Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de gardiennage

2020/S 99-238127  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte Hongrie-Budapest: Services de gardiennage 2020/S 099-238127 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Budapesti Gazdasági Egyetem Numéro national d'identification: AK01328 Adresse postale: Markó utca 29-31.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Code postal: 1055 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Halápi Judit Courriel: kozbeszerzes@uni-bge.hu Téléphone: +36 14696709 Fax: +36 14696635 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.uni-bge.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.uni-bge.hu http://www.uni-bge.hu http://www.uni-bge.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?rzés-védelmi szolgáltatás és portaszolgálatellátására a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara (KVIK) és Külkereskedelmi Kara (KKK) tekintetében
II.1.2) Code CPV principal 79713000
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?rzés-védelmi szolgáltatás és portaszolgálat a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának (KKK) épületei területén
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79713000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Lieu principal d'exécution:
1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
a. Portaszolgálat biztosítása b. A jelenlegi gyengeáramú rendszerek átjelzésének kiépítése, üzemeltetése.(riasztó és t?zjelz?, kivonuló szolgálattal, illetve diszpécserszolgálattal kell rendelkezni, a jelzések észlelése érdekében átjelzést kell kiépítenie a KKK épülete és a saját diszpécserszolgálata közé) - E-K-D oktatási épületek, Tornacsarnok riasztórendszer - E-K-D oktatási épületek, Tornacsarnok, Kollégium t?zjelz?rendszer c. Távfelügyeleti szolgáltatás és kivonuló jár?rszolgálat biztosítása azokban az id?szakokban, mikor az intézmény zárva tart. (éjszaka, oktatási szünetek) d. Rendkívüli esetnél (portaszolgálatos rosszullét, vis major, stb.) hívásra 20 percen belül 1 f jár?rszolgálat biztosítása, aki intézkedik, helyettesítés ideje alatt a feladata megegyezik a helyettesített kollégáéval. Az 5 db épület összes alapterülete: 33 657 m2 1) Központi épület: Oktatási id?ben: 1 f portaszolgálat - vagyon?r folyamatos munkarendben, Hétf?t?l - Szombatig 04:00 - 19:30 óráig Oktatási szünetben: 1 f portaszolgálat - vagyon?r folyamatos munkarendben, Hétf?t?l - Péntekig 07:00 - 19:00 óráig 2) Északi épület: Oktatási id?ben: - 1 f portaszolgálat - vagyon?r folyamatos munkarendben, Hétf?t?l - Szombatig 07:00 - 19:30 óráig Oktatási szünetben: Portaszolgálat-vagyon?r szolgálat szünetel (július 01 - augusztus 20 és december 24 - január 02.) (10 hét) között. 3) Déli épület: Oktatási id?ben: - 1 f portaszolgálat- vagyon?r folyamatos munkarendben, Hétf?t?l - Szombatig 07:00 - 19:30 óráig Oktatási szünetben: A portaszolgálat - vagyon?r szolgálat szünetel július 01 - augusztus 20, december 24-január 02. között. 4) Kollégiumi épület: - 1 f portaszolgálat - vagyon?r folyamatos munkarendben, Hétf?t?l - Vasárnapig 00:00 - 24:00 óráig, az év 365 napján (hétvégén és ünnepnapokon is) 5) Tornacsarnok épülete: Oktatási id?ben: 1 f portaszolgálat - vagyon?r, Hétf?t?l - Péntekig 07:00 - 22:00 óráig. Oktatási szünetben: A portaszolgálat-vagyon?r szolgálat szünetel július 01 - augusztus 21, december 24 - január 02 (9 hét) között. 6) Külön megrendelés keretében eseti vagyon?ri feladat ellátása (pl. rendezvények esetén) bármely fenti helyszínen (1 f?/óra), elszámolása a (portaszolgálatos - vagyon?r) óradíja szerint az Ajánlattev ajánlata alapján. Eseti vagyon?ri feladatok mennyisége: maximum 300 óra/év és opcionálisan Megrendel egyoldalú döntése esetén +30 % de Megrendel a mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 175-397688
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 2
Lot nş: 2 Intitulé:
?rzés-védelmi szolgáltatás és portaszolgálat a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának (KKK) épületei területén
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
21/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Preventív Security Zrt.
Adresse postale: Pannónia u. 11.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Code postal: 1136 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Nemzetközi Test?r Kft.
Adresse postale: Erzsébet krt 28.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Code postal: 1073 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 146 248 875.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. VI. rész, XXI. fejezet szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 79713000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Lieu principal d'exécution:
1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24
VII.1.4) Description des prestations:
a.Portaszolgálat a leírt létszámmal és beosztásban. b.A jelenlegi gyengeáramú rendszerek átjelzésének kiépítése, üzemeltetése. (riasztó és t?zjelz?) - E-K-D oktatási épületek, Tornacsarnok riasztórendszer - E-K-D oktatási épületek, Tornacsarnok, Kollégium t?zjelz?rendszer c.Távfelügyeleti szolgáltatás és kivonuló jár?rszolgálat biztosítása azokban az id?szakokban, mikor az intézmény zárva tart. (éjszaka, oktatási szünetek.) d.Rendkívüli esetnél (portaszolgálatos rosszullét, vis major, stb.) hívásra 20 percen belül 1 f jár?rszolgálat biztosítása, aki intézkedik, helyettesítés ideje alatt a feladata megegyezik a helyettesített kollégáéval. Az 5 db épület összes alapterülete: 33 657 m2 1) Központi épület: 1 f portaszolgálat - vagyon?r folyamatos munkarendben, Hétf?t?l - Szombatig 04:00 - 19:30 óráig 4) Kollégiumi épület: - 1 f portaszolgálat - vagyon?r folyamatos munkarendben, Hétf?t?l - Vasárnapig 00:00 - 24:00 óráig, az év 365 napján (hétvégén és ünnepnapokon is) 6) Külön megrendelés keretében eseti vagyon?ri feladat ellátása (pl. rendezvények esetén) bármely fenti helyszínen (1 f?/óra), elszámolása a (portaszolgálatos - vagyon?r) óradíja szerint az Ajánlattev ajánlata alapján. Eseti vagyon?ri feladatok mennyisége: maximum 300 óra/év és opcionálisan Megrendel egyoldalú döntése esetén +30 % de Megrendel a mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 36
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 146 248 875.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Preventív Security Zrt.
Adresse postale: Pannónia u. 11.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Code postal: 1136 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Nemzetközi Test?r Kft.
Adresse postale: Erzsébet krt. 28.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Code postal: 1073 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
A szerz?dés alapján ellátandó szolgáltatások körét meghatározó melléklet kerül módosításra. A módosítás az egységárakat nem, csak az ellátandó óraszámot érinti (mérsékli). A módosítás a veszélyhelyzettel összefüggésben elrendelt, fels?oktatást érint intézménylátogatási tilalom id?tartama alatt alkalmazandó. A módosítás dátuma: 2020.5.5.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megel?zése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teend intézkedésekr?l szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
   4.  § b) pontja a fels?oktatási intézmények számára megtiltotta a hallgatók intézménylátogatását. A fels?oktatási intézmények helyzetében bekövetkezett azon változás, miszerint a hallgatók az intézményt bizonytalan ideig nem látogathatják érinti a Szerz?déssel szabályozott szolgáltatás rendjét is. A módosítás jogszabályi alapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 146 248 875.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 146 248 875.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
79713000 - Services de gardiennage