Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de surveillance de la circulation routičre

2020/S 149-366188  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Hongrie-Budapest: Services de surveillance de la circulation routičre 2020/S 149-366188 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: F?városi Közterület-fenntartó Zártkör?en M?köd Nonprofit Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_47638985 Adresse postale: Alföldi utca
   7. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 1081 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Kulcsár Krisztina Courriel: kulcsarkr@fkf.hu Téléphone: +36 14596955 Fax: +36 14596846 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.fkf.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.fkf.hu http://www.fkf.hu http://www.fkf.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
K1903 Flottamenedzsment eszközök Numéro de référence: EKR000059572018
II.1.2) Code CPV principal 63712710 Services de surveillance de la circulation routičre
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
K1903 Flottamenedzsment eszközök
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712710 Services de surveillance de la circulation routičre
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Code NUTS: HU12 Pest Lieu principal d'exécution:
Budapest közigazgatási területe és Pusztazámor
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Az FKF Nonprofit Zrt-nél jelenleg üzemel 800 darab járm?vet és célgépet magába foglaló GPS alapú flottafelügyeleti rendszer üzemeltetése a szoftver környezet és annak hardver eszközeinek biztosításával a telepített, saját tulajdonú GPS nyomkövet eszközök igénybe vételével, vagy azokkal mindenben egyenérték fedélzeti eszközök telepítésével havi szolgáltatási díj ellenében. A Szolgáltatás része továbbá a korábbiakban telepített fedélzeti eszközök 10 %-ának szükség szerinti átszerelése más járm?vekbe a Megrendel igényeinek megfelel?en. Ajánlatkér fenntartja a jogot, hogy jelen felhívás II.2.10. pontjában megadottak szerint, további 140 gépjárm?be történ nyomkövet rendszer telepítésére, Ajánlatkér igényeinek megfelel?en. Elvárás, hogy a gépjárm?vekre, munkagépekre opcionálisan telepítend fedélzeti eszközök minden tekintetben feleljenek meg a közbeszerzési dokumentumok m?szaki leírás rész
   1.  sz. mellékletben rögzített m?szaki alap követelményeknek. Teljesítés pontos helyei: - 1211 Budapest, XXI. Szállító u. 2, - 1098 Budapest, X. Ecseri út 8-12, - 1151 Budapest, XV. Károlyi Sándor u. 117-119, - 1037 Budapest, III. Testvérhegyi út 10/A - 1037 Csillaghegyi út 4, - 1027 Er?d utca 3-5, - 1068 Rippl-Rónai utca 34, - 1081 Budapest, Alföldi utca 7, - Pusztazámori Regionális Hulladékkezel Központ (PRHK) 2039 Pusztazámor, Külterület 053,073 Hrsz.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 153-351371
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 29592 Intitulé:
K1903 Flottamenedzsment eszközök
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
03/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Secret Control GPS Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_50822124 Adresse postale: Serény utca
   4. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 1203 Pays: Hongrie Courriel: sales@secretcontrol.hu Téléphone: +36 209732455 Fax: +36 12831156 Adresse internet: http://secretcontrol.hu http://secretcontrol.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 91 000 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § szerint D.1. melléklet
   3.  pontjának folytatása: Jelenleg 800 darab gépjárm tekintetében került telepítésre a GPS alapú adatrögzít és nyomkövet fedélzeti eszköz, melynek a beszerelési költsége gépjárm?venként nettó 87 000 Ft-ot tett ki. Amennyiben új eljárás keretében kerülne beszerelésre GPS alapú adatrögzít és nyomkövet fedélzeti eszköz, úgy az hozzávet?legesen nettó 69 600 000 Ft plusz kiadást keletkeztetne Ajánlatkér vonatkozásában, mivel az Ajánlattev által leszállított eszközök, Ajánlattev nyilatkozatát is figyelembe véve csak az Ajánlattev által biztosított szoftveres környezetben képes kommunikációt folytatni. Az el?z?ekb?l következ?en Ajánlatkér számára nem létezik reális alternatíva beszerzései igényének kielégítésére és a verseny hiánya nem annak a következménye hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul sz?kít módon került meghatározásra.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 63712710 Services de surveillance de la circulation routičre
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712710 Services de surveillance de la circulation routičre
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Code NUTS: HU12 Pest Lieu principal d'exécution:
Budapest közigazgatási területe és Pusztazámor
VII.1.4) Description des prestations:
Az FKF Nonprofit Zrt-nél jelenleg üzemel 800 darab járm?vet és célgépet magába foglaló GPS alapú flottafelügyeleti rendszer üzemeltetése a szoftver környezet és annak hardver eszközeinek biztosításával a telepített, saját tulajdonú GPS nyomkövet eszközök igénybe vételével, vagy azokkal mindenben egyenérték fedélzeti eszközök telepítésével havi szolgáltatási díj ellenében. A Szolgáltatás része továbbá a korábbiakban telepített fedélzeti eszközök 10 %-ának szükség szerinti átszerelése más járm?vekbe a Megrendel igényeinek megfelel?en. Ajánlatkér fenntartja a jogot, hogy jelen felhívás II.2.10) pontjában megadottak szerint, további 140 gépjárm?be történ nyomkövet rendszer telepítésére, Ajánlatkér igényeinek megfelel?en. Elvárás, hogy a gépjárm?vekre, munkagépekre opcionálisan telepítend fedélzeti eszközök minden tekintetben feleljenek meg a közbeszerzési dokumentumok m?szaki leírás rész
   1.  sz. mellékletben rögzített m?szaki alap követelményeknek. Teljesítés pontos helyei: - 1211 Budapest, XXI. Szállító u. 2, - 1098 Budapest, X. Ecseri út 8-12, - 1151 Budapest, XV. Károlyi Sándor u. 117-119, - 1037 Budapest, III. Testvérhegyi út 10/A - 1037 Csillaghegyi út 4, - 1027 Er?d utca 3-5, - 1068 Rippl-Rónai utca 34, - 1081 Budapest, Alföldi utca 7, - Pusztazámori Regionális Hulladékkezel Központ (PRHK) 2039 Pusztazámor, Külterület 053,073 Hrsz.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 12
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 97 180 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Secret Control GPS Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_50822124 Adresse postale: Serény utca
   4. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 1203 Pays: Hongrie Courriel: sales@navsky.hu Téléphone: +36 209732455 Fax: +36 12831156 Adresse internet: http://www.secretcontrol.hu http://www.secretcontrol.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
"3. A szerz?dés id?tartama: Jelen szerz?dést felek határozott id?re, a szerz?dés aláírásnak napjától 2020.10.3-ig kötik meg."
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Az egyes hulladékgazdálkodási ágazati intézkedésekr?l szóló Kormány részére készült és 2020. májusában közszolgáltatók részére is véleményezésre megküldött JEF/42590/2020-ITM számú és a JEF/41993/2020-ITM számú Kormány-el?terjesztés alapján a Ht. a hulladékgazdálkodási tevékenységet állami monopóliumba kívánta utalni és a kapcsolódó önkormányzati feladatokat- és hatásköröket meg kívánta szüntetni, egyben új struktúrában üzemeltetve tovább a hulladékgazdálkodás: koncessziós társaságokon keresztül látva el a közfeladatot. A javaslat szerint a koncesszió jogosultjának kötelezettsége lenne a gy?jtést?l, a szállításon át a hasznosítást megel?z kezelési m?veletek is. A megismert tervezet szerint az állami koncessziós hulladékgazdálkodási tevékenységre irányuló eljárások 2020 novemberéig zajlottak volna le, amelynek egzakt hatásait, mint pl. a közszolgáltatási tevekénység ellátására irányuló közszolgáltató szerz?dés módosítása és az esetleges hulladékszállítási és begy?jtési feladatok kötelezettségére a tervezet nem terjedt ki. Megrendel?, mint közszolgáltató, a fentieket megismerve, a stratégiai tervezéséhez nem volt olyan ismertek birtokában, sem olyan döntéshozói helyzetben, hogy a jelenleg üzemeltetett flottafelügyeleti rendszert milyen módon, milyen szerz?déses konstrukcióban és milyen új kommunikációs egységek telepítésével kell a jöv?ben tovább üzemeltetnie a koncessziós szerz?désre irányuló el?terjesztés elfogadása esetén. Az el?terjesztés elfogadásáról szóló végleges döntés a jelen módosítás kezdeményezéséig nem született meg a Kormány részér?l, így indokolt, hogy Megrendel egy esetleges új közbeszerzési eljárást el?készítse és lefolytassa úgy, hogy a közszolgáltatási tevekénységb?l adódó jogszabályi kötelezettségét a flottafelügyeleti rendszer folyamatos rendezésére állasával biztosítsa (pl. automatikus útdíj fizetése).
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 91 000 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 97 180 000.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
63712710 - Services de surveillance de la circulation routičre