01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/08/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services liés aux déchets et aux ordures

2018/S 156-358937 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/08/2018 S156  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Hongrie-Budapest: Services liés aux déchets et aux ordures 2018/S 156-358937 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses F?városi Közterület-fenntartó Zártkör?en M?köd Nonprofit Részvénytársaság EKRSZ_47638985 Alföldi Utca
   7. 
Budapest 1081 Hongrie Point(s) de contact: Kulcsár Krisztina Téléphone: +36 14596940 Courriel: kulcsarkr@fkf.hu Fax: +36 14596846 Code NUTS: HU110 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.fkf.hu http://www.fkf.hu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
K1908 Éghet hulladék elszállítása Numéro de référence: EKR000221412018
II.1.2) Code CPV principal 90500000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
K1908 Éghet hulladék elszállítása ártalmatlanításra
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU120 Lieu principal d'exécution:
Pusztazámori Regionális Hulladékkezel Központ; 2039 Pusztazámor, külterület 073. hrsz.
II.2.4) Description des prestations:
A Pusztazámori Regionális Hulladékkezel Központ II. depóniájának felületén tárolt 24 500 tonna el?válogatott hulladék 80 mm feletti frakciójából álló EWC 191210 éghet hulladék ártalmatlanítása termikus hasznosításra való elszállítással. Nyertes ajánlattev a hulladék elszállítását köteles úgy megszervezni, hogy a szerz?dés id?tartama alatt három havonta legalább 5 800 tonna hulladék elszállításra kerüljön. A Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontként kerül alkalmazásra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkér igényeinek csak a konkrétan meghatározott min?ségi és m?szaki követelményeknek megfelel szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legel?nyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további min?ségi jellemz?k nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. AK felhívja ajánlattev?k figyelmét, hogy a szerz?dés megkötésének napja a felhívás II.2.7) pontjában foglaltakhoz képest az eljárás lefolytatásának id?igényére tekintettel kés?bbi id?pontra is eshet. Ebben az esetben a szerz?dés hatályának kezd?napja a szerz?dés megkötésének napja.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 119-270741
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
K1908 Éghet hulladék elszállítása
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, mivel nem nyújtottak be ajánlatot.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Riadó u.
   5. 
Budapest 1026 Hongrie Téléphone: +36 18828592 Courriel: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. § el?írásai szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Riadó u.
   5. 
Budapest 1026 Hongrie Téléphone: +36 18828592 Courriel: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/08/2018
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures