Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport routier et ŕ d'autres équipements

2023/S 198-620012  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2023 S198 Hongrie-Budapest: Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport routier et ŕ d'autres équipements 2023/S 198-620012 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Magyar Közút Nonprofit Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 14605749244 Adresse postale: Fényes Elek Utca 7-13.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1024 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Falucskai Zoltán Courriel: deak.eva@kozut.hu Téléphone: +36 18199171 Fax: +36 18199540 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kozut.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: országos közút üzemeltetése és fenntartása
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
TATRA UDS ároktisztító gépek karbantartása Numéro de référence: EKR000968562023
II.1.2) Code CPV principal 50230000 Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport routier et ŕ d'autres équipements
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Vállalkozási keretszerz?dés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (ajánlatkér?) tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lév?, a jogszabályokban meghatározott országos közútfenntartási feladatainak ellátásához szükséges TATRA-UDS típusú ároktisztító járm?veinek/célgépeinek (jelen állapot szerint összesen 20 db) karbantartására, javítására, karbantartási munkálatokhoz kapcsolódó alkatrész ellátására, a szerz?dés szerinti nettó keretösszeg (nettó 35 000 000 HUF) kimerülésének id?pontjáig, de legkés?bb a szerz?dés hatályba lépését?l számított 12 hónap határozott id?tartam lejártáig, Magyarország egész területére kiterjed?en.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 35 000 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50230000 Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport routier et ŕ d'autres équipements
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Magyarország Lieu principal d'exécution:
Magyarország
II.2.4) Description des prestations:
Vállalkozási keretszerz?dés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (ajánlatkér?) tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lév?, a jogszabályokban meghatározott országos közútfenntartási feladatainak ellátásához szükséges TATRA-UDS típusú ároktisztító járm?veinek/célgépeinek (jelen állapot szerint összesen 20 db) karbantartására, javítására, karbantartási munkálatokhoz kapcsolódó alkatrész ellátására, a szerz?dés szerinti nettó keretösszeg (nettó 35 000 000 HUF) kimerülésének id?pontjáig, de legkés?bb a szerz?dés hatályba lépését?l számított 12 hónap határozott id?tartam lejártáig, Magyarország egész területére kiterjed?en. Minden ajánlattev?nek biztosítania kell a megpályázott rész tekintetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. járm?veinek teljes kör? karbantartási, szervizelési lehet?séget. A javítóm?hely feladata továbbá a teljes kör? karambolos javítások és az ehhez tartozó biztosítási ügyintézések végrehajtása, m?szaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás, ehhez kapcsolódó ügyintézés, környezetvédelmi felülvizsgálat, valamint a régióhoz tartozó Mérnökségi telephelyen lév? járm?vekhez az alkatrész értékesítés a javítástól függetlenül is. Amennyiben a keretösszeg a szerz?dés 12 hónapos id?tartama alatt nem merül ki, a szerz?dés hatálya egy alkalommal, legfeljebb további 12 hónappal meghosszabbítható. Ajánlattev?nek a szerz?déskötés id?pontjában és a szerz?dés teljes id?tartama alatt rendelkeznie kell a feladat ellátáshoz szükséges 1 db szervizgépjárm?vel a m?szaki leírásban részletezett felszereltség szerint. A szervizgépjárm?nek legalább EURO 5 környezetvédelmi besorolásúnak kell lennie. Ajánlatkér? a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Az elvégzend? javítási és karbantartási feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési m?szaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Non-stop (0-24 órás) szervizügyelet rendelkezésre állása (igen/nem) / Pondération: 15 Critčre de qualité - Nom: A felhívás II.2.4) pontja szerint szükséges szervizgépjárm? rendelkezik EURO 6-os környezetvédelmi besorolással (igen/nem) / Pondération: 15 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kiegészítés a II.2.3. ponthoz: A teljesítés pontos helyszíne a m?szaki leírásban valamint az eseti megrendelésben kerül megjelölésre. Az Ár szempont alszempontjai:
   1. 1. Szerelés nettó rezsióradíja ajánlattev? telephelyén (nettó Ft/óra) - súlyszám 20 - fordított arányosítás
   1. 2. Szerelés nettó rezsióradíja ajánlatkér? telephelyén (nettó Ft/óra) - súlyszám: 20 - fordított arányosítás
   1. 3. Kiszállási díj (nettó Ft/km) - súlyszám: 15 - fordított arányosítás
   1. 4. Az alkatrészek egységáraiból képzett kedvezmény átlagos mértéke (%) Súlyszám: 15 - egyenes arányosítás
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 132-420736
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
TATRA UDS ároktisztító gépek karbantartása
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: 10448979211 Adresse postale: F? Utca 54 Ville: Dad Code NUTS: HU212 Komárom-Esztergom Code postal: 2854 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@eurotrade.hu Téléphone: +36 209822644 Fax: +36 34556651 Adresse internet: http://www.eurotrade.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 35 000 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 35 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Nyertes Ajánlattev? neve: Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 2854 Dad, F? Utca 54. Adószáma: 10448979211
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelel?en.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2023 TATRA UDS ároktisztító gépek karbantartása 13/10/2023 HUN National
 
 
C L A S S E    C P V
50230000 - Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport routier et ŕ d'autres équipements