Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 10/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de lecture de compteurs

2020/S 124-305041  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Hongrie-Budapest: Services de lecture de compteurs

2020/S 124-305041

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 105-255109)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: NKM Földgázhálózati Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_73120625
Adresse postale: II. János Pál pápa tér 20.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1081
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Baross Orsolya
Courriel: baross.orsolya@nkm.energy
Téléphone: +36 207459302
Fax: +36 14749911 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nkmhalozat.hu

http://www.nkmhalozat.hu
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Mér?leolvasás

Numéro de référence: EKR000447562020

II.1.2)
Code CPV principal
65500000 Services de lecture de compteurs

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
20 m3/h-nál kisebb névleges összkapacitású gázmér?vel rendelkez lakossági és nem lakossági felhasználóknál éves egyszeri alkalommal történ gázmér leolvasás. Meghiúsulás esetén 3 napon belül pótleolvasás, annak sikertelensége esetén 60 napon belül történ ismételt mér?leolvasás végrehajtása. 20 - 100 m3/h közötti névleges összkapacitású gázmér?vel rendelkez nem lakossági és 20 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmér?vel rendelkez lakossági felhasználók felhasználási helyein üzemel gázmér?k ellen?rz leolvasásának végrehajtása, az éves egyszeri leolvasás turnus id?szakában, az adott kerületekhez, területekhez igazodva. Elosztói küldemény kézbesítése leolvasással egy id?ben. G2,5, G4, G6, G10, G16 névleges teljesítmény gázmér?kkel rendelkez felhasználóknál - a felhasználó változáshoz kapcsolódóan a gázmér leolvasása, a csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték és a fogyasztásmér berendezés állapotának helyszíni szemrevételezéses ellen?rzése

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/06/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 105-255109

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Au lieu de:

Date: 03/07/2020

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 10/07/2020

Heure locale: 14:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Bontás dátuma

Au lieu de:

Date: 03/07/2020

Heure locale: 16:00

Lire:

Date: 10/07/2020

Heure locale: 16:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45333200 - Travaux d'installation de compteurs ŕ gaz 
65500000 - Services de lecture de compteurs