Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité

2022/S 131-374535  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Hongrie-Budapest: Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 2022/S 131-374535 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemzeti Kommunikációs Hivatal Numéro national d'identification: 15827186241 Adresse postale: Garibaldi Utca
   2. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1054 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Poós-Aszódi Viktória Courriel: viktoria.aszodi@nkoh.gov.hu Téléphone: +36 18966423 Fax: +36 17950833 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nkoh.kormany.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.nkoh.kormany.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Komplex komm. és rendezvénysz. feladatok NÖF, 2021 Numéro de référence: EKR001170962021
II.1.2) Code CPV principal 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Komplex komm. és rendezvénysz. feladatok NÖF, 2021
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79342200 Services de promotion 79416000 Services de relations publiques 79821000 Services de finition d'imprimés 79822500 Services de conception graphique 79952000 Services d'organisation d'événements 92112000 Services liés ŕ la production de films cinématographiques ou de vidéos
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Magyarország Lieu principal d'exécution:
Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
A beszerzés tárgyának meghatározása: "Komplex kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása a 2021-es üzleti évre a NÖF Nonprofit Kft. számára" A m?szaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 57 000 000,- Ft + Áfa, azaz nettó Ötvenhétmillió forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 27/05/2021 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 138-367812
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1 Intitulé:
Komplex komm. és rendezvénysz. feladatok NÖF, 2021
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
27/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 24670827244 Adresse postale: Fels? Zöldmáli Út 72.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1025 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@newland.hu Téléphone: +36 301763071
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 22715544241 Adresse postale: Fels? Zöldmáli Út 72.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1025 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@lounge.hu Téléphone: +36 301763071
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 57 000 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Az
   1.  sz. szerz?désmódosításának ideje: 2022.06.27.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. §-nak megfelel?en.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79342200 Services de promotion 79416000 Services de relations publiques 79821000 Services de finition d'imprimés 79822500 Services de conception graphique 79952000 Services d'organisation d'événements 92112000 Services liés ŕ la production de films cinématographiques ou de vidéos
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Magyarország Lieu principal d'exécution:
Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
VII.1.4) Description des prestations:
A beszerzés tárgyának meghatározása: "Komplex kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása a 2021-es üzleti évre a NÖF Nonprofit Kft. számára" A m?szaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 57 000 000,- Ft + Áfa, azaz nettó Ötvenhétmillió forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 27/05/2021 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 57 000 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság Adresse postale: Fels? Zöldmáli út 72.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1025 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság Adresse postale: Fels? Zöldmáli út 72.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1025 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
A Megrendel? kommunikációs igényei megnövekedtek, így a Keretszerz?dés
   7. 7. pontjában rögzített 75%-os 42 750 000 Ft + ÁFA korlátot meg kívánja emelni keretösszeg 85%-ára, azaz 48 450 000,- Ft összegre a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján. Keretszerz?dés
   7. 7. pontjának helyébe a következ? rendelkezés lép: "7.7. A Keretösszeg (beleértve az opciós összeget is) legfeljebb 85 %-a, azaz 48 450 000 Ft + ÁFA, azaz negyvennyolcmillió-négyszázötvenezer forint plusz általános forgalmi adó a Kormányrendelet
   1.  mellékletében meghatározott, Ártáblázat szerinti alábbi kommunikációs feladatok megvalósítására használható fel:
   2.  Kreatív koncepció, szövegírás és grafikai tervezés
   3.  Nyomdai szolgáltatások
   4.  Fotózás, videófelvétel készítés - rendezvénydokumentálás
   5.  Film- és rádióreklám gyártása
   6.  Reklámajándékok és ruházat gyártása
   7.  Marketing és dekorációs elemek gyártása
   8.  Online ügynökségi feladatok
   9.  PR ügynökségi feladatok 11. Rendezvényhelyszín 12. Rendezvénytechnika 13. Berendezések, bútorok, kellékek, dekoráció 14. Catering 15. Kiegészít? programelemek, el?adók 16. Rendezvényszervezés - Rendezvénytípus csomagok 18. Utazás, szállítás, egyéb logisztikai szolgáltatások 19. Szakemberek óradíjai, egyéb szolgáltatások A reprezentáció és az üzleti ajándék után fizetend? adót a Megrendel? vallja be és fizeti meg."
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:

   3. 1. A Keretszerz?dés
   7. 7. pontjában rögzítésre került, hogy a teljes keretösszeg 75%-a, azaz 42 750 000 Ft + ÁFA összeg a fent hivatkozott pontban felsorolt kommunikációs feladatok megvalósítására használható fel.
   3. 2. Id?közben a Megrendel? kommunikációs igényei megnövekedtek, így a Keretszerz?dés
   7. 7. pontjában rögzített 75%-os korlátot meg kívánja emelni keretösszeg 85%-ára, azaz 48 450 000,- Ft összegre a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.
   3. 3. A Kbt. 141. § (6) bekezdése a következ?k szerint rendelkezik: "A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerz?dés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerz?dés módosítása lényeges, ha az eredeti szerz?déses feltételekt?l lényegesen eltér? érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerz?déskötést megel?z? közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattev?kön (részvételre jelentkez?kön) kívül más ajánlattev?k (részvételre jelentkez?k) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehet?vé tették volna; b) a módosítás a szerz?dés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattev? javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerz?dés tárgyát az eredeti szerz?désben foglalt ajánlattev?i kötelezettséghez képest jelent?s új elemre terjeszti ki."
   3. 4. Jelen szerz?désmódosítás a fent rögzített feltételeknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy a) a módosítani kívánt rendelkezés az eredeti Keretszerz?dés
   7. 7. pontjában is szerepelt, az eljárásban ajánlattev?ként részt vett Vállalkozó számára az eljárás megindítása óta ismert volt annak tartalma, továbbá a Megrendel? az eljárást a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációként folytatta le, így jelen szerz?désmódosítás nem befolyásolja az eljárásban eredetileg részt vett ajánlattev?i kört vagy a nyertes ajánlattev? személyét; b) jelen szerz?désmódosítás során nem kerül sor az egységárak vagy a keretösszeg módosítására, csupán a
   7. 7. pontban foglalt százalékos megosztás mértéke módosul 75 %-ról 85 %-ra, amely összesen 10%-os emelkedést jelent a kommunikációs feladatok megvalósítására fordítható összeg tekintetében, így a szerz?désmódosítás a Keretszerz?dés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg; c) jelen szerz?désmódosítás a Keretszerz?dés tárgyát az eredeti szerz?désben foglalt ajánlattev?i kötelezettséghez képest jelent?s új elemre nem terjeszti ki, hiszen a szerz?désmódosítás során egyáltalán nem b?vül az ellátandó feladatok köre.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 57 000 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 57 000 000.00 HUF Hongrie-Budapest: Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécuritéType d'acheteur: Ministčre et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 11/07/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
79000000 - Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 
79342200 - Services de promotion 
79416000 - Services de relations publiques 
79821000 - Services de finition d'imprimés 
79822500 - Services de conception graphique 
79952000 - Services d'organisation d'événements 
92112000 - Services liés ŕ la production de films cinématographiques ou de vidéos