli hatályát és a teljesítés határidejét az EXPO eredeti id?pontjára tekintettel állapították meg. Azonban a COVID-19 humánjárvány ténye, annak hatása, ezzel együtt az EXPO id?pontjának módosulása mind olyan körülmények, amelyek az ajánlatkér kell?en gondos eljárása mellett sem voltak el?re láthatóak.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 135 000 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 135 000 000.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
79000000 - Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 
79311200 - Services de réalisation d'enquętes 
79342200 - Services de promotion 
79416000 - Services de relations publiques 
79821000 - Services de finition d'imprimés 
79822500 - Services de conception graphique 
79952000 - Services d'organisation d'événements 
92112000 - Services liés ŕ la production de films cinématographiques ou de vidéos