Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions

2020/S 149-366221  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Hongrie-Budapest: Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions 2020/S 149-366221 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Numéro national d'identification: EKRSZ_28937120 Adresse postale: Róbert Károly körút 44.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1134 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Pete István Courriel: pete.istvan@hm.gov.hu Téléphone: +36 307533464 Fax: +36 14651850 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.honvedkorhaz.hu http://www.honvedkorhaz.hu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Kbt.
   5.  § (1) bek c) pontja sz. költségv.szerv
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
MH EK kecskeméti telephely élelmezési szolgáltatás Numéro de référence: EKR001226812019
II.1.2) Code CPV principal 55523000 Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Tervezett élelmezési szolgáltatás mennyisége: katonai élelmezés 130 élelmezési nap/ év.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 667 136.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 55523000 Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU331 Bács-Kiskun Lieu principal d'exécution:
MH EK Kecskeméti telephely 6000 Kecskemét, Balaton u. 17.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Ügyvitel. Az élelmezési szolgáltatással kapcsolatos adatok rögzítése és adatszolgáltatás a Megrendel felé;
   2.  Étlap tervezése;
   3.  A mindenkori aktuális ellátotti létszám összesítése;
   4.  A befizet alkalmazottak létszám megállapítása; A természetbeni ellátottak létszámának megállapítása: - szerz?déses katonák I. norma szerint - önkéntes m?veleti tartalékosok ellátása - hajózó III. norma szerint
   5.  Megfelel min?ség élelmezési anyagok beszerzése, raktározása;
   6.  Anyagkiszabás készítése;
   7.  Élelmezési nyersanyagok el?készítése ételkészítéshez;
   8.  Az ételek elkészítése (meleg konyha, hidegkonyha, cukrászat);
   9.  Az elkészített ételek organoleptikus - érzékszervi- vizsgálata ("ételkóstolás"); 10. A készételek melegen tartása; 11. Ételminta vétele, meg?rzése; 12. Az ételek éttermi tálalása alkalmazottak és a természetben ellátottak részére; 14. Mosogatás; 15. Takarítás. Keretösszeg: nettó 667 136,- Ft II.2.7): A szerz. 24 hónapra köttetik. A Szerz. a mindkét fél általi aláírástól hatályos.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. b) pontja szerint, legjobb ár-érték arány alapján Pontszám alsó és fels határa 0-10 pont Értékelés: Megajánlott nettó ajánlati ár alapján képzett bírálati ár: Súlyszám: 70-fordított arányosítás Teljesítésben részt vev Szakemberek szakmai többlettapasztalatának átlaga (min0-max 72 hónap) Súlyszám: 30 Értékelés Miniszterelnöki útmutató Arányosítás alapján
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des rčgles nationales applicables ŕ la procédure:

Des informations sur les procédures nationales sont disponibles sur: https://ekr.gov.hu/
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 052-124463
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEGRI Szolgáltató Betéti társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_65930360 Adresse postale: Boróka utca 41.
Ville: Kecskemét Code NUTS: HU331 Bács-Kiskun Code postal: 6000 Pays: Hongrie Courriel: dorarozsnyay25@gmail.com Téléphone: +36 302296086
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 667 136.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ajánlatkér nem biztosította a részekre történ ajánlattételt. Az eljárás eredményesen zárult. A nyertes Ajánlattev adószáma: 20517261-2-03 Ajánlattev?k neve, székhelye és adószáma: STEGRI Szolgáltató Betéti társaság (6000 Kecskemét, Boróka utca 41.), 20517261-2-03; Eurest Étteremüzemeltet Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. utca 4-20. B.ép.
   5.  em.), 10794359-2-44. Ajánlatkér az eljárásban nem vett figyelembe környezetvédelmi szempontokat, illet?leg nem Alkalmazott szociális szempontokat
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. §
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
55523000 - Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions