Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de laboratoire

2022/S 131-374542  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Hongrie-Budapest: Services de laboratoire 2022/S 131-374542 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Magyar Földgáztároló Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_55522591 Adresse postale: Váci Út 144-150 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1138 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Nagy László Gábor Courriel: kozbeszerzes@mfgt.hu Téléphone: +36 307794151 Fax: +36 13547045 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Laborvizsgálati tevékenység ellátása 3 évre-2019 Numéro de référence: EKR001143472019
II.1.2) Code CPV principal 71900000 Services de laboratoire
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pusztaedericsi FGT laborvizsgálatok 3 évre-2019
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71900000 Services de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU223 Zala Lieu principal d'exécution:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földalatti gáztároló területe
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földgáztároló m?ködtetéséhez szükséges laborvizsgálatok elvégzése 3 éves id?tartamban - 2019 Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok: Földgáz összetétel (GC), számított jellemz?k Földgáz összetétel (GC), számított jellemz?k, üzemel? kigázosítók PB összetétel (GC) Gazolin, atmoszférikus kondenzátum összetétel (GC) Nyomás alatti kondenzátum összetétel (GC) H2S-tartalom Szagosítóanyag-tartalom Összes kéntartalom Harmatpont CH Harmatpont vízg?z Légtér CH szennyezettsége Kútáram Olaj víztartalom Olajs?r?ség Viszkozitás Savszám Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása Mintael?készítés Földgáz mintavétel Mintavétel cseppfolyós szénhidrogénekb?l Becsült érték áfa nélkül: 40 000 000 HUF A részletes m?szaki tartalom a közbeszerzési dokumentum m?szaki mellékletében kerül meghatározásra.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 009-018275
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 3
Lot nş: 3 Intitulé:
Pusztaedericsi FGT laborvizsgálatok 3 évre-2019
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
20/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_19027803 Adresse postale: Október huszonharmadika Utca 18 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1117 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzeskiiras@mol.hu Téléphone: +36 703730950 Adresse internet: http://www.mol.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 40 000 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A
   3.  és
   4.  rész szerz?désmódosításának id?pontja
:
2022.05.11. Az EKR sajátosságai miatt a
   4.  rész szerz?désmódosításáról a tájékoztató
   3.  rész szerz?désmódosításáról szóló tájékoztató közzététele után kerül feladásra.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71900000 Services de laboratoire
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71900000 Services de laboratoire
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU223 Zala Lieu principal d'exécution:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földalatti gáztároló területe
VII.1.4) Description des prestations:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földgáztároló m?ködtetéséhez szükséges laborvizsgálatok elvégzése 3 éves id?tartamban - 2019 Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok: Földgáz összetétel (GC), számított jellemz?k Földgáz összetétel (GC), számított jellemz?k, üzemel? kigázosítók PB összetétel (GC) Gazolin, atmoszférikus kondenzátum összetétel (GC) Nyomás alatti kondenzátum összetétel (GC) H2S-tartalom Szagosítóanyag-tartalom Összes kéntartalom Harmatpont CH Harmatpont vízg?z Légtér CH szennyezettsége Kútáram Olaj víztartalom Olajs?r?ség Viszkozitás Savszám Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása Mintael?készítés Földgáz mintavétel Mintavétel cseppfolyós szénhidrogénekb?l Becsült érték áfa nélkül: 40 000 000 HUF A részletes m?szaki tartalom a közbeszerzési dokumentum m?szaki mellékletében kerül meghatározásra.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 36
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 43 999 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_19027803 Adresse postale: Október huszonharmadika Utca 18 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1117 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzeskiiras@mol.hu Téléphone: +36 703730950 Adresse internet: http://www.mol.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Eredeti:
   6. 1 A Vállalkozót a jelen Szerz?désben részletezett feladatok elvégzéséért vállalkozói díj illeti meg. A jelen Szerz?dés keretösszege: nettó 40 000 000 Ft, azaz nettó negyvenmillió forint, amely a Szerz?dés id?beli hatálya alatt rendelkezésre álló fedezet összege és nem jelenti a teljes összeg lehívására való kötelezettségvállalást, azaz a Megrendel? nem vállal kötelezettséget a keretösszeg felhasználására. A jelen pontban foglaltak semmilyen tekintetben sem jelenthetnek hivatkozási alapot a Vállalkozó számára, a fel nem használt keretösszeg miatti esetleges költségtérítési és/vagy kártérítési igényre. Módosított:
   6. 1 A Vállalkozót a jelen Szerz?désben részletezett feladatok elvégzéséért vállalkozói díj illeti meg. A jelen Szerz?dés keretösszege: nettó 43 999 000 Ft, azaz nettó negyvenhárommillió-kilencszázkilencvenkilencezer forint, amely a Szerz?dés id?beli hatálya alatt rendelkezésre álló fedezet összege és nem jelenti a teljes összeg lehívására való kötelezettségvállalást, azaz a Megrendel? nem vállal kötelezettséget a keretösszeg felhasználására. A jelen pontban foglaltak semmilyen tekintetben sem jelenthetnek hivatkozási alapot a Vállalkozó számára, a fel nem használt keretösszeg miatti esetleges költségtérítési és/vagy kártérítési igényre.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
A szerz?dés keretösszegét de minimis módosítással megemelte ajánlatkér?. A pont kitöltése a közzététel érdekében történt. A szerz?désmódosítás a közbeszerzésekr?l szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdés rendelkezéseire, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdés rendelkezéseire tekintettel történt.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 40 000 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 43 999 000.00 HUF Hongrie-Budapest: Services de laboratoireType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure négociéeType de marché: Services 11/07/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
71900000 - Services de laboratoire