Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Services de promotion

2023/S 97-302864  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Hongrie-Budapest: Services de promotion 2023/S 097-302864 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány Numéro national d'identification: 18869891241 Adresse postale: Döbrentei Utca
   2.  V. em.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1013 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Barna Orsolya Courriel: barnao@barnao.hu Téléphone: +36 302073792 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kbka.org Adresse du profil d'acheteur: http://www.kbka.org
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Komplex fenntarthatósági kommunikációs szolg-ok Numéro de référence: EKR000190532023
II.1.2) Code CPV principal 79342200 Services de promotion
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Vállalkozási szerz?dés alapján "Komplex fenntarthatósági kommunikációs szolgáltatások"
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 90700000 Services relatifs ŕ l'environnement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Magyarország_1013_Budapest
II.2.4) Description des prestations:
Vállalkozási szerz?dés alapján "Komplex fenntarthatósági kommunikációs szolgáltatások" A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány 2023-ban is megrendezi a korábbi nagy siker? fenntarthatósági szakmai rendezvényét, a Planetet. A korábbi adatok alapján 35-40 000 látogatószámra számító rendezvény célja a környezetvédelemmel és a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek többszint? oktatása kialakításának és fejlesztésének támogatása, a társadalom környezettudatossága fejlesztésének támogatása. A 2023. évi nemzetközi rendezvény fókuszában az élelmiszerrel kapcsolatos fenntarthatósági kihívások állnak (élelmiszerhiány, term?föld, élelmiszertermelési innováció stb.), ezért az ajánlatkér? kifejezetten olyan médiaügynökséget keres a feladatra, amely egyrészt gyakorlott a fenntarthatósággal kapcsolatos rendezvények kommunikálásában, és az élelmiszerszakmai tartalmak szakszer? és kreatív megjelenítésére is képes. A Planet rendezvény teljes médiakampányának lebonyolítása, kampányterv készítése, médiaterv és szórásterv véglegesítése, médiaügynökségi feladatok ellátása, tartalomszolgáltatás, kreatív tervezési grafikai feladatok ellátása, animációk készítése. Az ajánlatkér? a kampányid?szakban heti, vagy akár s?r?bb megjelenésekkel számol, de ezt csak a végleges médiaterv ismeretében tudja megadni.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: A szerz?dés teljesítésében részt vev?, az M/2.1 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-60 hónap) / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Az ajánlatkér? 2023. február 15-én kapott forrást a rendezvény 2023. ?szén történ? megvalósítására. Tekintettel a rendezvény komplexitására, nagyon fontos a mihamarabbi marketing kommunikációs feladatok megkezdése, mert a túl kés?n induló kampány veszélyezteti a rendezvény látogatottságát.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 055-162628
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Komplex fenntarthatósági kommunikációs szolg-ok
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A következ? eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra: ? kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].; Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. Ajánlattev?k: Akció Reklámügynökség Korlátolt Felel?sség? Társaság, Index.hu Informatikai Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság, Femina Média Korlátolt Felel?sség? Társaság és Dialogue Creatives Korlátolt Felel?sség? Társaság közös ajánlattev?k 1137 Budapest, Szent István körút
   8.  II. em.
   6. ; 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. B. ép.; 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E. ép.; 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E. ép. 23551679-2-41; 12765335-2-41; 24948692-2-41; 14567339-2-41 MediaTraffic Innovation Korlátolt Felel?sség? Társaság 1143 Budapest, Stefánia út 81. 12364240-2-42
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Komplex fenntarthatósági kommunikációs szolg-ok 22/05/2023 HUN National
 
 
C L A S S E    C P V
79000000 - Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 
79342200 - Services de promotion 
90700000 - Services relatifs ŕ l'environnement