Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 21/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services relatifs aux logiciels

2020/S 129-317324  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Hongrie-Budapest: Services relatifs aux logiciels

2020/S 129-317324

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 116-282089)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Numéro national d'identification: EKRSZ_58153727
Adresse postale: Diós árok
   3. 
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1125
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Erdei Csaba
Courriel: erdei.csaba@aeek.hu
Téléphone: +36 13561522
Fax: +36 13757253 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.aeek.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.aeek.hu

http://www.aeek.hu
http://www.aeek.hu
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
EESZT licencek és gyártói támogatás beszerzése

Numéro de référence: EKR000537852020

II.1.2)
Code CPV principal
72260000 Services relatifs aux logiciels

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT-hez) kapcsolódó Hiscom (1. rész), Liferay (2. rész), ESET, Axway, Pleasent, Balabit, Cisco, Yubikey, One Identity, Fortinet, Microsoft (3. rész) rendszerek licencének, illet?leg gyártói támogatásának biztosítása.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 116-282089

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: A szerz?dés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Au lieu de:

Valamennyi rész esetében: A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1) és (6) bek., a Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek. szerint átutalással történik, Ajánlatkér el?leget nem fizet és részszámla benyújtására nem biztosít lehet?séget. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF. Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes szabályait a szerz?déstervezet tartalmazza. Irányadó továbbá: Ptk. 6:155. §. Ajánlatkér szerz?dést biztosító mellékkötelezettségként késedelmi, illetve meghiúsulási kötbért ír el?. A szerz?dés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési- és kötbérfeltételeket a szerz?déstervezet tartalmazza.

Lire:

Valamennyi rész esetében: A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással történik, Ajánlatkér el?leget nem fizet. Részszámla benyújtására van lehet?ség. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF. Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes szabályait a szerz?déstervezet tartalmazza. Irányadó továbbá: Ptk. 6:155. §. Ajánlatkér szerz?dést biztosító mellékkötelezettségként késedelmi, illetve meghiúsulási kötbért ír el?. A szerz?dés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési- és kötbérfeltételeket a szerz?déstervezet tartalmazza.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Au lieu de:

Date: 17/07/2020

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 21/07/2020

Heure locale: 13:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Bontás dátuma

Au lieu de:

Date: 17/07/2020

Heure locale: 15:00

Lire:

Date: 21/07/2020

Heure locale: 15:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Ajánlatkér az ajánlati felhívás módosításával egyidej?leg a m?szaki leírást is módosítja.

 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systčmes d'information 
72260000 - Services relatifs aux logiciels