Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Services de sécurité

2023/S 198-620099  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/10/2023 S198 Hongrie-Budapest: Services de sécurité 2023/S 198-620099 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Magyar Nemzeti Vagyonkezel? Zártkör?en m?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 14077340244 Adresse postale: Pozsonyi út 56 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1133 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Császár Alpár Courriel: CsaszarAlpar@mnv.hu Téléphone: +36 12374400 Fax: +36 2374295 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mnvzrt.hu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Vagyonkezelés
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme Numéro de référence: EKR000660172023
II.1.2) Code CPV principal 79710000 Services de sécurité
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Szolgáltatási keretmegállapodás az MNV Zrt. saját, bérelt és kezelt vagyoni körébe tartozó ingatlanainak komplex vagyonvédelmére (él?er?s ?rzés, recepció, portaszolgálat, jár?rszolgálat és kivonuló szolgálat, behatolásjelz? és kamerás rendszer telepítése, üzemeltetése, karbantartása, javítása, áthelyezése, távfelügyelete, diszpécserszolgálat). A keretmegállapodás keretösszege annak teljes id?tartamára: nettó 12 000 000 000,- Ft. A jelenlegi feladatok, illetve az érintett ingatlanok mennyisége az alábbi (azzal, hogy az egyes szolgáltatások átfedésben lehetnek egymással). A teljesítéssel érintett ingatlanok száma jelenleg: 125, melyb?l Él?er?s ?rzés védelemmel ellátott: 45 db Célellen?rzési jár?rszolgálattal érintett: 56 db Távfelügyelettel vagy kivonuló jár?rszolgálattal ellátott: 41 db Távfelügyeletre kivonuló, tulajdonos képviseletében eljáró célellen?rzési jár?rszolgálattal érintett: 23 db Behatolás-jelz? és kamerás rendszer kiépítése várhatóan 60 db A fenti mennyiségek tájékoztató jelleg?ek, a szolgáltatással érintett ingatlanok köre a szerz?dés id?tartama alatt változhat, azzal, hogy valamennyi teljesítési helyszín Magyarországon található. A szolgáltatás szerinti feladatok részletezése közbeszerzési m?szaki leírásban került részletesen meghatározásra.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 487 469 083.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79710000 Services de sécurité 79711000 Services de surveillance d'installations d'alarme 79713000 Services de gardiennage 79714000 Services de surveillance 79715000 Services de patrouille
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Magyarország_1133_Budapest_Pozsonyi_út_56
II.2.4) Description des prestations:
Szolgáltatási keretmegállapodás az MNV Zrt. saját, bérelt és kezelt vagyoni körébe tartozó ingatlanainak komplex vagyonvédelmére (él?er?s ?rzés, recepció, portaszolgálat, jár?rszolgálat és kivonuló szolgálat, behatolásjelz? és kamerás rendszer telepítése, üzemeltetése, karbantartása, javítása, áthelyezése, távfelügyelete, diszpécserszolgálat). A keretmegállapodás keretösszege annak teljes id?tartamára: nettó 12 000 000 000,- Ft. A jelenlegi feladatok, illetve az érintett ingatlanok mennyisége az alábbi (azzal, hogy az egyes szolgáltatások átfedésben lehetnek egymással). A teljesítéssel érintett ingatlanok száma jelenleg: 125, melyb?l Él?er?s ?rzés védelemmel ellátott: 45 db Célellen?rzési jár?rszolgálattal érintett: 56 db Távfelügyelettel vagy kivonuló jár?rszolgálattal ellátott: 41 db Távfelügyeletre kivonuló, tulajdonos képviseletében eljáró célellen?rzési jár?rszolgálattal érintett: 23 db Behatolás-jelz? és kamerás rendszer kiépítése várhatóan 60 db A fenti mennyiségek tájékoztató jelleg?ek, a szolgáltatással érintett ingatlanok köre a szerz?dés id?tartama alatt változhat, azzal, hogy valamennyi teljesítési helyszín Magyarországon található. A szolgáltatás szerinti feladatok részletezése közbeszerzési m?szaki leírásban került részletesen meghatározásra.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kiegészítés a II.2.3) ponthoz: A teljesítés f? helyszíne: Magyarország teljes területe. Tervezetten a m?szaki leírás mellékleteként rendelkezésre bocsátott objektum jegyzék szerint.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.10) Identification des rčgles nationales applicables ŕ la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Értékelési szempontok Az alábbiakban megadott szempontok: Min?ségi értékelési szempont(ok) / Súlyszám
   1.  Az M.2.a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott egyik szakember biztonságtechnikai szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) Súlyszám: 10
   2.  Az M.2.b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember mérnök-informatikus szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) Súlyszám: 10
   3.  Az M.2.c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember vagyonvédelmi rendszer szerelésében szerzett többlet tapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) Súlyszám: 10 Ajánlati ár összesen HUF (képzett ajánlati ár) - Súlyszám: 70
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 094-290052
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:

   1. sz. közvetlen megrendelés
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ESG HOLDING Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 25420546241 Adresse postale: Polgár Utca 8-10.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1033 Pays: Hongrie Courriel: info@esgholding.hu Téléphone: +36 17766220 Fax: +36 17766225 Adresse internet: http://www.esgholding.hu
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 455 276 083.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Real-time (valós idej?) m?ködés? legalább 40 ingatlant külön kezelni képes jár?rellen?rz? rendszer biztosítása a teljesítéshez.
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 2
Lot nş: 1 Intitulé:

   2. sz. közvetlen megrendelés
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ESG HOLDING Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 25420546241 Adresse postale: Polgár Utca 8-10.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1033 Pays: Hongrie Courriel: info@esgholding.hu Téléphone: +36 17766220 Fax: +36 17766225 Adresse internet: http://www.esgholding.hu
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 32 193 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Real-time (valós idej?) m?ködés? legalább 40 ingatlant külön kezelni képes jár?rellen?rz? rendszer biztosítása a teljesítéshez.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A 2023. III. negyedévben az alábbi megrendelések kerültek lefolytatásra a keretmegállapodás terhére:
   1.  sz. közvetlen megrendelés kibocsátásának dátuma: 2023. szeptember 25. (összeg: 2 455 276 083- Ft.) ESG HOLDING Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság 1033 Budapest, Polgár Utca 8-10. Adószáma: 25420546-2-41
   2.  sz. közvetlen megrendelés kibocsátásának dátuma: 2023. szeptember 26. (összeg: 32 193 000,- Ft) ESG HOLDING Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság 1033 Budapest, Polgár Utca 8-10. Adószáma: 25420546-2-41
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/10/2023 Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme 13/10/2023 HUN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité 
79711000 - Services de surveillance d'installations d'alarme 
79713000 - Services de gardiennage 
79714000 - Services de surveillance 
79715000 - Services de patrouille