Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Téléphones mobiles

2021/S 65-164455  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Hongrie-Budapest: Téléphones mobiles 2021/S 065-164455 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Magyar Közút Nonprofit Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: 14605749244 Adresse postale: Fényes Elek utca 7-13.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1024 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Falucskai Zoltán Courriel: kozbeszerzes@kozut.hu Téléphone: +36 18199171 Fax: +36 18199540 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://internet.kozut.hu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: közút üzemeltetés, fenntartás
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Mobiltelefonok beszerzése Numéro de référence: EKR000222442021
II.1.2) Code CPV principal 32250000 Téléphones mobiles
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Mobiltelefonok beszerzése az alábbiak szerint a m?szaki leírásban meghatározott tartalommal:
   1.  rész: fels?vezet?i készülékek Budapest Tétel Termék azonosító Termék megnevezés db
   1.  MWLT2 Apple Iphone 11 64GB Black 7
   2.  rész: Vezet?i készülékek Tétel Termék azonosító Termék megnevezés db
   1.  SM-G780FZBDEUE Samsung Galaxy S20 FE kék 30
   3.  rész: Készülékek a szellemi állomány részére Tétel Termék azonosító Termék megnevezés db
   1.  51095NNP Honor 20e (fekete) 1 906
   4.  rész: Készülékek a fizikai állomány részére Tétel Termék azonosító Termék megnevezés db
   1.  5902052866557 Myphone 6310 Black 1 247 F CPV kód: 32250000-0
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Fels?vezet?i készülékek
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32250000 Téléphones mobiles
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Lieu principal d'exécution:
A teljesítés helye Ajánlatkér székhelye: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. VII emelet/709.
II.2.4) Description des prestations:
Tétel Termék azonosító Termék megnevezés db
   1.  MWLT2 Apple Iphone 11 64GB Black 7
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vezet?i készülékek
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32250000 Téléphones mobiles
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Lieu principal d'exécution:
A teljesítés helye Ajánlatkér székhelye: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. VII emelet/709.
II.2.4) Description des prestations:
Tétel Termék azonosító Termék megnevezés db
   1.  SM-G780FZBDEUE Samsung Galaxy S20 FE kék 30
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Készülékek a szellemi állomány részére
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32250000 Téléphones mobiles
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Lieu principal d'exécution:
A teljesítés helye Ajánlatkér székhelye: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. VII emelet/709.
II.2.4) Description des prestations:
Tétel Termék azonosító Termék megnevezés db
   1.  51095NNP Honor 20e (fekete) 1 906
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Készülékek a fizikai állomány részére
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32250000 Téléphones mobiles
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Lieu principal d'exécution:
A teljesítés helye Ajánlatkér székhelye: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. VII emelet/709.
II.2.4) Description des prestations:
Tétel Termék azonosító Termék megnevezés db
   1.  5902052866557 Myphone 6310 Black 1 247
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 226-553450
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 1 Intitulé:
Fels?vezet?i készülékek
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 2 Intitulé:
Vezet?i készülékek
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 3 Intitulé:
Készülékek a szellemi állomány részére
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 4 Intitulé:
Készülékek a fizikai állomány részére
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A "Mobiltelefonok beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen tekintettel arra, hogy a DKM01MTEL19 azonosítószámú keretmegállapodás felmondása miatt Ajánlatkér a szerz?dés megkötésére képtelenné vált. A DKM01MTEL19 azonosítószámú, 2020. május 27. napján létrejött "Mobiltelefonok beszerzése" tárgyú keretmegállapodás 2021. január 18. napján a DKÜ Zrt. mindhárom Szállító vonatkozásában rendes felmondással felmondta, amelyre tekintettel a keretmegállapodás - a X.3.9. pontjában foglaltakra figyelemmel - a felmondási határid lejártát követ?en megsz?nik. A Digitális Közbeszerzési Rendszer portálon közzétett hír értelmében 2021. január 20. napját követ?en közvetlen megrendelések már nem igazolhatóak vissza és egyedi szerz?dések nem írhatóak alá. A Kbt. 53.§ (4) bekezdése értelmében ajánlatkér nem köteles az ajánlatokat elbírálni, ha bizonyítani tudja, hogy az ajánlattételi határid leteltét követ?en beállott, ellen?rzési körén kívül es és általa el?re nem látható körülmény miatt a szerz?dés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerz?dést?l való elállásnak vagy a szerz?dés felmondásának lenne helye. Ezekben az esetekben az ajánlatkér?nek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. Fentiekre tekintettel Ajánlatkér az ajánlatokat nem bírálta el. Ajánlattev?k:
   1.  rész: SYSInfo Kft. (5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6.,12364769-2-04) és Smartsolution Hungary Kft. (2040 Budaörs, Ébner György köz
   4. , 23817144-2-13) Közös ajánlattev?k
   2.  rész: SYSInfo Kft. (5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6.,12364769-2-04) és Smartsolution Hungary Kft. (2040 Budaörs, Ébner György köz
   4. ,23817144-2-13) Közös ajánlattev?k
   3.  rész: PC Trade Systems Kft. (1103 Budapest, K?ér utca 2/A.,12937303-2-43)
   4.  rész: SYSInfo Kft. (5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6., 12364769-2-04) és Smartsolution Hungary Kft. (2040 Budaörs, Ébner György köz
   4. ,23817144-2-13) Közös ajánlattev?k PC Trade Systems Kft. (1103 Budapest, K?ér utca 2/A.,12937303-2-43)
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
32250000 - Téléphones mobiles