Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Travaux de construction complčte ou partielle et travaux de génie civil

2022/S 119-334316  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Hongrie-Budapest: Travaux de construction complčte ou partielle et travaux de génie civil 2022/S 119-334316 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 24290188241 Adresse postale: Pap Károly Utca 4-6.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1139 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Módos István Courriel: beszerzes@nfp.hu Téléphone: +36 12390420 Fax: +36 12390420 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nfp.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.nfp.hu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Budapest F?város Önkormányzata Numéro national d'identification: 15735636241 Adresse postale: Városház Utca 9-11.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1052 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Kókai Dóra Anna Courriel: kokaid@budapest.hu Téléphone: +36 13271656 Fax: +36 13271863 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.budapest.hu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5) Activité principale Autre activité: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Bp. Közp. Szennyv. Telep iszapkezelési tech. fejl.
Numéro de référence: EKR001673212021
II.1.2) Code CPV principal 45200000 Travaux de construction complčte ou partielle et travaux de génie civil
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Vállalkozási szerz?dés keretében a "Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés" elnevezés? projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes kör? ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (KDVV3)
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39350000 Équipement de réseau d'assainissement 45200000 Travaux de construction complčte ou partielle et travaux de génie civil 45232420 Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées 45232421 Station de traitement des eaux usées 45232422 Station de traitement des boues 45232423 Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées 45252100 Travaux de construction de stations d'épuration 45252130 Équipement de station d'épuration 71320000 Services de conception technique 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest
II.2.4) Description des prestations:
A339/2014.(XII.19.)Kr. AK feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és-tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. A kivitelezés f?bb indikatív (tájékoztató jelleg?) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges: Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapkezelési technológiájának fejlesztése és struviteltávolítás A beruházás tárgya a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep anaerob iszapkezelésének fejlesztése. A BKSZT 1,6 millió LE kapacitású kommunális szennyvíztisztító telep, melynek technológiájából nyersiszap és fölösiszap keletkezik. Az iszapkezelés a nyersiszap gravitációs, a fölösiszap gravitációs és (s?rít? asztalokon) gépi s?rítéséb?l, az el?s?rített, kevert iszapok termofil anaerob rothasztásából, víztelenítéséb?l (centrifugás) és a rothasztás során keletkez? biogáz (gázmotoros kiser?m?ben és kazánokban való) hasznosításából áll. A technológia pasztörizálással is kiegészül, de ezt jelenleg nem üzemelteti a telep. A projekt keretében a jelenlegi iszapkezelési technológia oly mérték? fejlesztése a cél, hogy a telepre érkez? többlet terhelésb?l származó megnövekedett iszapmennyiséget tudja kezelni. A rendszer berendezései: # El?víztelenítésre feladó szivattyúk (meglév?, felhasználandó) # El?víztelenít? centrifugák (2+1 db, 30 m3/h) # Polimer oldó adagoló (7,2 m3/h) # El?víztelenített iszap feladó szivattyúk az iszap tárolóba (2+1 db, 10 m3/h)) # El?víztelenített iszaptároló (140m3) # El?víztelenített iszaptároló csigás kihordó # El?víztelenített iszap feladó szivattyúk CAMBI THP rendszerre (1+1 db, 35 m3/h) # Termikus Hidrolizáló Egység # Rothasztókra feladó szivattyúk (1+1 db, 30 m3/h Nyersiszap feladó szivattyú a nyersiszap és hidrolizált iszap egyesítésére, 3 db, 11 m3/h H?kezelt iszap feladó szivattyú) # Recirkulációs szivattyúk (3 db, 70 m3/h) # Meglév?, átalakított h?cserél?k (3 db) # Folyadékh?t? A rothasztásra kerül? iszap el?kezelése mellett szükségessé vált az iszapvonalon gyakori üzemeltetési problémákat okozó, az iszapkezelési folyamat során termel?d? MAP (magnézium-ammónium-foszfát;), vagy ásványi nevén struvit, rothasztott iszapból való eltávolítása és kinyerése. A MAP kinyerését olyan technológiával kell megoldani, aminek a végterméke olyan vízoldható magnézium alapú ammónium foszfát, melynek szemnagysága alkalmassá teszi a mez?gazdasági hasznosításra. Min?sége feleljen meg az Európai Parlament és Tanács m?trágyákról szóló 2003/2003/EK (2003 október 13.) rendeletében ill., a 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az "EK-m?trágya"-ként megjelölt m?trágyák forgalomba hozataláról és ellen?rzésér?l" c. rendeletben foglaltaknak. A struvit kinyerés elvárt mennyisége minimum napi átlag 100 kg, amennyiben a rothasztott iszap foszfát tartalma a rothasztóban 70 mg PPO4/l felett van. Nyertes AT feladatát képezi a közbesz. dok.-ok részét képez? m?szaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.) Kr. megfelel? tartalommal. Nyertes AT teljes kör? felel?sséggel tartozik az általa készített dok.-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb el?írásokban foglaltak betartásáért. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerz?dés teljesításe során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók. A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek. foglaltak alapján a hivatkozás mellett a "vagy azzal egyenérték?" kifejezést is érteni kell. Az egyenérték?ség igazolása AT feladata. A szerz?dés teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.) Korm. rend. szerinti VZ-TER jogosultsággal rendelkez? szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerz?déskötés id?pontjára a szerz?dés teljesítésének id?tartama alatt rendelkezni fog a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti VZ-TER jogosultsággal rendelkez? szakemberrel. Részletesen: KD.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2.  Név: A szerz?dés teljesítésében részt vev? szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvez?bb: 36 hónap, legkedvez?tlenebb 0 hónap) / Pondération: 32 Critčre de qualité - Nom:
   2. 1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban el?írt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellen?rzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Pondération: 8 Critčre de qualité - Nom:
   2. 2. AF III/1.3. M.2.2) pontban el?írt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Pondération: 8 Critčre de qualité - Nom:
   2. 3. AF III/1.3. M.2.3) pontban el?írt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Pondération: 8 Critčre de qualité - Nom:
   2. 4. AF III/1.3. M.2.4) pontban el?írt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) / Pondération: 8 Prix - Pondération: 68
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Uniós és/vagy hazai támogatás
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 002-002132
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Bp. Közp. Szennyv. Telep iszapkezelési tech. fejl.

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A tárgyi hirdetmény az eljárást megindító felhívás visszavonására irányul a Kbt. 53.§ (1)- (2) bekezdésében foglaltak alapján.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
148. § el?írásai szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022 Hongrie-Budapest: Travaux de construction complčte ou partielle et travaux de génie civilType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 22/06/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
39350000 - Équipement de réseau d'assainissement 
45200000 - Travaux de construction complčte ou partielle et travaux de génie civil 
45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées 
45232421 - Station de traitement des eaux usées 
45232422 - Station de traitement des boues 
45232423 - Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées 
45252100 - Travaux de construction de stations d'épuration 
45252130 - Équipement de station d'épuration 
71320000 - Services de conception technique 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil