Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 05/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Vente de billets de voyages ŕ forfait

2021/S 37-093336  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Hongrie-Budapest: Vente de billets de voyages ŕ forfait

2021/S 037-093336

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 002-002880)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: MÁV Magyar Államvasutak Zártkör?en M?köd Részvénytársaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_35803375
Adresse postale: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Code postal: 1087
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Nosza Lajos
Courriel: nosza.lajos@mav-szk.hu
Téléphone: +36 302681421
Fax: +36 15118534
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mavcsoport.hu

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Repül?jegy és kiegészít szolgáltatás beszerzése

Numéro de référence: EKR001361582020

II.1.2)
Code CPV principal
63512000 Vente de billets de voyages ŕ forfait

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Repül?jegyekkel, valamint opcionálisan külföldi utazásokkal kapcsolatos kiegészít szolgáltatások beszerzése Mennyiség: 640 db repül?jegy (48 hónapra összesen),amelynek megrendelésére Ajánlatkér kötelezettséget vállal. Ajánlatkér jogosult, de nem köteles további 192 db repül?jegy megrendelésére, valamint a külföldi utazásokkal kapcsolatos kiegészít szolgáltatások megrendelésére a keretszerz?dés id?tartama alatt 150 alkalom/utas keretmennyiség erejéig.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 002-002880

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Au lieu de:

Date: 19/02/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 05/03/2021

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Bontás dátuma

Au lieu de:

Date: 19/02/2021

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 05/03/2021

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Ajánlatkér által Gazdasági Szerepl?k részére 2021. február 16-án megadott kiegészít tájékoztatásban foglalt információkra tekintettel, és a Kbt. 56. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkér az ajánlattételi határid módosítása mellett döntött. Jelen korrigendum a módosított ajánlattételi határid?t rögzíti. A közbeszerzési dokumentumok tartalma nem változott.

 
 
C L A S S E    C P V
63512000 - Vente de billets de voyages ŕ forfait