Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 10/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services d'immobilier non résidentiel

2021/S 40-100470  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Hongrie-Budapest: Services d'immobilier non résidentiel

2021/S 040-100470

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 252-636305)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pest Megyei Kormányhivatal
Numéro national d'identification: EKRSZ_23304152
Adresse postale: Városház utca
   7. 
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1052
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Patkó-Pintér Zita
Courriel: kozbeszerzes@pest.gov.hu
Téléphone: +36 14856900
Fax: +36 14856903
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
Adresse du profil d'acheteur: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Üzemeltetési és járulékos feladatok ellátása

Numéro de référence: EKR001324602020

II.1.2)
Code CPV principal
70332000 Services d'immobilier non résidentiel

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Vállalkozási szerz?dés / A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repül?tér Állat- és Növényegészségügyi Határállomás üzemeltetési feladatainak ellátása, valamint Budapest és Pest megye külterületén elhullott állatok begy?jtése és elszállítása az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 252-636305

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Au lieu de:

Date: 26/02/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 10/03/2021

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Bontás dátuma

Au lieu de:

Date: 26/02/2021

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 10/03/2021

Heure locale: 14:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Eljárás hivatkozási száma: EKR001324602020 Jelen módosítással az ajánlattételi határid került meghosszabbításra.

 
 
C L A S S E    C P V
70332000 - Services d'immobilier non résidentiel