Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 86-223438  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Hongrie-Budapest: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2021/S 086-223438 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: IdomSoft Informatikai Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: AK24417 Adresse postale: Váci út 133.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1138 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Dr. Soltész Adrienn Courriel: adrienn.soltesz@idomsoft.hu Téléphone: +36 306167486 Fax: +36 17950447 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://wwww.idomsoft.hu Adresse du profil d'acheteur: http://wwww.idomsoft.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Keretmegállapodás szakért?i er?forrás beszerzésére
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Keretmegállapodás szakért?i er?forrás beszerzésére
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1134 Budapest, Tüzér u. 41.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Az Idomsoft Zrt. hazai forrásból megvalósuló, alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladataihoz - beleértve a 309/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet
   3.  mellékletében meghatározott és kapcsolódó rendszerekkel kapcsolatos alkalmazás-üzemeltetési és/vagy alkalmazás-fejlesztési feladatokat is (ide értve az ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó projekt tervezési, min?ségbiztosítási és igazgatás-szervezési szolgáltatásokat is)- szükséges szakért?i er?források beszerzése. A beszerzés mennyisége: a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló nettó keretösszeg 2 100 000 000 Ft. A teljesítésbe bevonni kívánt szerepkörök (szakemberek): - min?ségbiztosítási szakember - IT biztonsági szakember - igazgatásszervez - rendszerszervez - architektúra tervez - teszttervez?/tesztel - programozó/programtervez - üzemeltetés-támogató A keretmegállapodás id?tartama alatt elvégzend feladatok köre az egyes eseti szerz?dések esetén az Ajánlatkér igényei szerint sz?külnek. Az adott megrendelésben ellátandó feladatok köre az egyes eseti szerz?dések feladat meghatározásában kerül rögzítésre. Ezek a feladatok a következ?ek: - Projekt megvalósításhoz kapcsolódó feladatok - Rendszerfejlesztési és szervezési feladatok - Igazgatás- és ügyvitel szervezési feladatok - Igazgatási rendszertervezés - Informatikai rendszertervezés - Architektúra tervezés - Infrastruktúra tervezés - Programtervezés, programozás - Teszttervezési és megvalósítási feladatok - Rendszerdokumentációk készítése és frissítése - Rendszerintegrációs feladatok - IT biztonsági/üzemeltetési dokumentációk elkészítése - üzemeltetés-támogatási tevékenység - oktatási feladatok A fejlesztési feladatok során a feladat jellegét?l függ?en az eseti szerz?désrögzítésre kerül, hogy Nyertes Ajánlattev?t?l milyen Technológiai fázisok elvégzését várja el Ajánlatkér?. A beszerzésben érintett rendszerekben a kiszolgált személyek száma meghaladja a 13 334 f?t és a rendszerek adatállománya a 133 340-t. A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum m?szaki leírása tartalmazza.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, syst 04/05/2021 S86 Hongrie-Budapest: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2021/S 086-223438 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: IdomSoft Informatikai Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: AK24417 Adresse postale: Váci út 133.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1138 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Dr. Soltész Adrienn Courriel: adrienn.soltesz@idomsoft.hu Téléphone: +36 306167486 Fax: +36 17950447 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://wwww.idomsoft.hu Adresse du profil d'acheteur: http://wwww.idomsoft.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Keretmegállapodás szakért?i er?forrás beszerzésére
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Keretmegállapodás szakért?i er?forrás beszerzésére
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1134 Budapest, Tüzér u. 41.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Az Idomsoft Zrt. hazai forrásból megvalósuló, alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladataihoz - beleértve a 309/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet
   3.  mellékletében meghatározott és kapcsolódó rendszerekkel kapcsolatos alkalmazás-üzemeltetési és/vagy alkalmazás-fejlesztési feladatokat is (ide értve az ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó projekt tervezési, min?ségbiztosítási és igazgatás-szervezési szolgáltatásokat is)- szükséges szakért?i er?források beszerzése. A beszerzés mennyisége: a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló nettó keretösszeg 2 100 000 000 Ft. A teljesítésbe bevonni kívánt szerepkörök (szakemberek): - min?ségbiztosítási szakember - IT biztonsági szakember - igazgatásszervez - rendszerszervez - architektúra tervez - teszttervez?/tesztel - programozó/programtervez - üzemeltetés-támogató A keretmegállapodás id?tartama alatt elvégzend feladatok köre az egyes eseti szerz?dések esetén az Ajánlatkér igényei szerint sz?külnek. Az adott megrendelésben ellátandó feladatok köre az egyes eseti szerz?dések feladat meghatározásában kerül rögzítésre. Ezek a feladatok a következ?ek: - Projekt megvalósításhoz kapcsolódó feladatok - Rendszerfejlesztési és szervezési feladatok - Igazgatás- és ügyvitel szervezési feladatok - Igazgatási rendszertervezés - Informatikai rendszertervezés - Architektúra tervezés - Infrastruktúra tervezés - Programtervezés, programozás - Teszttervezési és megvalósítási feladatok - Rendszerdokumentációk készítése és frissítése - Rendszerintegrációs feladatok - IT biztonsági/üzemeltetési dokumentációk elkészítése - üzemeltetés-támogatási tevékenység - oktatási feladatok A fejlesztési feladatok során a feladat jellegét?l függ?en az eseti szerz?désrögzítésre kerül, hogy Nyertes Ajánlattev?t?l milyen Technológiai fázisok elvégzését várja el Ajánlatkér?. A beszerzésben érintett rendszerekben a kiszolgált személyek száma meghaladja a 13 334 f?t és a rendszerek adatállománya a 133 340-t. A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum m?szaki leírása tartalmazza.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 131-321574
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1 Intitulé:
Keretmegállapodás szakért?i er?forrás beszerzésére 2019/IV.
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
31/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Tigra Compute r- és Irodatechnikai Korlátolt Felel?sség Társaság Adresse postale: Török?r u.
   2. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1145 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 58 470 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Az V.2.4) pontban az eljárás eredményér?l szóló tájékoztatóval összhangban összesített szerz?déses érték kerül feltüntetésre, a VII. szakaszban pedig az egyedi megkötött szerz?dés adatai szerepelnek. A szerz?désmódosítás tárgyát képez szerz?dés értéke nem változott. Felek rögzítik, hogy jelen szerz?désmódosítás II. fejezet
   1.  pontjában foglaltak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt valamennyi feltételnek megfelel, tekintettel arra, hogy a II. fejezet
   1.  pontjában rögzített módosítás együttesen megfelel a következ feltételeknek: a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkér kell gondossággal eljárva nem láthatott el?re; b) a módosítás nem változtatja meg a szerz?dés általános jellegét; c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerz?dés értékének 50 %-át.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1134 Budapest, Tüzér u. 41.
VII.1.4) Description des prestations:
Az Idomsoft Zrt. hazai forrásból megvalósuló, alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladataihoz - beleértve a 309/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet
   3.  mellékletében meghatározott és kapcsolódó rendszerekkel kapcsolatos alkalmazás-üzemeltetési és/vagy alkalmazás-fejlesztési feladatokat is (ide értve az ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó projekt tervezési, min?ségbiztosítási és igazgatás-szervezési szolgáltatásokat is)- szükséges szakért?i er?források beszerzése. A beszerzés mennyisége: a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló nettó keretösszeg 2 100 000 000 Ft. A teljesítésbe bevonni kívánt szerepkörök (szakemberek): - min?ségbiztosítási szakember - IT biztonsági szakember - igazgatásszervez - rendszerszervez - architektúra tervez - teszttervez?/tesztel - programozó/programtervez - üzemeltetés-támogató A keretmegállapodás id?tartama alatt elvégzend feladatok köre az egyes eseti szerz?dések esetén az Ajánlatkér igényei szerint sz?külnek. Az adott megrendelésben ellátandó feladatok köre az egyes eseti szerz?dések feladat meghatározásában kerül rögzítésre. Ezek a feladatok a következ?ek: - Projekt megvalósításhoz kapcsolódó feladatok - Rendszerfejlesztési és szervezési feladatok - Igazgatás- és ügyvitel szervezési feladatok - Igazgatási rendszertervezés - Informatikai rendszertervezés - Architektúra tervezés - Infrastruktúra tervezés - Programtervezés, programozás - Teszttervezési és megvalósítási feladatok - Rendszerdokumentációk készítése és frissítése - Rendszerintegrációs feladatok - IT biztonsági/üzemeltetési dokumentációk elkészítése - üzemeltetés-támogatási tevékenység - oktatási feladatok A fejlesztési feladatok során a feladat jellegét?l függ?en az eseti szerz?désrögzítésre kerül, hogy Nyertes Ajánlattev?t?l milyen technológiai fázisok elvégzését várja el Ajánlatkér?. A beszerzésben érintett rendszerekben a kiszolgált személyek száma meghaladja a 13 334 f?t és a rendszerek adatállománya a 133 340-t. A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum m?szaki leírása tartalmazza.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 08/11/2019 Fin: 30/09/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 8 100 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Tigra Computer- és Irodatechnikai Korlátolt felel?sség Társaság Adresse postale: Török?r u.
   2. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1145 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Eredeti szerz?dés száma: 32000/935/2019.T, kelte: 2019.11.08.,
   1.  számú módosítás száma: 32000/284/2020.T, kelte: 2020.4.1.,
   2.  számú módosítás száma: 32000/284-2/2020.T, kelte: 2020.6.30., A szerz?désmódosítás pénzügyi vonzata: Nincs pénzügyi vonzata. A szerz?désmódosítás tárgya: A hivatkozott szerz?dés
   2. 2. pontjának módosítása a szerz?dés hatályának 3 hónappal történ meghosszabbítása érdekében. "2.2. Szolgáltató az Eseti Szerz?désben meghatározott feladatokat a jelen Eseti szerz?dés hatályba lépését?l 2020. szeptember 30-ig, Megrendel igénye szerint köteles elvégezni" A Kormány a járványügyi készültség bevezetésér?l szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletének
   1.  § (1) bekezdése értelmében az egészségügyr?l szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Eütv. 228. § (4) bekezdésében foglaltakra, Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be, melyre tekintettel kiemelten fennáll a Központi Kormányzati Hírlevélküld rendszer - akár el?re nem tervezhet id?pontban bekövetkez - intenzív használatára vonatkozó igény a Miniszterelnöki Kabinetiroda, vagy más központi államigazgatási szerv részér?l.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
A Kormány a járványügyi készültség bevezetésér?l szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletének
   1.  § (1) bekezdése értelmében az egészségügyr?l szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Eütv. 228. § (4) bekezdésében foglaltakra, Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be, melyre tekintettel kiemelten fennáll a Központi Kormányzati Hírlevélküld rendszer - akár el?re nem tervezhet id?pontban bekövetkez - intenzív használatára vonatkozó igény a Miniszterelnöki Kabinetiroda, vagy más központi államigazgatási szerv részér?l.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 8 100 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 8 100 000.00 HUF Hongrie-Budapest: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appuiType d'acheteur: AutresType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices 04/05/2021 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui