Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 86-223431  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Hongrie-Budapest: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2021/S 086-223431 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: IdomSoft Informatikai Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: AK24417 Adresse postale: Váci út 133.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1138 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Dr. Soltész Adrienn Courriel: adrienn.soltesz@idomsoft.hu Téléphone: +36 306167486 Fax: +36 17950447 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://wwww.idomsoft.hu Adresse du profil d'acheteur: http://wwww.idomsoft.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Keretmegállapodás szakért?i er?forrás beszerzésére
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Keretmegállapodás szakért?i er?forrás beszerzésére
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Lieu principal d'exécution:
1138 Budapest, Váci út 133.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Az Idomsoft Zrt. hazai forrásból megvalósuló, alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladataihoz - beleértve a 309/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet
   3.  mellékletében meghatározott és kapcsolódó rendszerekkel kapcsolatos alkalmazás-üzemeltetési és/vagy alkalmazás-fejlesztési feladatokat is (ide értve az ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó projekt tervezési, min?ségbiztosítási és igazgatás-szervezési szolgáltatásokat is)- szükséges szakért?i er?források beszerzése. A beszerzés mennyisége: a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló nettó keretösszeg 2 100 000 000 Ft. A teljesítésbe bevonni kívánt szerepkörök (szakemberek): - min?ségbiztosítási szakember - IT biztonsági szakember - igazgatásszervez - rendszerszervez - architektúra tervez - teszttervez?/tesztel - programozó/programtervez - üzemeltetés-támogató A keretmegállapodás id?tartama alatt elvégzend feladatok köre az egyes eseti szerz?dések esetén az Ajánlatkér igényei szerint Sz?külnek. Az adott megrendelésben ellátandó feladatok köre az egyes eseti szerz?dések feladat meghatározásában kerül Rögzítésre. Ezek a feladatok a következ?ek: - Projekt megvalósításhoz kapcsolódó feladatok - Rendszerfejlesztési és szervezési feladatok - Igazgatás- és ügyvitel szervezési feladatok - Igazgatási rendszertervezés - Informatikai rendszertervezés - Architektúra tervezés - Infrastruktúra tervezés - Programtervezés, programozás - Teszttervezési és megvalósítási feladatok - Rendszerdokumentációk készítése és frissítése - Rendszerintegrációs feladatok - IT biztonsági/üzemeltetési dokumentációk elkészítése - üzemeltetés-támogatási tevékenység - oktatási feladatok A fejlesztési feladatok során a feladat jellegét?l függ?en az eseti szerz?désrögzítésre kerül, hogy Nyertes Ajánlattev?t?l milyen Technológiai fázisok elvégzését várja el Ajánlatkér?. A beszerzésben érintett rendszerekben a kiszolgált személyek száma meghaladja a 13 334 f?t és a rendszerek adatállománya a 133 340-t. A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum m?szaki leírása tartalmazza.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 139-342992
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 32000/244/2020.T Intitulé:
 
1.számú módosítás NOVA.Border rendszer fejlesztéshez szükséges igazgatásszervez?i, szakért?i és dokumentációkészítési feladatok ellátása
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Tigra Compute r- és Irodatechnikai Korlátolt Felel?sség Társaság Adresse postale: Török?r u.
   2. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1145 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ulyssys Számít ástechnikai Fejleszt és Tanácsadó Kft.
Adresse postale: Löv?ház utca 39.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1024 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Easyway Systems Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Adresse postale: Repcsény utca
   2.  fszt.
   1. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1112 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: T-Systems Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság Adresse postale: Könyves Kálmán krt. 36.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1097 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EN-CO Software Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Adresse postale: th Lajos sugárút 72/B.
Ville: Szeged Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 6724 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: MultiContact Consulting Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság Adresse postale: Bartók Béla út 105-113.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1115 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 182 400 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Az V.2.4) pontban az eljárás eredményér?l szóló tájékoztatóval összhangban összesített szerz?déses érték kerül feltüntetésre, a VII. szakaszban pedig az egyedi megkötött szerz?dés adatai látszanak. Eljárás típusa: Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján a keretmegállapodásos eljárás második része szerinti versenyújranyitás. Jelen hirdetmény feladására a Kbt. 37.§ (5) bekezdés alapján került sor. Ajánlattev?k neve, címe, adószáma a KM-ben: 1) Neve: MultiContact Consulting Kft. Címe: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. Adószám: 12965580-2-43 És Neve: EN-CO Software Korlátolt Felel?sség Társaság Címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72/B. Adószám: 14605017-2-06 És Neve: T-Systems Magyarország Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 56. Adószám: 12928099-2-44 Közös ajánlattev Felek rögzítik, hogy jelen szerz?désmódosításban foglaltak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak törvényi feltételeknek megfelelnek, tekintettel arra, hogy a jelen szerz?désmódosítás I.2. pontjában rögzítettekre figyelemmel Megrendel kell gondossággal eljárva nem láthatott el?re és a módosítás nem változtatja meg a szerz?dés általános jellegét, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerz?dés értékének 50 %-át.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Lieu principal d'exécution:
1138 Budapest, Váci út 133.
VII.1.4) Description des prestations:
NOVA.Border rendszer fejlesztéshez szükséges igazgatásszervez?i, szakért?i és dokumentációkészítési feladatok ellátása. Feladatok: Szakért?i tanácsadás és közrem?ködés a Rendszerbiztonsági terv elkészítéséhez Szakért?i tanácsadás és közrem?ködés a EES Integrációs terv elkészítéséhez. Szakért?i tanácsadás és közrem?ködés az üzletmenet folytonossági és Katasztrófa elhárítási terv (PCP/DRP) elkészítéséhez Szakért?i tanácsadás és közrem?ködés a rendszerre vonatkozó OVI mátrix elkészítéséhez Szakért?i tanácsadás és közrem?ködés az intézkedési terv elkészítéséhez Szakért?i tanácsadás és közrem?ködés az EES ICD feldolgozásában Eredménytermékek: NOVA.Border rendszer és EES integráció igazgatási rendszerterv Tesztelési terv és tesztesetek. Felhasználói kézikönyv Üzemeltetési kézikönyv (Mentési-archiválási tervvel) Oktatási terv Oktatási dokumentációk Oktatási segédanyagok
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 400
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 108 900 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Tigra Compute r- és Irodatechnikai Korlátolt Felel?sség Társaság Adresse postale: Török?r u.
   2. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1145 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ulyssys Számít ástechnikai Fejleszt és Tanácsadó Kft.
Adresse postale: Löv?ház utca 39.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1024 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Easyway Syste ms Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Adresse postale: Repcsény utca
   2.  fszt.
   1. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1112 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: T-Systems Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság Adresse postale: Könyves Kálmán krt. 36.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1097 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EN-CO Software Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Adresse postale: Kossuth Lajos sugárút 72/B.
Ville: Szeged Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 6724 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: MultiContact Consulting Kft.
Adresse postale: Bartók Béla út 105-113.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1115 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
A szerz?désmódosítás tárgya: A 32000/244/2020.T iktatószámú "NOVA.Border rendszer fejlesztéshez szükséges igazgatásszervez?i, szakért?i és dokumentációkészítési feladatok ellátása" tárgyú szerz?désben foglalt er?forrás mennyiség 10 %-kal történ megemelése. Eredeti szerz?dés száma: 32000/244/2020.T., kelte: 2020.3.23., értéke: 99 000 000 Ft+ÁFA összegb?l opciós tétel 29 700 000 Ft
   1.  számú módosítás száma: 32000/244-4/2020.T, kelte: 2021.1.25., A szerz?désmódosítással a szerz?dés értéke: nettó 69 300 000 Ft Opciós tétel: nettó 39 600 000 Ft összesen: 108 900 000 Ft
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
A szerz?désben meghatározott feladatok teljesítése során megállapításra került, hogy az igazgatásszervezési feladatrendszer a tervezettnél nagyobb er?forrás ráfordítást jelent annak okán, hogy a projekt
   1.  szakaszában (tervezés) felmerül - a teljes határrendészeti folyamatok összefogására irányuló - szervezési feladatok megvalósítása jelent?sebb mennyiség er?forrás igénybevételét tették szükségessé. A szerz?désben meghatározott további feladatok ellátása így nem biztosítható a szerz?désben még rendelkezésre álló szakért?i napokkal (180 nap), figyelemmel arra, hogy a feladatok teljesítéséhez becsült szakért?i napok száma: 240 nap. A szerz?dés módosítására a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkör?en M?köd Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszerér?l szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. Rendelet alapján a Digitális Kormányzati Ügynökség
   9.  § (4) bekezdése, valamint a 13. § (1)
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 99 000 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 108 900 000.00 HUF Hongrie-Budapest: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appuiType d'acheteur: AutresType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices 04/05/2021 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui