Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Vętements spéciaux

2022/S 10-022058  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Hongrie-Budapest: Vętements spéciaux 2022/S 010-022058 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Magyar Posta Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10901232244 Adresse postale: Dunavirág Utca 2-6 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1138 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Horváth Szilvia Courriel: Horvath.Szilvia@posta.hu Téléphone: +36 307723836 Fax: +36 12881589 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.posta.hu
I.6) Activité principale Services postaux
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Motoros véd?ruhák 2021./II.
Numéro de référence: EKR001035052021
II.1.2) Code CPV principal 18410000 Vętements spéciaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Motoros véd?ruházati termékek szállítása keretmegállapodás keretében az alábbi 2 részben:
   1.  rész Motoros véd?lábbeli
   2.  rész Motoros véd?ruházat
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 116 238 960.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Motoros véd?lábbeli
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18832000 Chaussures spéciales
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ - Ruharaktár 1149 Budapest, Egressy út 35-51.
II.2.4) Description des prestations:
A keretmegállapodást kötött ajánlattev feladata az Ajánlatkér számára motoros véd?ruházati termékeknek (motoros bakancs nyári és téli) a megadott teljesítési helyre történ kiszállítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A szállítandó motoros véd?ruházati termékek részletes ismertetését a termékekre vonatkozó közbeszerzési m?szaki leírások tartalmazzák. Az Ajánlatkér rögzíti, hogy a keretmegállapodásban el?irányozott teljes mennyiséget a nettó 22 679 520,- Ft mérték keretösszeg jelenti. Az Ajánlatkér a Kbt. 65.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második része során az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje összesen 460 pár termék. Az Ajánlatkér rögzíti továbbá, hogy az ajánlat részeként kitöltend és benyújtandó Felolvasólap 1/A sz. melléklet mintafeladat terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozóan annak keretmegállapodás id?tartamára vetített tervezett mennyiségét, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Szállítási határid / Pondération: 15 Prix - Pondération: 85
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Motoros véd?ruházat
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18141000 Gants de travail 18224000 Vętements en tissu enduit ou imprégné 18443340 Képis
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ - Ruharaktár 1149 Budapest, Egressy út 35-51.
II.2.4) Description des prestations:
A keretmegállapodást kötött ajánlattev feladata az Ajánlatkér számára motoros véd?ruházati termékeknek (motoros keszty nyári és motoros keszty téli, motoros kabát és nadrág és motoros sapka) a megadott teljesítési helyre történ kiszállítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A szállítandó motoros véd?ruházati termékek részletes ismertetését a termékekre vonatkozó közbeszerzési m?szaki leírások tartalmazzák. Az Ajánlatkér rögzíti, hogy a keretmegállapodásban el?irányozott teljes mennyiséget a nettó 93 559 440,-- Ft mérték keretösszeg jelenti. Az Ajánlatkér a Kbt. 65.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második része során az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje összesen 972 pár/db termék. Az Ajánlatkér rögzíti továbbá, hogy az ajánlat részeként kitöltend és benyújtandó Felolvasólap 1/A sz. melléklet mintafeladat terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozóan annak keretmegállapodás id?tartamára (2 év) vetített tervezett mennyiségét (motoros nyári keszty 250 pár, motoros téli keszty 220 pár, motoros kabát 680 db, motoros nadrág 620 db, motoros sapka 175 db), azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Szállítási határid / Pondération: 15 Prix - Pondération: 85
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 188-490158
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1-64438
Lot nş: 1 Intitulé:
Motoros véd?lábbeli
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wetex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: 10902831241 Adresse postale: Akadémia Utca 16. fsz.
   8. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1054 Pays: Hongrie Courriel: info@wetex.hu Téléphone: +36 302023670 Fax: +36 13320184 Adresse internet: http://www.wetex.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 22 679 520.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1-64439
Lot nş: 2 Intitulé:
Motoros véd?ruházat
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: M+Z 2000 B?r- és Textilkonfekcionáló Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: 12116700209 Adresse postale: Küls?-Újvárosi U. 47 Ville: Hajdúböszörmény Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar Code postal: 4220 Pays: Hongrie Courriel: istvan.hajdu@mz2000.hu Téléphone: +36 52561305 Fax: +36 52561304 Adresse internet: http://www.mz2000.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 93 559 440.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ajánlattev?k neve és címe, adószáma:
   1.  rész Motoros véd?lábbeli - Wetex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1054 Budapest, Akadémia Utca 16. 10902831241
   2.  rész Motoros véd?ruházat - M+Z 2000 B?r- és Textilkonfekcionáló Korlátolt Felel?sség Társaság, Magyarország 4220 Hajdúböszörmény, Küls?-Újvárosi U. 47. 12116700209
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022 Hongrie-Budapest: Vętements spéciauxType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 14/01/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
18141000 - Gants de travail 
18224000 - Vętements en tissu enduit ou imprégné 
18410000 - Vętements spéciaux 
18443340 - Képis 
18832000 - Chaussures spéciales