Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Systčmes d'enregistrement et appareils d'exploration

2023/S 200-626596  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2023 S200 Hongrie-Budapest: Systčmes d'enregistrement et appareils d'exploration 2023/S 200-626596 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 26698180241 Adresse postale: Váci Út 37.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1134 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Kun Dávid Courriel: kun.david@dkuzrt.hu Téléphone: +36 308420746 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://dkuzrt.hu/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Központi Beszerz? Szerv
I.5) Activité principale Autre activité: Beszerzés a 301/2018. (XII. 27.) Kr. alapján
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
POCT és in vitro diagn eszközök DBR (POCT21_DBR) Numéro de référence: EKR001198852021
II.1.2) Code CPV principal 33120000 Systčmes d'enregistrement et appareils d'exploration
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása, amelynek tárgya "POCT orvostechnikai és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök, alkalmazások és szoftverek beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében - POCT21_DBR" a jelen részvételi felhívásban meghatározottak szerint A DBR keretében, a 2/2019. (VII. 12.) MK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
   1.  § 6a. pontjában foglaltak alapján az egyéb informatikai eszköz, alkalmazás vagy szoftver körbe tartozó, továbbá a Rendelet
   1.  számú mellékletében felsorolt más kategóriába nem sorolt orvostechnikai eszközök, alkalmazások vagy szoftverek vonatkozásában, a felhívás II.2.4) pontjában megadott termékkategóriába sorolható áruk és kapcsolódó szolgáltatások beszerzését tervezi az Ajánlatkér?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 615 233 170.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33110000 Matériel d'imagerie ŕ usages médical, dentaire et vétérinaire 33190000 Appareils et instruments médicaux divers 38432000 Appareils d'analyses
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Magyarország területén, a konkrét beszerzések esetében ajánlatkér? Érintett Szervezetek telephelyei
II.2.4) Description des prestations:
A POCT21_DBR-n belül a DBR
   2.  szakaszában az ajánlattételi szakaszok során az alábbi Ajánlatkér?kkel kötött szerz?dést a Nyertes Ajánlattev?
:
Ajánlatkér? szervezetek: - Nemzeti Népegészségügyi Központ A tárgyi negyedéves eredménytájékoztató a hirdetménnyel érintett id?intervallum alatt kötött 19 darab egyedi szerz?dés ellenértékét tartalmazza 10 önálló gazdasági szerepl? vonatkozásában.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Adott esetben az ellenérték tartalmazza.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
A DBR tervezetten, összesen nettó 61 600 000 000 Ft becsült értékben, els?sorban de nem kizárólagosan, az RRF, EFOP+, DIMOP, és NEA projektekb?l kerül megvalósításra.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Un systčme d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 207-541039
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
POCT és in vitro diagn eszközök DBR (POCT21_DBR)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 19 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 17 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 19
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ultragel Medical Kft.
Adresse postale: Aranka út 12.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1022 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: REXTRA Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság Adresse postale: Szentendrei út 87.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1033 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medirex Next Kft.
Adresse postale: Szatmár utca 46. A. ép.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1142 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: 77 Elektronika M?szeripari Kft.
Adresse postale: Fehérvári út 98.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1116 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Chebio Kft.
Adresse postale: Fáy köz Köz 15.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1135 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aladdin Medical Kft Adresse postale: Paragvári utca 15.
Ville: Szombathely Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 9700 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wellmed Kft.
Adresse postale: Margit körút 38.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1027 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Diagon Kft.
Adresse postale: Baross Utca 48-52.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1047 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VATNER Kft.
Adresse postale: Kenyérgyár Utca
   1. 
Ville: Kaposvár Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 7400 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Smithmann Hungary Kft.
Adresse postale: Teleki Utca 17.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1183 Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 6 615 233 170.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Az V.2.3) pontban szerepl? gazdasági szerepl?k önálló nyertes ajánlattev?k: Ultragel Medical Kft. (27751015-2-41) REXTRA Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság (10437247-2-41) Medirex Next Kft. (28996116-2-42) 77 Elektronika M?szeripari Kft. (10229064-2-44) Chebio Kft. (23456141-2-41) Aladdin Medical Kft (10252246-2-18) Wellmed Kft. (23924989-2-41 Diagon Kft. (10831050-2-41) VATNER Kft. (11814292-2-14) Smithmann Hungary Kft. (24944162-2-43) Jelen tájékoztató a POCT21_DBR alapján 2023.07.01-2023.09.30. között megkötött 19 db szerz?dést tartalmazza. Dinamikus beszerzési rendszerbe felvett gazdasági szerepl?k:
   1.  Kermann M?szaki Fejleszt? és Tanácsadó Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság (1139 Budapest Röppenty? Utca 48) 27984026241
   2.  MediPixel Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság (1038 Budapest Tündérliget Utca 12. fsz.
   7.  sz.) 11815774241
   3.  Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felel?sség? Társaság (2072 Zsámbék Herceghalmi Út 1) 10253993213
   4.  Suppline Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság (1028 Budapest Gazda Utca 53) 23577336241
   5.  HOGE SYSTEMS Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság (1033 Budapest Sz?l?kert Utca
   7. ) 10811502241
   6.  Labsystem Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság (2095 Pilisszántó Vörösmarty Utca 22) 12081213213
   7.  PannonLog Invest Zrt. (1192 Budapest Kós Károly Tér 8) 14381904243
   8.  77 Elektronika M?szeripari Kft. (1116 Budapest Fehérvári Út 98.) 10229064244
   9.  ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelez? és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság (1045 Budapest BerliniUtca 47-49.) 10361863241 10. SzamosMediko Kft. (1124 Budapest Fodor Utca 93. fszt.
   2. ) 23394021243 11. Werfen Hungary Korlátolt Felel?ség? Társaság (1037 Budapest Montevideo Utca 3/A.) 23591541241 12. TSO MEDICAL Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság (1118 Budapest Villányi Út 97.) 25286449243 13. Hungimpex Ügynöki és Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság (1037 Budapest Kunigunda Útja 60.) 12249556241 14. BIO-KASZTEL Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság (1118 Budapest Kelenhegyi Utca 22. fszt.
   1. ) 13981288243 15. Nemzetközi Gyógyászati Szervíz Kft (1138 Budapest Váci út 184) 10416114241 16. Új Európa Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság (1054 Budapest BajcsyZsilinszky Út 48.) 13010126241 17. Ultragel Medical Korlátolt Felel?sség? Társaság (1022 Budapest Aranka Út 12) 27751015241 18. Wellmed Magyarország Korlátolt Felel?sség? Társaság (1027 Budapest Margit körút 38.) 23924989241 19. REXTRA Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság (1033 Budapest Szentendrei Út 87.) 10437247241 20. CheBio Fejleszt? Kft. (1135 Budapest Fáy köz Köz 15.) 23456141242 21. MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre Fiastyúk Utca 1/A) 10875397213 22. Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság (1037 Budapest Virág Benedek Utca 35.) 27315383241 23. Med&Trade Co. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1094 Budapest Viola Utca 34.A lház földszint
   1. ) 21726785243 24. Smithmann Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság (1183 Budapest Teleki Utca 17.) 24944162243 25. Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft. (1112 Budapest Balatoni Út 2/a.) 12176780244 26. Bluemed Plusz Korlátolt Felel?sség? Társaság (2091 Etyek Liliom Köz
   2. ) 26231208207 27. VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár Kenyérgyár Utca
   1. ) 11814292214 28. FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság (1152 Budapest Illyés Gyula Utca 2-4.) 25873078242 29. TakTiMed Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság (5100 Jászberény Potyka Utca 4) 27347162216 30. Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1126 Budapest Ugocsa Utca
   5. , fsz.
   8. ) 10705775243 31. VMD Kórházi Technológiai Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság (1013 Budapest Krisztina Körút 39.) 13215613241 32. Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság (1023 Budapest Bécsi Út 4) 13870975241 33. Innomed Medical Orvostechnikai Fejleszt? és Gyártó Zrt. (1146 Budapest Szabó József Utca 12.) 12221275242 34. MED-EN TRADE Orvosi M?szer Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság (2400 Dunaújváros Pet?fi Sándor Utca 63.) 24132880207 35. Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely Paragvári utca 15.) 10252246218 36. SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság (1097 Budapest Gubacsi Út 47) 12004692243 37. BLUEMED Kft. (2091 Etyek Liliom Köz 2) 14570692207 38. Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság (1047 Budapest Attila Utca 126) 10824487241 39. Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felel?sség? Társaság (1047 Budapest Baross Utca 48-52.) 10831050241 40. Innomedical Trade Egészségügyi M?szaki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság (1146 Budapest Szabó József Utca 12.) 12698905242 41. Anamed Pro Korlátolt Felel?sség? Társaság (1144 Budapest K?szeg Utca 29.) 28825548242 42. Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felel?sség? Társaság (1038 Budapest Papírgyár Utca 58-59.) 14735358241 43. BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság (2100 Gödöll? Moór János Utca 3-5.) 12122066213 44. Medirex Next Korlátolt Felel?sség? Társaság (1142 Budapest Szatmár Utca 46/a.) 28996116242
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2023 POCT és in vitro diagn eszközök DBR (POCT21_DBR) 17/10/2023 HUN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33110000 - Matériel d'imagerie ŕ usages médical, dentaire et vétérinaire 
33120000 - Systčmes d'enregistrement et appareils d'exploration 
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers 
38432000 - Appareils d'analyses