Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Vętements, articles chaussants, bagages et accessoires

2022/S 89-245610  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Hongrie-Budapest: Vętements, articles chaussants, bagages et accessoires 2022/S 089-245610 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Magyar Posta Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10901232244 Adresse postale: Dunavirág Utca 2-6 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1138 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Horváth Szilvia Courriel: Horvath.Szilvia@posta.hu Téléphone: +36 307723836 Fax: +36 12881589 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.posta.hu
I.6) Activité principale Services postaux
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Véd?ruha szállítása II.
Numéro de référence: EKR001344792021
II.1.2) Code CPV principal 18000000 Vętements, articles chaussants, bagages et accessoires
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Adásvételi szerz?dés "Véd?ruha szállítása II." tárgyban az ajánlatkérési dokumentációban részletezett feltételek szerint, az alábbi 2 rész vonatkozásában:
   1.  rész - Es?kabát, es?véd? n?i-férfi kétrészes
   2.  rész - Sapka nyári és téli
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 153 362 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Es?kabát, es?véd? n?i-férfi kétrészes
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18221300 Imperméables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Magyar Posta Zrt., Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ, Ruharaktár, 1149 Budapest, XIV. Egressy u. 35-51.
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés összesen 5450 db es?kabát és es?véd? tárgyban, amelyb?l (450 db es?kabát és 5000 db es?véd?, n?i-férfi kétrészes) nettó 147 180 000,- Ft összértékben, melyb?l Ajánlatkér? nettó 103 026 000,- Ft értékben vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszeg fennmaradó részére, nettó 44 154 000,- Ft értékig Ajánlatkér?nek vételi joga van. A megadott mennyiség (db) tájékoztató jelleg?, Ajánlatkér? részére nem jelent lehívási kötelezettséget, tekintettel arra, hogy a szerz?dés keretösszeggel kerül megkötésre. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlatkérési dokumentáció részét képez? szerz?déstervezet és a m?szaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sapka nyári és téli
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18443340 Képis
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Magyar Posta Zrt., Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ, Ruharaktár, 1149 Budapest, XIV. Egressy u. 35-51.
II.2.4) Description des prestations:
Adásvételi szerz?dés összesen 1500 db sapka nyári és sapka téli (440 db sapka nyári és 1060 db sapka téli) nettó 6 182 000,- Ft összértékben, melyb?l Ajánlatkér? nettó 4 327 400,- Ft értékben vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszeg fennmaradó részére, nettó 1 854 600,- Ft értékig Ajánlatkér?nek vételi joga van. A megadott mennyiség (db) tájékoztató jelleg?, Ajánlatkér? részére nem jelent lehívási kötelezettséget, tekintettel arra, hogy a szerz?dés keretösszeggel kerül megkötésre. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlatkérési dokumentáció részét képez? szerz?déstervezet és a m?szaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 241-636370
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1-64814/2022.

Lot nş: 1 Intitulé:
Es?kabát, es?véd? n?i-férfi kétrészes
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Katex'98 Kft.
Numéro national d'identification: 11757610210 Adresse postale: Széchenyi I. U 1 Ville: Füzesabony Code NUTS: HU312 Heves Code postal: 3390 Pays: Hongrie Courriel: katex98@t-online.hu Téléphone: +36 36542034 Fax: +36 36542034
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 147 180 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 147 180 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1-64815/2022.

Lot nş: 2 Intitulé:
Sapka nyári és téli
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FETTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 11915805213 Adresse postale: Ipar Út 5 Ville: Gomba Code NUTS: HU12 Pest Code postal: 2217 Pays: Hongrie Courriel: t.rita@fetti.hu Téléphone: +36 29633140 Fax: +36 29633142 Adresse internet: http://www.fetti.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 182 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 6 182 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ajánlattev? neve, címe és adószáma:
   1.  rész Es?kabát, es?véd? n?i-férfi kétrészes - Katex '98 Gyártó és Kereskedelmi Kft. (3390 Füzesabony, Széchenyi István út
   1. , adószám 11757610-210), Teens-Textil Kereskedelmi, Ipari- és Szolgáltató Kft. (1137 Budapest, Vígszínház utca
   5.  adószám 12883792-241),
   2.  rész Sapka nyári és téli - Fetti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2217 Gomba, Ipari út
   5. , adószám: 11915805213), Teens-Textil Kereskedelmi, Ipari- és Szolgáltató Kft. (1137 Budapest, Vígszínház utca
   5.  adószám 12883792-241).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/05/2022 Hongrie-Budapest: Vętements, articles chaussants, bagages et accessoiresType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 06/05/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
18000000 - Vętements, articles chaussants, bagages et accessoires 
18221300 - Imperméables 
18443340 - Képis