Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 09/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Travaux de construction complčte ou partielle et travaux de génie civil

2022/S 18-042659  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

26/01/2022
S18
Hongrie-Budapest: Travaux de construction complčte ou partielle et travaux de génie civil

2022/S 018-042659

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 233-612600)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felel?sség? Társaság
Numéro national d'identification: 24290188241
Adresse postale: Pap Károly Utca 4-6.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1139
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Módos István
Courriel: beszerzes@nfp.hu
Téléphone: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nfp.hu
Adresse du profil d'acheteur: http://www.nfp.hu

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Hódmez?vásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Numéro national d'identification: 15726906206
Adresse postale: Kossuth Tér
   1. 
Ville: Hódmez?vásárhely
Code NUTS: HU333 Csongrád
Code postal: 6800
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Módos István
Courriel: beszerzes@nfp.hu
Téléphone: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nfp.hu

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Hódmez?vásárhely szennyvíztisztítása (KVV3)

Numéro de référence: EKR001406252021

II.1.2)
Code CPV principal
45200000 Travaux de construction complčte ou partielle et travaux de génie civil

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Vállalkozási szerz?dés a "Hódmez?vásárhely szennyvíztisztítása" elnevezés? projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes kör? ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (KVV3)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 233-612600

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi id?

Au lieu de:

Date: 27/01/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 09/02/2022

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi id?

Au lieu de:

Date: 27/01/2022

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 09/02/2022

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Ajánlatkér? a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjára hivatkozással hosszabbítja meg az ajánlattételi határid?t, az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosítja.
Hongrie-Budapest: Travaux de construction complčte ou partielle et travaux de génie civilType d'acheteur: AutresType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 09/02/2022 26/01/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
39350000 - Équipement de réseau d'assainissement 
45200000 - Travaux de construction complčte ou partielle et travaux de génie civil 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées ŕ grande distance 
45232400 - Travaux de construction d'égouts 
45232410 - Travaux d'assainissement 
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées 
45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées 
45232423 - Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées 
45233223 - Travaux de resurfaçage de chaussées 
45233228 - Travaux de construction de revętements de surface 
45252100 - Travaux de construction de stations d'épuration 
45252127 - Travaux de construction de stations de traitement des eaux usées 
45252130 - Équipement de station d'épuration 
71320000 - Services de conception technique 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil