Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)

2020/S 147-361877  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Hongrie-Budapest: Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets) 2020/S 147-361877 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Budapesti Operettszínház Numéro national d'identification: AK15846 Adresse postale: Nagymez utca 17.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1065 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Somfai Péter Courriel: muszak@operett.hu Téléphone: +36 14722030 Fax: +36 14722030 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.operett.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.operett.hu http://www.operett.hu http://www.operett.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
A Budapesti Operettszínház díszleteinek, kellékeinek, eszközeinek közúti szállítása Magyarországon és külföldön
II.1.2) Code CPV principal 60000000 Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
A Budapesti Operettszínház díszleteinek, kellékeinek, eszközeinek közúti szállítása Magyarországon és külföldön 13-40 tonnás szállítójárm?vel
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60000000 Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code NUTS: CZ ?ESKÁ REPUBLIKA Code NUTS: AT ÖSTERREICH Code NUTS: SK SLOVENSKO Code NUTS: PL POLSKA Code NUTS: DE DEUTSCHLAND Code NUTS: IT ITALIA Code NUTS: FR FRANCE Code NUTS: UK UNITED KINGDOM Code NUTS: NL NEDERLAND Code NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË Code NUTS: LU LUXEMBOURG Code NUTS: ES ESPAŃA Lieu principal d'exécution:
HU, SK, CZ, AT, HORVÁTORSZÁG, RO, UKRAJNA, OROSZORSZÁG, LENGYELORSZÁG, NÉMETORSZÁG, SVÁJC, OLASZORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, UK, NL, BELGIUM, LUXEMBURG, SPANYOLORSZÁG, BOSZNIA-HERCEGOVINA
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
A Budapesti Operettszínház díszleteinek, kellékeinek, eszközeinek közúti szállítása Budapest területén belül, MAGYARORSZÁGon és külföldön 13-40 tonnás szállítójárm?vel 3 évre összesen: 150 db fuvar.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 122-247416
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1
Lot nş: 2 Intitulé:
A Budapesti Operettszínház díszleteinek, kellékeinek, eszközeinek közúti szállítása MAGYARORSZÁGon és külföldön 13-40 tonnás szállítójárm?vel
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
01/06/2017
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: "Örökmozgó 90" Kft.
Adresse postale: Zab u. 12.
   4.  em. 15 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1033 Pays: Hongrie Courriel: szasztruck1@t-online.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 44 000 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   2.  rész
:
Módosítás aláírásának dátuma: 2020.6.18. VII.2.2) folytatása: Felek a keretösszeget az egyes részek vonatkozásában az alábbiakban határozzák meg: a)
   2.  rész esetén a nettó 44 000 000 Ft, azaz Negyvennégymillió-forint. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerz?dés megsz?nése a fentiek szerint egy meghatározott id?pontban csak az egyik rész vonatkozásában következik be, akkor a szerz?déses jogviszony a másik rész vonatkozásában fennmarad." Felek rögzítik, hogy az alapszerz?dés egyéb rendelkezései változatlanok azzal, hogy a) azokat a jelen okiratban, illetve a Szerz?dés hatályba lépését követ?en bekövetkezett jogszabály módosításokra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni, b) a
   9.  pontban rögzített kapcsolattartók személyében id?közben részleges változás történt, amir?l a Felek tájékoztatták egymást; az e körben bekövetkez változások külön okiratot szerz?désmódosítást nem tesznek szükségessé, azokat a Felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettségük keretében kezelik. Figyelemmel "A Közbeszerzési Hatóság keretében m?köd Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerz?dések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekr?l" (KÉ. 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) c. iratban foglaltakra - azaz, hogy keretszerz?dés esetén nem jelent?snek min?sül a szerz?dés id?tartamának nem jelent?s módosítása - a Felek jelen szerz?désmódosítást a Kbt. 141.§ (6) bekezdésre alapozzák, figyelemmel arra, hogy: a. a módosítás általánosságban nem min?sül lényegesnek, továbbá b. a tárgyi módosítás olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerz?déskötést megel?z közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattev?kön kívül más ajánlattev?k részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehet?vé tették volna, továbbá c. a módosítás a szerz?dés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattev javára nem változtatja meg, hiszen a sem az ellátandó feladat, sem az ellenérték nem változik, és egyebekben sem válik a nyertes ajánlattev részére könnyebbé a teljesítés, továbbá d. a módosítás a szerz?dés tárgyát az eredeti szerz?désben foglalt ajánlattev?i kötelezettséghez képest új elemre egyáltalán nem terjeszti ki.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 60000000 Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60000000 Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code NUTS: CZ ?ESKÁ REPUBLIKA Code NUTS: AT ÖSTERREICH Code NUTS: SK SLOVENSKO Code NUTS: RO ROMANIA Code NUTS: PL POLSKA Code NUTS: DE DEUTSCHLAND Code NUTS: IT ITALIA Code NUTS: FR FRANCE Code NUTS: UK UNITED KINGDOM Code NUTS: NL NEDERLAND Code NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË Code NUTS: LU LUXEMBOURG Code NUTS: ES ESPAŃA Lieu principal d'exécution:

   2.  rész
:
HU, SK, CZ, AT, Horvátország, RO, Ukrajna, Oroszország, Lengyelország, Németország, Svájc, Olaszország, Franciaország, UK, NL, Belgium, Luxemburg, Spanyolország, Bosznia-Hercegovina
VII.1.4) Description des prestations:
A Budapesti Operettszínház díszleteinek, kellékeinek, eszközeinek közúti szállítása Budapest területén belül, Magyarországon és külföldön 1 tonnás, 3,5 - 7,5 tonnás és a 7,5 - 12 tonnás szállítójárm?vel 3 évre összesen: 1047 db fuvar. Tételesen: Vendégjátékok (összesen: 228 db fuvar): 7,5 t - 12 t: 132 db fuvar 3,5 t: 48 db fuvar 1 t: 48 db fuvar Budapesten belüli díszletszállítások (összesen: 819 db fuvar): 7,5 t - 12 t: 711 db fuvar 3,5 t: 108 db fuvar
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 40
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 44 000 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: "Örökmozgó 90" Kft.
Adresse postale: Zab u. 12.
   4.  em. 15 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1033 Pays: Hongrie Courriel: szasztruck1@t-online.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
A módosítások jellege és mértéke (a szerz?dés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek rögzítik, hogy az alapszerz?dés eddig még nem került módosításra, továbbá, hogy az alapszerz?dés jelen szerz?dés létrejöttének napján hatályban van. Felek rögzítik, hogy az alapszerz?dés keretösszeget határozott meg mind a közbeszerzés
   1.  része, mind a
   2.  része vonatkozásában. Felek azt is rögzítik, hogy a két rész vonatkozásában ugyanazon iratban hozták létre a jogviszonyokat. Felek rögzítik, hogy a Megrendel m?ködését érdemben befolyásolja (akadályozza) a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet, továbbá a kapcsolódó jogszabályokban bevezetett egyéb rendelkezések. Fentiek alapján a fenti intézkedések hatálya alatt a Megrendel tevékenysége szünetel, így nem merülnek fel az alapszerz?dés tárgyi hatálya alá tartozó feladatok, így nem kerül a keretszerz?désben meghatározott keret a szerz?dés eredeti id?tartama alatt kimerítésre.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coűts empęchant un changement de titulaire:
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerz?d fél személye nem változhat: Az alapszerz?dés
   5. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: " Jelen szerz?dést Felek határozott id?tartamra, a szerz?dés aláírásától számított 40 hónapos id?tartamra hozzák létre azzal, hogy a fenti id?tartamon belül az adott rész vonatkozásában megsz?nik a szerz?dés azon a napon, amikor az adott részre vonatkozó keretösszeg kimerül, vagy annak fel nem használt része olyan összegre csökken, amely már nem fedezné további (soron következ?) fuvarozási feladat ellenértékét (ehhez Vállalkozó a keretösszeg alakulására vonatkozó naprakész nyilvántartást vezet, és annak alakulásáról folyamatosan tájékoztatja megrendel?t); ez utóbbi esetben a felek a szerz?dés adott részre vonatkozó megsz?nésének id?pontját külön iratban rögzítik, amely csak deklarálja, de nem eredményezi a szerz?dés megsz?ntetését. Folytatás: VI.3) pontban.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 44 000 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 44 000 000.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)