Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de transport routier public

2020/S 147-361875  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Hongrie-Budapest: Services de transport routier public 2020/S 147-361875 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: AK15389 Adresse postale: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1075 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Tornyai Krisztián Courriel: kozbeszerzes@bkk.hu Téléphone: +36 307741277 Fax: +36 12351044 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bkk.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.bkk.hu http://www.bkk.hu http://www.bkk.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
B5: Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése 20 db használt, szóló autóbusszal, bruttó költségtérítéssel
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
B5: Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése 20 db használt, szóló autóbusszal, bruttó költségtérítéssel
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
B5: Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése 20 db használt, szóló autóbusszal, bruttó költségtérítéssel. Járm?szám: 20 db. Éves teljesítmény: 1 320 000 vonali kocsikilométer + 10 % opció.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2014/S 134-241617
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
Vállalkozási keretszerz?dés
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
27/06/2014
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: VT-Arriva Személyszállító és Szolgáltató Kft.
Adresse postale: Berényi út 72-100.
Ville: Székesfehérvár Code NUTS: HU211 Fejér Code postal: 8000 Pays: Hongrie Courriel: titkarsag@vt-arriva.hu Adresse internet: http://www.vt-arriva.hu http://www.vt-arriva.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 3 582 538 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdései szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest
VII.1.4) Description des prestations:
B5: Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése 20 db használt, szóló autóbusszal, bruttó költségtérítéssel. Járm?szám: 20 db. Éves teljesítmény: 1 320 000 vonali kocsikilométer + 10 % opció.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 30/06/2014 Fin: 31/01/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 3 582 538 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: VT-Arriva Személyszállító és Szolgáltató Kft.
Adresse postale: Berényi út 72-100.
Ville: Székesfehérvár Code NUTS: HU211 Fejér Code postal: 8000 Pays: Hongrie Courriel: titkarsag@vt-arriva.hu Adresse internet: http://www.vt-arriva.hu http://www.vt-arriva.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerz?dés
   4. 1. pontja az alábbiak szerint módosul: A Szerz?dés a Felek aláírásával határozott id?re jön létre. A Járm?vek szolgáltatási ideje a C5 számú szerz?désben való teljesítés megkezdésének napjáig, de legkés?bb 2021. január 31-ig tart. A Szerz?dés megsz?nésének napja a Járm?vek utolsó szolgáltatási napja. Felek rögzítik, hogy a Szerz?dés 35.2. pontja alapján a Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott Teljesítési biztosítéknak a Szerz?dés megsz?nése vagy megszüntetését követ harmincadik (30.) napig kell hatályában fennállnia, amelyre tekintettel Vállalkozó köteles a Teljesítési biztosítékot a Szerz?désben foglaltaknak megfelel?en meghosszabbítani.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
A M3 metró rekonstrukciója az eredeti ütemezéshez képest mind az els (északi) és ebb?l következ?en a második (déli) szakasz felújítása elhúzódott, a középs szakasz egyes állomásainak felújítása el?rehozásra került, így a pótlási feladatokat ellátó átmeneti többlet autóbuszállomány egyid?ben való rendelkezésre állási igénye el?re nem látható módon megnövekedett. Az új C5 számú szerz?dés keretében a szolgáltatás megkezdése 2020. december elseje (ami egy alkalommal legfeljebb 60 nappal eltolható), mely a B5 szerz?dés lejárati idején - 2020. július - túlnyúlik. A B5 szerz?dés teljesítésében résztvev autóbuszok megléte a szerz?dés lejáratát követ?en is elengedhetetlen, figyelemmel a szolgáltatási alapelvárások és az M3 pótlási tevékenység - kiugróan megnövekedett - járm?igényére is. közlekedési közszolgáltatás folytonosságának biztosítása érdekében szükséges a B5 számú szerz?dés id?beli hatályának meghosszabbítása 307/2015.(X.27.)Korm. rendelet 22.§ (2)b) pont alapján.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 3 582 538 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 3 582 538 000.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public