Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services d'entretien de parcs

2020/S 99-238162  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte Hongrie-Budapest: Services d'entretien de parcs 2020/S 099-238162 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Budapest F?város III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Numéro national d'identification: AK15820 Adresse postale: F tér
   3. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Code postal: 1033 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Czeglédy Gerg Courriel: kozbeszerzes@obuda.hu Téléphone: +36 14378807 Fax: +36 14378804 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.obuda.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.obuda.hu http://www.obuda.hu http://www.obuda.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Keretmegállapodás megkötése városüzemeltetési feladatok körében elvégzend munkákra
II.1.2) Code CPV principal 77313000
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Keretmegállapodás megkötése városüzemeltetési feladatok körében elvégzend munkákra.
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77300000 77310000 45211360
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Lieu principal d'exécution:
Budapest III. kerület közigazgatási területe
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Városüzemeltetési feladatok körében elvégzend munkákra (nettó 7 480 000 000 HUF) erejéig. Várható f?bb munkák: - Park és közterületek fenntartási feladatainak ellátása Budapest F?város III. kerület közigazgatási területén (meglév parkok fenntartása, szök?kutakkal: 2 916 431 m2; gondozásba nem vett területek kötelez kaszálása: 900 000 m2; A kerületi utak padkáinak kaszálása 600 000 m2; A parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 3000 m3; Utcai fasorok fenntartása (kb. 23 000 db fa), permetezése(3750 db fa); Fakataszter alapján szükséges fapótlások és faültetések, 3 db szök?kút fenntartása, 11 db kutyafuttató fenntartása, 2 db országzászló üzemeltetése); - Játszóterek, fitnesz parkok, kerített sportpályák, közösségi terek fenntartása, megújítása Budapest F?város III. kerület közterületein (39 db játszótér, 7db kültéri fitnesz park, 1 db BMX és gördeszka pálya, 19 db kerített sportpálya) - közutak,járdák, lépcs?k burkolatok javítása, karbantartása, útsz?nyegezés, - földutak stabilizálása, - Síkosságmentesítés - Vízelvezet létesítmények fenntartása (árkok, átereszek, szikkasztó kutak, csapadékcsatornák fenntartási munkái) - Budapest III. kerület területén lév forgalomtechnikai eszközök javítása, pótlása, valamint közm?szerelvények javítása, pótlása - Illegális- és veszélyes hulladék lerakóhelyek felszámolása Budapest F?város III. kerület közigazgatási határán belül zöldterületek, parkok,játszóterek, sportpályák, kutyafuttatók, játszószerek, parki berendezések, PostgreSQL által ismert adatbázis struktúrával történ szakmai felmérése A szerz?dés kezd id?pontja: 2017. június.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, syst 22/05/2020 S99 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte Hongrie-Budapest: Services d'entretien de parcs 2020/S 099-238162 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Budapest F?város III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Numéro national d'identification: AK15820 Adresse postale: F tér
   3. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Code postal: 1033 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Czeglédy Gerg Courriel: kozbeszerzes@obuda.hu Téléphone: +36 14378807 Fax: +36 14378804 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.obuda.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.obuda.hu http://www.obuda.hu http://www.obuda.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Keretmegállapodás megkötése városüzemeltetési feladatok körében elvégzend munkákra
II.1.2) Code CPV principal 77313000
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Keretmegállapodás megkötése városüzemeltetési feladatok körében elvégzend munkákra.
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77300000 77310000 45211360
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Lieu principal d'exécution:
Budapest III. kerület közigazgatási területe
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Városüzemeltetési feladatok körében elvégzend munkákra (nettó 7 480 000 000 HUF) erejéig. Várható f?bb munkák: - Park és közterületek fenntartási feladatainak ellátása Budapest F?város III. kerület közigazgatási területén (meglév parkok fenntartása, szök?kutakkal: 2 916 431 m2; gondozásba nem vett területek kötelez kaszálása: 900 000 m2; A kerületi utak padkáinak kaszálása 600 000 m2; A parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 3000 m3; Utcai fasorok fenntartása (kb. 23 000 db fa), permetezése(3750 db fa); Fakataszter alapján szükséges fapótlások és faültetések, 3 db szök?kút fenntartása, 11 db kutyafuttató fenntartása, 2 db országzászló üzemeltetése); - Játszóterek, fitnesz parkok, kerített sportpályák, közösségi terek fenntartása, megújítása Budapest F?város III. kerület közterületein (39 db játszótér, 7db kültéri fitnesz park, 1 db BMX és gördeszka pálya, 19 db kerített sportpálya) - közutak,járdák, lépcs?k burkolatok javítása, karbantartása, útsz?nyegezés, - földutak stabilizálása, - Síkosságmentesítés - Vízelvezet létesítmények fenntartása (árkok, átereszek, szikkasztó kutak, csapadékcsatornák fenntartási munkái) - Budapest III. kerület területén lév forgalomtechnikai eszközök javítása, pótlása, valamint közm?szerelvények javítása, pótlása - Illegális- és veszélyes hulladék lerakóhelyek felszámolása Budapest F?város III. kerület közigazgatási határán belül zöldterületek, parkok,játszóterek, sportpályák, kutyafuttatók, játszószerek, parki berendezések, PostgreSQL által ismert adatbázis struktúrával történ szakmai felmérése A szerz?dés kezd id?pontja: 2017. június.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 095-187073
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
Keretmegállapodás megkötése városüzemeltetési feladatok körében elvégzend munkákra - Gladiátor Park
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
10/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PENTA Általános Épít?ipari Kft.
Adresse postale: Kenyérgyári út 1/E.
Ville: Gödöll Code NUTS: HU12 Code postal: 2100 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Pannon Park Forest Kft.
Adresse postale: Anna utca 9-11.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Code postal: 1221 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 45 427 294.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Pannon Park Forest Kft. adószáma: 11630979-2-43 PENTA Általános Épít?ipari Kft. adószáma: 10452556-2-44 Valószín?síthet alvállalkozók igénybevétele a szerz?dés teljesítéséhez. A szerz?désmódosítás aláírásának id?pontja: 2020.2.26. A szerz?désmódosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel került sor
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77313000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77300000 77310000 45211360
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Lieu principal d'exécution:
Budapest III. kerület közigazgatási területe
VII.1.4) Description des prestations:
Városüzemeltetési feladatok körében elvégzend munkákra (nettó 7 480 000 000 HUF) erejéig. Várható f?bb munkák: - Park és közterületek fenntartási feladatainak ellátása Budapest F?város III. kerület közigazgatási területén (meglév parkok fenntartása, szök?kutakkal: 2 916 431 m2; gondozásba nem vett területek kötelez kaszálása: 900 000 m2; A kerületi utak padkáinak kaszálása 600 000 m2; A parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 3000 m3; Utcai fasorok fenntartása (kb. 23 000 db fa), permetezése(3750 db fa); Fakataszter alapján szükséges fapótlások és faültetések, 3 db szök?kút fenntartása, 11 db kutyafuttató fenntartása, 2 db országzászló üzemeltetése); - Játszóterek, fitnesz parkok, kerített sportpályák, közösségi terek fenntartása, megújítása Budapest F?város III. kerület közterületein (39 db játszótér, 7db kültéri fitnesz park, 1 db BMX és gördeszka pálya, 19 db kerített sportpálya) - közutak,járdák, lépcs?k burkolatok javítása, karbantartása, útsz?nyegezés, - földutak stabilizálása, - Síkosságmentesítés - Vízelvezet létesítmények fenntartása (árkok, átereszek, szikkasztó kutak, csapadékcsatornák fenntartási munkái) - Budapest III. kerület területén lév forgalomtechnikai eszközök javítása, pótlása, valamint közm?szerelvények javítása, pótlása - Illegális- és veszélyes hulladék lerakóhelyek felszámolása Budapest F?város III. kerület közigazgatási határán belül Zöldterületek, parkok,játszóterek, sportpályák, kutyafuttatók, játszószerek, parki berendezések, PostgreSQL által ismert adatbázis struktúrával történ szakmai felmérése A szerz?dés kezd id?pontja: 2017. június.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 48
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 47 286 525.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PENTA Általános Épít?ipari Kft.
Adresse postale: Kenyérgyári út 1/E.
Ville: Gödöll Code NUTS: HU12 Code postal: 2100 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Pannon Park Forest Kft.
Adresse postale: Anna utca 9-11.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Code postal: 1221 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Felek 2019. szeptember 10. napján szerz?dést kötöttek a keretmegállapodásban rögzített, a Kbt. 105.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti konzultációs eljárás alapján, a "Gladiátor park felújítása" tárgyú feladat elvégzésére. Felek a közöttük fentiek szerint megkötött szerz?dés m?szaki tartalmát jelen szerz?désmódosítás
   1.  sz. mellékletében foglaltak szerint módosítják, figyelemmel a Kbt. 141. § (2) bekezdésére.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
A szerz?désmódosításra azért kerül sor, mert a kivitelezés során a Felek közös megegyezés alapján olyan módosításokat eszközöltek az eredeti m?szaki tartalmakon, amelyeket nem lehetett el?re látni, és klasszikus pótmunkának számítanak, viszont a keretmegállapodás nem ad lehet?séget tartalékkeretre. A módosítás során az eredeti m?szaki tartalomtól való eltérés eredményeként emelkedik a vállalkozói díj. A módosítások nem változtatják meg a szerz?dés általános jellegét, továbbá a szerz?dés értékében nem következik be 15 %-ot meghaladó változás és nem kerül sor a teljesítési határid módosítására sem.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 45 427 294.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 47 286 525.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
45211360 - Travaux de développement urbain 
77300000 - Services horticoles 
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts 
77313000 - Services d'entretien de parcs