Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Tickets

2022/S 131-374692  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Hongrie-Budapest: Tickets 2022/S 131-374692 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10824346244 Adresse postale: Üll?i Út 131.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1091 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Fretsch Orsolya Courriel: orsolya.fretsch@volanbusz.hu Téléphone: +36 202296297 Fax: +36 00000000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.volanbusz.hu/hu Adresse du profil d'acheteur: https://www.volanbusz.hu/hu
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Jegy- és bérlettekercsek beszerzése Numéro de référence: EKR001683392021
II.1.2) Code CPV principal 22459000 Tickets
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Fedélzeti és el?vételi értékesít? eszközökbe való papírtekercsek beszerzése nettó 371 774 904 Ft keretösszegig. A tárgyi közbeszerzési eljárás célja Ajánlatkér? számára jegy- és bérlettekercsek beszerzése és szállítása, a közbeszerzési dokumentációban megfogalmazott követelményeknek és paramétereknek megfelel? min?ségben.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 371 774 904.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22459000 Tickets
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU Magyarország Lieu principal d'exécution:
A termékek szállítási helyszíneit a M?szaki leírás tartalmazza.
II.2.4) Description des prestations:
Fedélzeti és el?vételi értékesít? eszközökbe való papírtekercsek beszerzése nettó 371 774 904 Ft keretösszegig. A tárgyi közbeszerzési eljárás célja Ajánlatkér? számára jegy- és bérlettekercsek beszerzése és szállítása, a közbeszerzési dokumentációban megfogalmazott követelményeknek és paramétereknek megfelel? min?ségben. Ajánlatkér? jegykiadó eszközeinek üzemszer? m?ködéséhez szükséges jegy- és bérlettekercsek szállítása keretszerz?dés alapján a keretösszeg kimerüléséig vagy 2022.12.31-ig, vagy 2022.12.31-ig és további 6 hónapra, amennyiben a keretösszeg kimerülésére 2022.12.31-ig nem kerül sor és Ajánlatkér? meghosszabbításról nyilatkozik. Rendelkezésre álló keretösszeg nettó 371 774 904 Ft, melynek 70%-ára Ajánlatkér? lehívási kötelezettséget vállal. A beszerezni kívánt termékek és tervezett mennyiségek: Sorszám Termék Tervezett mennyiség (tekercs)
   1. 1.1. HKIR OBU bérlettekercs 50 700
   1. 1.2. HKIR OBU jegyszalag 100 000
   1. 1.3. VEKTOR OBU bérlettekercs 600
   1. 1.4. VEKTOR OBU jegyszalag 8 600
   1. 1.5. TRM300 bérlettekercs 3 600
   1. 1.6. TRM300 jegyszalag 4 900
   1. 1.7. ELIN bérlettekercs 1 050
   1. 1.8. ELIN jegyszalag 14 850 E mennyiségek tájékoztató jelleg?ek, és a teljes keretösszegre vonatkoznak. A részletes feladatleírást a M?szaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2.5)pont kiegészítése: A Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkér? abból az okból kifolyólag írja el? a II.2.5) pontban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert Ajánlatkér? igényeinek egy konkrétan meghatározott min?ségi és m?szaki követelményeknek megfelel? áru felel meg, és a gazdaságilag legel?nyösebb ajánlat kiválasztását a további min?ségi jellemz?k nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ajánlatkér? a legalacsonyabb ár értékelése során a szakmai ajánlat részeként csatolt ártáblázat Nettó ár (Ft) összesen értéket veszi figyelembe. Ajánlatkér? a felhívás II.2.7) pontjában foglaltak kiegészítéseként közli, hogy a megadott kezd? id?pont (2022. 03. 01.) technikai okokból került kitöltésre. A szerz?dés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba és 2022. december 31. napjáig kerül megkötésre, azzal, hogy a szerz?dés id?tartama egy alkalommal legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 001-001863
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Jegy- és bérlettekercsek beszerzése
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Numéro national d'identification: 10793509244 Adresse postale: Halom Utca
   5. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1102 Pays: Hongrie Courriel: kerekes@any.hu Téléphone: +36 14311222 Fax: +36 14311220 Adresse internet: http://www.any.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 371 774 904.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 371 774 904.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelel?en.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Hongrie-Budapest: TicketsType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 11/07/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
22459000 - Tickets