Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Services de finition d'imprimés

2023/S 97-303093  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: @codeDepError=98 22/05/2023 S97 Hongrie-Budapest: Services de finition d'imprimés 2023/S 097-303093 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemzeti Kommunikációs Hivatal Numéro national d'identification: 15827186241 Adresse postale: Garibaldi Utca
   2. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1054 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Szendrei Gabriella Courriel: gabriella.szendrei@nkoh.gov.hu Téléphone: +36 18963038 Fax: +36 17950833 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nkoh.kormany.hu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministčre ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: 162/2020. (IV.30.) Korm. rend. szerinti feladatok
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Nyomdai kivitelezési szolgáltatások a Müpa részére Numéro de référence: EKR001924022022
II.1.2) Code CPV principal 79821000 Services de finition d'imprimés
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Keretszerz?dések megkötése 2 részben a Müpa Budapest Nonprofit Kft. kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek, brosúrák, plakátok, leporelló, naptár, képeslap, molinók, táblanyomtatás, matricák, stb.) kivitelezésére, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó ofszet és nagyformátumú digitális nyomdai szolgáltatások ellátására. A Müpa a fesztiválokkal együtt évi több mint 1000 db, több mint 10 m?fajú rendezvény kulturális program-kommunikációjának feladatát látja el, ami eltér? és változatos kiadványstruktúrát igényel. Ezek gyártása rendkívül szoros határid?kkel, rugalmasan változóan, rövid átfutással a jegyeladáshoz igazítottan, és kiemelked? min?ségi sztenderdek alapján valósul meg egyedi arculatok szerint.
   1.  rész A Müpa Budapest Nonprofit Kft. részére hagyományos nyomdaipari kivitelezési szolgáltatások teljesítése (Ofszet nyomdai szolgáltatások).
   2.  rész A Müpa Budapest Nonprofit Kft. részére digitális nyomdaipari kivitelezési szolgáltatások teljesítése (Nagyformátumú digitális nyomdai szolgáltatások).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 300 000 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
I. rész: Ofszet nyomdai szolgáltatások
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79821000 Services de finition d'imprimés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1095 Budapest, Komor Marcell u.
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
I. rész: Ofszet nyomdai szolgáltatások A nyertes AT feladata hagyományos technológiával a Müpa, mint Megrendel? kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek, brosúrák, plakátok stb.) kivitelezése, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó nyomdai szolgáltatások ellátása, melyek részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A keretszerz?dés alapján egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra. A nyertes AT feladata különösen az alábbi nyomdai termékek gyártása: - Havi programfüzet Müpa tervezetten: 264 000 db/év; - Müpa Magazin tervezetten 98 000 db/év; - Kalauz (Tél, Tavasz-Nyár, ?sz) tervezetten: 19 000 db/év; - Szórólapok tervezetten: 18 000 db/év; - Egyestés m?sorfüzetek tervezetten: 27 500 db/év; - Plakát tervezetten: 4 500 db/év; - Névjegyek, borítékok, jegytartó tok, üdvözl? kártyák tervezetten: 14 000 db/év. A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra kerül? közbeszerzési m?szaki leírás és keretszerz?dés tervezet tartalmazza. Nettó keretösszeg: 260 000 000,- Ft. Megrendel? a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2. 1. Az "A" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határid? összesített mértéke / Pondération: 30 Critčre de qualité - Nom:
   2. 2. A "B" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határid? összesített mértéke / Pondération: 21 Critčre de qualité - Nom:
   2. 3. A "C" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határid? összesített mértéke / Pondération: 15 Critčre de qualité - Nom:
   2. 4. A "D" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határid? összesített mértéke / Pondération: 6 Prix - Pondération: 300
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II. rész: Nagyformátumú digitális nyomdai szolgált
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79821000 Services de finition d'imprimés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1095 Budapest, Komor Marcell u.
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
II. rész: Nagyformátumú digitális nyomdai szolgáltatások A nyertes AT feladata digitális technológiával a Müpa, mint Megrendel? kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (molinók, plakátok, táblanyomtatás, matricák stb.) kivitelezése, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó nyomdai szolgáltatások ellátása, melyek részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A keretszerz?dés alapján egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra. A nyertes AT feladata különösen az alábbi nyomdai termékek gyártása: - Plakát tervezetten: 1 350 db/év; - Egyestés m?sorfüzetek: 4 500 db/év; - Molinók, roll-upok tervezetten: 20 db/év; - Egyéb egyedi nyomatok tervezetten: 15 000 db/év. A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra kerül? közbeszerzési m?szaki leírás és keretszerz?dés tervezet tartalmazza. Nettó keretösszeg: 40 000 000,- Ft. Megrendel? a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2. 1. Az "A" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határid? összesített mértéke / Pondération: 30 Critčre de qualité - Nom:
   2. 2. A "B" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határid? összesített mértéke / Pondération: 21 Critčre de qualité - Nom:
   2. 3. A "C" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határid? összesített mértéke / Pondération: 15 Critčre de qualité - Nom:
   2. 4. A "D" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határid? összesített mértéke / Pondération: 6 Prix - Pondération: 300
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 250-731111
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
I. rész: Ofszet nyomdai szolgáltatások
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pátria Nyomda Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10728350243 Adresse postale: Hunyadi János Út 7 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1117 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@patria.hu Téléphone: +36 306786967 Adresse internet: http://www.patria.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 260 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
III.1.3 M.3.1) alkalmassági követelmény
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 2
Lot nş: 2 Intitulé:
II. rész: Nagyformátumú digitális nyomdai szolgált
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pátria Nyomda Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10728350243 Adresse postale: Hunyadi János Út 7 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1117 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@patria.hu Téléphone: +36 306786967 Adresse internet: http://www.patria.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 40 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ajánlattev?k:
   1. rész
   1.  Pátria Nyomda Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest, Hunyadi János Út
   7.  adószám: 10728350243
   2.  OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság, Magyarország 8200 Veszprém, Pápai Út 37/A. adószám: 10393367219
   3.  CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft., Magyarország 1067 Budapest, Eötvös utca
   9.  A ép. 20. adószám: 11797898242
   4.  Projektor RD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1047 Budapest, Sörétgyár Utca
   2.  adószám: 24335612241
   2. rész
   1.  Pátria Nyomda Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest, Hunyadi János Út
   7.  adószám: 10728350243
   2. OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság, Magyarország 8200 Veszprém, Pápai Út 37/A. adószám: 10393367219
   3.  Projektor RD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1047 Budapest, Sörétgyár Utca
   2.  adószám: 24335612241
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148 § -ában meghatározottak szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások a Müpa részére 22/05/2023 HUN National
 
 
C L A S S E    C P V
79821000 - Services de finition d'imprimés