Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Services de gardiennage

2022/S 150-430934  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/08/2022 S150 Hongrie-Budapest: Services de gardiennage 2022/S 150-430934 Avis d'attribution de marché pour des marchés dans le domaine de la défense et de la sécurité Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Nom officiel: F?városi Törvényszék Adresse postale: Markó u. 27.
Ville: Budapest Code postal: 1055 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Veress Tibor E-mail: veresst@birosag.hu Téléphone: +36 13546520 Fax: +36 13546059 Adresse(s) internet: Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/ Adresse du profil d'acheteur: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu veresst@birosag.hu http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/ http://fovarositorvenyszek.birosag.hu
I.2) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.3) Activité principale Autre: igazságszolgáltatás
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
 
 
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché A F?városi Törvényszék szervezeti egységei elhelyezésére szolgáló épületek él?er?s személy-, és vagyonvédelmi feladatai
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation Services Catégorie de services nş 4: Services d'enquęte et de sécurité Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Budapest Code NUTS HU110 Budapest HU110 Budapest
II.1.3) Information sur l'accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Az Ajánlatkér? szervezeti egységei elhelyezésére szolgáló épületeiben él?er?s személy-, és vagyonvédelmi feladatok ellátása az alábbiak szerint:
 - él?er?s ?rzés-védelem  - csomagvizsgáló röntgenberendezés m?ködtetése  - fémkeres? kapu m?ködtetése  - kézi fémkeres? m?ködtetése  - vagyonvédelmi- jelleg? kamerarendszer figyelése  - veszélyhelyzeti tervek m?ködtetése  - felvonók veszélyhelyzeti felügyelete  - vagyonvédelmi, t?zvédelmi támadásjelz? rendszerek éjszakai felügyelete  - épületen belüli jár?rszolgálat  - robbantással történ? fenyegetés kockázatát csökkent? intézkedés megtétele  - rendkívüli eseményekkel (pl. kiemelt tárgyalásokkal) kapcsolatos feladatok ellátása. A csomagvizsgáló röntgenberendezéseket, a fémkeres? kapukat és a kézi fémkeres?ket az Ajánlatkér? biztosítja. Az ?rszolgálat ellátásához szükséges személyi felszerelés, egyenruházat biztosítása a nyertes ajánlattev? feladata.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 79713000 Services de gardiennage 79713000 Services de gardiennage
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) Valeur: 2036034000.00 HUF Hors TVA
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure Restreinte
IV.2) Critčres d'attribution
IV.2.1) Critčres d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critčres suivants
 
1.Nettó rezsi óradíj (HUF-ban). Pondération 70
 
2.A részvételi felhívás M2.) pontban alkalmassági feltételként el?írt, a teljesítésbe bevont 2 f? szakember alkalmassági követelményen (36 hónap) felüli többlet szakmai vezet?i gyakorlata hónapjainak száma (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap vehet? figyelembe 1 f? szakember esetében az alkalmassági feltételként el?írt 36 hónapon felül, azaz mindösszesen 120 hónap). Pondération 10
 
3.A részvételi felhívás M3.) pontban alkalmassági feltételként el?írt, a teljesítésbe bevont 10 f? szakember csomagvizsgáló röntgenberendezés üzemeltetésére vonatkozó alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli többlet szakmai gyakorlata hónapjainak összesített száma (10 f? szakember vonatkozásában minimum 0 hónap/f?, maximum 36 hó/f? mindösszesen 360 hó vehet? figyelembe).. Pondération 20
IV.2.2) Enchčre électronique
Une enchčre électronique a été utilisée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le męme marché Avis de marché Numéro de l'avis au JOUE: 2022/S 070-187857 du
   8. 4.2022 2022/S 070-187857
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 1 - Intitulé: Vállalkozási Szerz?dés
V.1) Date d'attribution du marché:
20.7.2022
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: S-System Service Kft.
Adresse postale: Kalászi köz 10/C Ville: Budapest Code postal: 1039 Pays: Hongrie
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Valeur: 1850940000.00 HUF Hors TVA
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité: non
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
VI.2) Informations complémentaires:
V.4)pont szerinti szerz?dés végleges összértéke opció nélküli értéket jelent. Nyertes ajánlattev? középvállalkozás.
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie E-mail: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593 Adresse internet: www.kozbeszerzes.hu dontobizottsag@kt.hu www.kozbeszerzes.hu
VI.3.2) Introduction des recours Précisions concernant les délais d'introduction des recours: A Vbt. 142. § (3) - (4) bek-ben foglaltak szerint.
VI.3.3) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction des recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie E-mail: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593 Adresse internet: www.kozbeszerzes.hu dontobizottsag@kt.hu www.kozbeszerzes.hu
VI.4) Date d'envoi du présent avis:

   1. 8.2022 Hongrie-Budapest
:
Services de gardiennageType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 05/08/2022 HU National