Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2022/S 10-022238  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Hongrie-Budapest: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2022/S 010-022238 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Magyar Földgáztároló Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_55522591 Adresse postale: Váci Út 144-150 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1138 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Nagy László Gábor Courriel: kozbeszerzes@mfgt.hu Téléphone: +36 307794151 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.6) Activité principale Autre activité: Földgáz tárolása
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
SMCS és GRS fejlesztése és támogatása 3 évre -2020 Numéro de référence: EKR000806482020
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Vállalkozási Keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. SMCS és Gas Reporting System rendszerének fejlesztésére és támogatására, szoftver upgrade ellátására három éves id?tartamban. SMCS és GRS fejlesztése és támogatása 3 évre -2020 2021. évi IV. negyedév - rendszeres tájékoztató az eljárás eredményér?l
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 30 000 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Magyarország Lieu principal d'exécution:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Földalatti Gáztároló.
II.2.4) Description des prestations:
SMCS 2021/04.közvetlen megrendelés 2022 évi INFORMATIKAI SZAKTANÁCSADÁS
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   1. 1. Az III.1.3) M2) c1) pont szerinti feltételeknek megfelel és az alkalmasság megállapításánál figyelembe vett
   1.  szakember alkalmassági feltételként nem vizsgált összesített többlet szakmai gyakorlata (min 0 hó - max 60 hó) / Pondération: 2 Critčre de qualité - Nom:
   1. 2. Az III.1.3) M2) c1) pont szerinti feltételeknek megfelel és az alkalmasság megállapításánál figyelembe vett
   2.  szakember alkalmassági feltételként nem vizsgált összesített többlet szakmai gyakorlata (min 0 hó - max 60 hó) / Pondération: 2 Critčre de qualité - Nom:
   2. 1. Az III.1.3) M2) c2) pont szerinti feltételeknek megfelel és az alkalmasság megállapításánál figyelembe vett
   1.  szakember alkalmassági feltételként nem vizsgált összesített többlet szakmai gyakorlata (min 0 hó - max 60 hó) / Pondération: 3 Critčre de qualité - Nom:
   2. 2. Az III.1.3) M2) c2) pont szerinti feltételeknek megfelel és az alkalmasság megállapításánál figyelembe vett
   2.  szakember alkalmassági feltételként nem vizsgált összesített többlet szakmai gyakorlata (min 0 hó - max 60 hó) / Pondération: 3 Critčre de qualité - Nom:
   3. 1. Az III.1.3) M2) c3) pont szerinti feltételeknek megfelel és az alkalmasság megállapításánál figyelembe vett
   1.  szakember alkalmassági feltételként nem vizsgált összesített többlet szakmai gyakorlata (min 0 hó - max 60 hó) / Pondération: 3 Critčre de qualité - Nom:
   3. 2. Az III.1.3) M2) c3) pont szerinti feltételeknek megfelel és az alkalmasság megállapításánál figyelembe vett
   2.  szakember alkalmassági feltételként nem vizsgált összesített többlet szakmai gyakorlata (min 0 hó - max 60 hó) / Pondération: 3 Prix - Pondération: 84
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel ŕ la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 230-568101
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 4000548313
Lot nş: 1 Intitulé:
SMCS 2021/04.közvetlen megrendelés
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Astron Informatikai Fejleszt és Tanácsadó Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_46262286 Adresse postale: Budafoki út 56.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1117 Pays: Hongrie Courriel: ajanlatkeres@astron.hu Téléphone: +36 18155400
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 30 000 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 30 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
on-site support, szoftverfejlesztés
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 1)Az érvényes ajánlatot tev neve, címe: valamennyi jelen tájékoztatóban feltüntetett szerz?dés tekintetében: Astron Informatikai Fejleszt és Tanácsadó Korlátolt Felel?sség Társaság (Magyarország 1117 Budapest, Budafoki út 56. adószám: 11929657243) 2) A nyertes ajánlattev kis- és középvállalkozásokról, fejl?désük támogatásáról szóló törvény szerinti min?sítése: Astron Informatikai Fejleszt és Tanácsadó Korlátolt Felel?sség Társaság (Magyarország 1117 Budapest, Budafoki út 56. adószám: 11929657243) középvállalkozás 3) Ajánlatkér a közbeszerzésekr?l szóló 2015. évi CXLIII. tv. és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként vállalkozási keretmegállapodás került megkötésre egy ajánlattev?vel. Jelen hirdetményben ismertetett szerz?dést ajánlatkér a korábbi eljárásban megkötött keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés útján kötötte meg a nyertes Ajánlattev?vel.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148 § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022 Hongrie-Budapest: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appuiType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociéeType de marché: Services 14/01/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui