Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de finition d'imprimés

2021/S 37-093403  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Hongrie-Budapest: Services de finition d'imprimés 2021/S 037-093403 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Magyar Állami Operaház Numéro national d'identification: EKRSZ_58886216 Adresse postale: Andrássy út 22.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1061 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Kiss Dóra Courriel: drkissdora@opera.hu Téléphone: +36 18147169 Fax: +36 13318712 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.opera.hu/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Nyomdai szolgáltatás Numéro de référence: EKR000690652018
II.1.2) Code CPV principal 79821000 Services de finition d'imprimés
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Egye?b ofszet anyagok nyomtata?sa
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79810000 Services d'impression 79820000 Services relatifs ŕ l'impression 79821000 Services de finition d'imprimés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Az Operaha?z elo?ada?si helyszi?nei: a Magyar A?llami Operaha?z (1061 Bp, Andra?ssy u?t 22.), az Erkel Szi?nha?z (1087 Bp, II. Ja?nos Pa?l pa?pa ta?r 30.), egyéb helyszín a megrendelés szerint
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
"A Magyar A?llami Operaha?z re?sze?re egye?b ofszet anyagok nyomtata?sa" netto 145 000 000 HUF kereto?sszeg ereje?ig, a dokumenta?cio?ban re?szletesen meghata?rozottak szerint. Tervezetten:
   1.  ofszet szórólap (100*210 / 130*210 mm; 4+4 szín; 135 g; 2/4 oldal): 62 000db
   2.  irkat?zött kiadvány (100*210 / 130*210 / 220*220 mm; 4+4 szín; 135-200 g; 16-40 oldal): 74 500 db
   3.  leporelló (100*210 / 130*210 mm; 4+4 szín; 135 g; 6-14 oldal, hajtva): 96500 db
   4.  ragasztókötött kiadvány (100*210 - 190*240 mm; 4+4 szín; min. 36+4 oldal; belív min. 115 g, lakkozva; borító min. 200 g lakkozva, 1 oldal matt fólia): 301 200 db
   5.  Egyéb ofszet kiadvány 28 220 db Az excel táblázatban szerepl paraméterek szerint.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 105-256637
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 2
Lot nş: 2 Intitulé:
Egye?b ofszet anyagok nyomtata?sa
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
10/05/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Keskeny és Társai 2001 Vagyonkezel és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_99723006 Adresse postale: Rákospalotai határút
   6. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1158 Pays: Hongrie Courriel: kalkulacio@keskeny.hu Téléphone: +36 303063756 Fax: +36 14050650 Adresse internet: http://www.keskenynyomda.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 145 000 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A szerz?désmódosítás aláírásának dátuma: 2021.2.5.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 79821000 Services de finition d'imprimés
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79810000 Services d'impression 79820000 Services relatifs ŕ l'impression 79821000 Services de finition d'imprimés
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Az Operaha?z elo?ada?si helyszi?nei: a Magyar A?llami Operaha?z (1061 Bp, Andra?ssy u?t 22.), az Erkel Szi?nha?z (1087 Bp, II. Ja?nos Pa?l pa?pa ta?r 30.), egyéb helyszín a megrendelés szerint
VII.1.4) Description des prestations:
"A Magyar A?llami Operaha?z re?sze?re egye?b ofszet anyagok nyomtata?sa" netto 145 000 000 HUF kereto?sszeg ereje?ig, a dokumenta?cio?ban re?szletesen meghata?rozottak szerint. Tervezetten:
   1.  ofszet szórólap (100*210 / 130*210 mm; 4+4 szín; 135 g; 2/4 oldal): 62 000db
   2.  irkat?zött kiadvány (100*210 / 130*210 / 220*220 mm; 4+4 szín; 135-200 g; 16-40 oldal): 74 500 db
   3.  leporelló (100*210 / 130*210 mm; 4+4 szín; 135 g; 6-14 oldal, hajtva): 96500 db
   4.  ragasztókötött kiadvány (100*210 - 190*240 mm; 4+4 szín; min. 36+4 oldal; belív min. 115 g, lakkozva; borító min. 200 g lakkozva, 1 oldal matt fólia): 301 200 db
   5.  Egyéb ofszet kiadvány 28 220 db Az excel táblázatban szerepl paraméterek szerint.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 10/05/2019 Fin: 30/06/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 145 000 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Keskeny és Társai 2001 Vagyonkezel és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_99723006 Adresse postale: Rákospalotai határút
   6. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1158 Pays: Hongrie Courriel: kalkulacio@keskeny.hu Téléphone: +36 303063756 Fax: +36 14050650 Adresse internet: http://www.keskenynyomda.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdése b) pontja alapján a keretszerz?dés
   2.  pontjában meghatározott 24 hónap határozott id?tartamot 2022. június 30. napjáig - a keretszerz?dés
   4. 9. pontjában meghatározott keretösszeg változatlanul hagyása mellett - meghosszabbítják. Ennek megfelel?en a keretszerz?dés
   2.  pontja az alábbiak szerint módosul:
   2.  A vállalkozási szerz?dést felek határozott id?tartamra, 2022. június 30. napjáig kötik, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig. A keretszerz?dés jelen szerz?dés módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak. A jelen szerz?dés módosítás a keretszerz?dés szerves részét képezi, a keretszerz?dés és a jelen szerz?dés módosítás kizárólag együtt érvényesek.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Magyarország Kormánya 2020. március 11. napján a 40/2020. (III. 11.) sz. Korm. rendelettel, majd 2020. november
   4.  napján a 478/2020. (XI.
   3. ) sz. Korm.rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések hatására az Operaház 2020. március 11. napjától szüneteltetni volt kénytelen az el?adói m?vészeti tevékenységét, lezárta az évadot, el?adásokat nem tartott. A veszélyhelyzet második ütemér?l szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
   5.  §-ban foglaltak alapján a Magyar Állami Operaház minden el?adása elmarad, színházaink a nagyközönség számára nem látogathatók el?reláthatólag 2021. január 31-ig. Az Operaház a fenti Kormányrendeletben meghatározottak hatályban maradásáig nem fog a tárgyi keretszerz?désekb?l megrendeléseket kezdeményezni, tekintettel arra, hogy el?adásokat nem tart, így a még rendelkezésre álló keretösszeget a szerz?dés hatályának napjáig (2021. május
   9. ) el?reláthatólag nem fogja tudni kimeríteni. A fenti helyzetb?l adódóan szükséges a jelen tárgyú keretszerz?dések határidejének 2022. június 30-ig történ meghosszabbítása, figyelembe véve a várható további korlátozásokat is.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 145 000 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 145 000 000.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
79810000 - Services d'impression 
79820000 - Services relatifs ŕ l'impression 
79821000 - Services de finition d'imprimés