Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Vętements de sport

2022/S 18-043316  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Hongrie-Budapest: Vętements de sport 2022/S 018-043316 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Magyar Úszó Szövetség Numéro national d'identification: 18096545241 Adresse postale: Hajós Alfréd Sétány 2 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1007 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Fábry György Courriel: gyorgy.fabry@musz.hu Téléphone: +36 309428800 Fax: +36 12508248 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://musz.hu Adresse du profil d'acheteur: https://musz.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Közhasznú szervezet
I.5) Activité principale Autre activité: Sportszervezés
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Úszó Nemzet Program Oktatói felszerelés Numéro de référence: EKR001524822021
II.1.2) Code CPV principal 18412000 Vętements de sport
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Oktatók és oktatásban résztvev? egyéb sportszakemberek sportruházatának és sportfelszerelésének beszerzése az Úszó Nemzet Program keretében Adásvételi keretszerz?dés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerinti feln?tt sportruházat és sportfelszerelés beszerzése mindösszesen nettó 240 000 000- HUF keretösszeg teljesüléséig I. osztályú min?ségben. Ajánlatkér? az alábbi specifikált sportruházai, és sportfelszerelési termékféleségeket kívánja beszerezni a keretösszeg erejéig:
   1.  Feln?tt férfi úszónadrág D4-D7 méretben
   2.  Feln?tt n?i úszódressz D34-D50 méretben
   3.  Feln?tt szilikon Úszósapka
   4.  Neoprén ruha XS-3XL méretben
   5.  Papucs 38-48 méretben
   6.  Törölköz? 120x90 cm
   7.  Mikroszálas fürd?köpeny XS-3XL méretben
   8.  Melegít? alsó XS-3XL méretben
   9.  Melegít? fels? XS-3XL méretben 10. Környakú, rövidujjú póló XS-3XL méretben 11. Short XS-3XL méretben 12. Széldzseki XS-3XL méretben 13. Térdig ér? hosszított sportkabát XS-3XL méretben 14. Hátizsák méret: 30 liter 15. Laptop tartós hátizsák méret: 30 liter Az Úszó Nemzet Program keretében résztvev? oktatók és az oktatásszervezésben részt vev?k becsült létszáma, akik a fenti megfelel? méret?, összes tételt tartalmazó termékcsomagot kapják 820 f?. Ajánlatkér? a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. A részletes m?szaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18412000 Vętements de sport
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest
II.2.4) Description des prestations:
Oktatók és oktatásban résztvev? egyéb sportszakemberek sportruházatának és sportfelszerelésének beszerzése az Úszó Nemzet Program keretében Adásvételi keretszerz?dés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerinti feln?tt sportruházat és sportfelszerelés beszerzése mindösszesen nettó 240 000 000- HUF keretösszeg teljesüléséig I. osztályú min?ségben. Ajánlatkér? az alábbi specifikált sportruházai, és sportfelszerelési termékféleségeket kívánja beszerezni a keretösszeg erejéig:
   1.  Feln?tt férfi úszónadrág D4-D7 méretben
   2.  Feln?tt n?i úszódressz D34-D50 méretben
   3.  Feln?tt szilikon Úszósapka
   4.  Neoprén ruha XS-3XL méretben
   5.  Papucs 38-48 méretben
   6.  Törölköz? 120x90 cm
   7.  Mikroszálas fürd?köpeny XS-3XL méretben
   8.  Melegít? alsó XS-3XL méretben
   9.  Melegít? fels? XS-3XL méretben 10. Környakú, rövidujjú póló XS-3XL méretben 11. Short XS-3XL méretben 12. Széldzseki XS-3XL méretben 13. Térdig ér? hosszított sportkabát XS-3XL méretben 14. Hátizsák méret: 30 liter 15. Laptop tartós hátizsák méret: 30 liter Az Úszó Nemzet Program keretében résztvev? oktatók és az oktatásszervezésben részt vev?k becsült létszáma, akik a fenti megfelel? méret?, összes tételt tartalmazó termékcsomagot kapják 820 f?. Ajánlatkér? a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. A részletes m?szaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 241-634880
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Úszó Nemzet Program Oktatói felszerelés
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A következ? eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra: ? a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegend? a szerz?dés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvez?bb ajánlatot tett ajánlattev?vel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].; Figyelemmel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegend? a szerz?dés megkötéséhez, az egyedüli ajánlatot adott ajánlattev?vel, ajánlatkér? az eljárást 2022. január 18. napján a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította. A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18§-ban meghatározott információk: Balázs-Diák Kft.; 1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A.; 13446976-2-41;
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Hongrie-Budapest: Vętements de sportType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 26/01/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
18412000 - Vętements de sport