Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Soupapes de détente, de régulation, de retenue ou de sűreté

2023/S 98-307314  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Hongrie-Budapest: Soupapes de détente, de régulation, de retenue ou de s 23/05/2023 S98 Hongrie-Budapest: Soupapes de détente, de régulation, de retenue ou de sűreté 2023/S 098-307314 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: NKM Földgázhálózati Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_73120625 Adresse postale: II. János Pál pápa tér 20 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1081 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Baross Orsolya Courriel: baross.orsolya@nkm.energy Téléphone: +36 207459302 Fax: +36 14749911 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nkmhalozat.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kétfokozatú házi nyomásszabályozók beszerzése Numéro de référence: EKR000291792020
II.1.2) Code CPV principal 42131140 Soupapes de détente, de régulation, de retenue ou de sűreté
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Házi-nyomásszabályozó beszerzése
   6. 

Lot nş: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42131140 Soupapes de détente, de régulation, de retenue ou de sűreté 42131141 Soupapes de détente
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Code NUTS: HU333 Csongrád Lieu principal d'exécution:
Ajánlatkér? központi raktárai: - 6724 Szeged, Pulcz u. 44. - 9027 Gy?r, Puskás T. u. 37.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Adásvételi keretszerz?dés az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. részére Házi-nyomásszabályozó beszerzése az alábbiak szerint:
   6.  Beépítés kivitele: egyenes Névleges teljesítmény: 10 m3/h Bemen? nyomás (bar): 0,1-6,0 Névl. kimen? nyomás (mbar): 26,5 Beépítési és csatlakozási méret: 188 mm; M 36 x 1,5 Tervezett mennyiség: 6 600 darab/12 hó, összesen 19 800 darab/36 hó Ajánlatkér? a keretmennyiség 100 %-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkér? az itt feltüntetett, beszerzésre kerül? összmennyiség esetében fenntartja a jogot, hogy attól a szerz?dés teljes id?tartama alatt + 30%-ban eltérjen. A részletes m?szaki tartalom a kiegészít? közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra. A részletes m?szaki leírást, a közbeszerzési dokumentumok M?szaki specifikáció c. része tartalmazza. Nyertes Ajánlattev? köteles konszignációs készlet kialakítására AK telephelyén a szerz?déstervezet szerint. A konszignációs raktáron lév? Árukról és árumozgásokról a Vev? köteles naprakész, elkülönített nyilvántartást vezetni. Vev? jogosult az Árukat a telephelyein lév? konszignációs raktárba a Szállító el?zetes értesítése nélkül átszállítani, ebben az esetben Vev? a Szállítót az Áruk áttárolását követ? 5 munkanapon belül írásban értesíti. A Keretszerz?dés tartalmazza a Minimum mennyiséget, melyet Szállítónak a Vev? raktárában - folyamatosan biztosítani kell. Felek megállapodnak, hogy Vev? a konszignációs készlet feletti eseti megrendelések kiadására is jogosult a Keretszerz?dés id?beli hatálya alatt, több alkalommal, id?ponthoz nem kötötten. Ebben az esetben a megrendelésre kerül? Áruk lejelentése és kifizetése a konszignációs készlet tárgyhavi lejelentésével, valamint kifizetésével történik. Szállító a Vev? által megküldött nyilvántartás alapján havonta egy alkalommal, a Vev? által kiadott teljesítési igazolás birtokában, a teljesítésigazolás kézhezvételét?l számított 5 napon belül jogosult számla kiállítására a teljesítési igazolásban meghatározott tartalommal. A számla kiállítása az Áfa tv. 58.§ el?írásai szerint történik. A részletes feltételeket a szerz?déstervezet tartalmazza.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 222-546760
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: SZ-2/ÉDGHBO/2020
Lot nş: 6 Intitulé:
Házi-nyomásszabályozó beszerzése
   6. 
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
30/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: HEAT-GÁZGÉP Gázipari Gépgyár Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_58175237 Adresse postale: Erdész Utca 28 Ville: Nagykanizsa Code NUTS: HU223 Zala Code postal: 8800 Pays: Hongrie Courriel: gazgep@heat-gazgep.hu Téléphone: +36 93537140
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Heat Holding International Geselschaft mit beschrenkter Haftung Numéro national d'identification: EKRSZ_89019670 Adresse postale: Siegfried Marcus-Srtasse 9 Ville: Biedermannsdorf Code NUTS: AT Österreich Code postal: 2362 Pays: Autriche Courriel: heat@heatgroup.at Téléphone: +43 223673130 Adresse internet: http://heatgroup.at
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 157 786 200.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Szerz?désmódosítás aláírásnak kelte: 2023.02.01. Az EKR technikai adottságai miatt külön részek szerz?désmódosításait csak egymást követ?en van lehet?ség hirdetményként rögzíteni. Az
   5.  rész vonatkozásában a hirdetmény a TED-en 2023.04.21-én jelent meg.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelel?en.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 42131140 Soupapes de détente, de régulation, de retenue ou de sűreté
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42131140 Soupapes de détente, de régulation, de retenue ou de sűreté 42131141 Soupapes de détente
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Code NUTS: HU333 Csongrád Lieu principal d'exécution:
Ajánlatkér? központi raktárai: - 6724 Szeged, Pulcz u. 44. - 9027 Gy?r, Puskás T. u. 37.
VII.1.4) Description des prestations:
Adásvételi keretszerz?dés az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. részére Házi-nyomásszabályozó beszerzése az alábbiak szerint:
   6.  Beépítés kivitele: egyenes Névleges teljesítmény: 10 m3/h Bemen? nyomás (bar): 0,1-6,0 Névl. kimen? nyomás (mbar): 26,5 Beépítési és csatlakozási méret: 188 mm; M 36 x 1,5 Tervezett mennyiség: 6 600 darab/12 hó, összesen 19 800 darab/36 hó Ajánlatkér? a keretmennyiség 100 %-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkér? az itt feltüntetett, beszerzésre kerül? összmennyiség esetében fenntartja a jogot, hogy attól a szerz?dés teljes id?tartama alatt + 30%-ban eltérjen. A részletes m?szaki tartalom a kiegészít? közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra. A részletes m?szaki leírást, a közbeszerzési dokumentumok M?szaki specifikáció c. része tartalmazza. Nyertes Ajánlattev? köteles konszignációs készlet kialakítására AK telephelyén a szerz?déstervezet szerint. A konszignációs raktáron lév? Árukról és árumozgásokról a Vev? köteles naprakész, elkülönített nyilvántartást vezetni. Vev? jogosult az Árukat a telephelyein lév? konszignációs raktárba a Szállító el?zetes értesítése nélkül átszállítani, ebben az esetben Vev? a Szállítót az Áruk áttárolását követ? 5 munkanapon belül írásban értesíti. A Keretszerz?dés tartalmazza a Minimum mennyiséget, melyet Szállítónak a Vev? raktárában - folyamatosan biztosítani kell. Felek megállapodnak, hogy Vev? a konszignációs készlet feletti eseti megrendelések kiadására is jogosult a Keretszerz?dés id?beli hatálya alatt, több alkalommal, id?ponthoz nem kötötten. Ebben az esetben a megrendelésre kerül? Áruk lejelentése és kifizetése a konszignációs készlet tárgyhavi lejelentésével, valamint kifizetésével történik. Szállító a Vev? által megküldött nyilvántartás alapján havonta egy alkalommal, a Vev? által kiadott teljesítési igazolás birtokában, a teljesítésigazolás kézhezvételét?l számított 5 napon belül jogosult számla kiállítására a teljesítési igazolásban meghatározott tartalommal. A számla kiállítása az Áfa tv. 58.§ el?írásai szerint történik. A részletes feltételeket a szerz?déstervezet tartalmazza.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 36
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 177 546 200.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Heat Holding International Geselschaft mit beschrenkter Haftung Numéro national d'identification: EKRSZ_89019670 Adresse postale: Siegfried Marcus-Srtasse 9 Ville: Biedermannsdorf Code NUTS: AT Österreich Code postal: 2362 Pays: Autriche Courriel: heat@heatgroup.at Téléphone: +43 223673130 Adresse internet: http://heatgroup.at
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: HEAT-GÁZGÉP Gázipari Gépgyár Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_58175237 Adresse postale: Erdész Utca 28 Ville: Nagykanizsa Code NUTS: HU223 Zala Code postal: 8800 Pays: Hongrie Courriel: gazgep@heat-gazgep.hu Téléphone: +36 93537140
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
A módosításra a 307/2015. (X.27.) korm. rendelet 22. § (2) b) bekezdés alapján alapján került sor. A keretösszeg változásának mértéke: 12,523%. A szerz?désmódosítás során az egységárak nettó 1300,- Ft-tal emelkedtek. Az emelésre a kedvez?tlen a kedvez?tlen világpiaci folyamatok hatására volt szükség (energia árak emelkedése, nyersanyag költségek növekedése), melyek hatására a gyártási ára nevezett eszközöknek jelent?sen drágult.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
A módosításra a 307/2015. (X.27.) korm. rendelet 22. § (2) b) bekezdés alapján került sor. Az eszközök el?állításához aluminium öntödét használnak, mely m?ködéséhez szükséges gáz, amely egységára közel 10szeresére emelkedett. Ezen felül az el?állításhoz forgácsoló- és önt?gépek is szükségesek, melyek villanyárammal m?ködnek. A villany egységára több, mint négyszeresére emelkedett. Az el?állítás alapanyaga alumínium, amely közel kétszeresére emelkedett, valamint az egyéb alapanyagok vonatkozásában (pl.: réz) 20-30%-os növekedés történt. Fentiek által az egységárakra levetítve került meghatározásra a szerz?désmódosítást követ? egységár.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 157 786 200.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 177 546 200.00 HUF Kétfokozatú házi nyomásszabályozók beszerzése 23/05/2023 HUN National
 
 
C L A S S E    C P V
42131140 - Soupapes de détente, de régulation, de retenue ou de sűreté 
42131141 - Soupapes de détente