Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Debrecen: Travaux de construction de revętements de surface

2021/S 228-599222  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Hongrie-Debrecen: Travaux de construction de revętements de surface 2021/S 228-599222 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Numéro national d'identification: 15735588209 Adresse postale: Piac Utca 20.
Ville: Debrecen Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar Code postal: 4024 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Paróczai Bernadett Courriel: fejes.evelin@ph.debrecen.hu Téléphone: +36 52511550 Fax: +36 52511552 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.debrecen.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Debrecen, Furulya utca építése Numéro de référence: EKR000898742021
II.1.2) Code CPV principal 45233228 Travaux de construction de revętements de surface
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Debrecen, Furulya utca építése A tárgyi projekt az alábbi útépítést foglalja magába: Számszer mennyiségi adatok: - 71 méter aszfalt burkolatú út építése 4,25 méter széles útburkolattal, két oldalán 0,75 méter széles útpadkával. - 30 méter csapadékvízelvezetést is magában foglal. A kivitelezési munkák során a tervdokumentáció részét képez csatolt jegyz?könyvekben foglaltakat be kell tartani.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 8 037 677.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233252 Travaux de revętement de rues 45232450 Travaux de construction pour systčme de drainage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar Lieu principal d'exécution:
Debrecen, Pósa utca - Kadarcs utca közötti szakasz
II.2.4) Description des prestations:
A tárgyi projekt az alábbi útépítést foglalja magába: Számszer mennyiségi adatok: - 71 méter aszfalt burkolatú út építése 4,25 méter széles útburkolattal, két oldalán 0,75 méter széles útpadkával. - 30 méter csapadékvízelvezetést is magában foglal. A kivitelezési munkák során a tervdokumentáció részét képez csatolt jegyz?könyvekben foglaltakat be kell tartani. Ajánlatkér felhívja a T. Ajánlattev?k figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredet?, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelm meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkér - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenérték megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenérték?ség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes m?szaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   1.  A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 f olyan szakember, aki útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom:
   2.  A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 f olyan szakember, aki csapadékvíz elvezetés kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom:
   3.  Többletjótállás id?tartama (hónapokban)(minimum 0 hónap maximum 24 hónap) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 148-392798
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Debrecen, Furulya utca építése
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Joó Róbert Imre egyéni vállalkozó Numéro national d'identification: 67067132229 Adresse postale: F Utca 12 1221 Ville: Földes Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar Code postal: 4177 Pays: Hongrie Courriel: joo.robert.muszaki@gmail.com Téléphone: +36 306756820 Adresse internet: http://www.jooepites.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 8 037 677.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Nyertes Ajánlattev?: - Joó Róbert Imre egyéni vállalkozó (4177 Földes F utca 12. 1221) adószám: 67067132-2-29 Pontszám: 1000,00 Érvénytelen Ajánlattev?k: - Aréna Trans Fuvarozó, Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. (4325 Kisléta Kistanya 0123/41) adószám: 13619622-2-15 - Magyar-Parképít Kft. (4244 Újfehértó, Németh László utca 26.) adószám: 23156164-2-15 - Ujgold Kft. (4342 Terem Új utca 10.) adószám: 24298746-2-15 A következ ajánlattev?k ajánlata figyelmen kívül maradt a bírálat során: - VAJDA MÉLYÉPÍT Kft. (4242 Hajdúhadház, Nyíl utca 26.) adószám: 25918454-2-09 Pontszám: 935,60 - Octopus-M Generál Épít?ipari Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Téglási utca 44. 608.) adószám: 23063613-2-09 Pontszám: 955,20 - D-PROFIL Épít?, Keresked és Szolgáltató Kft. (4030 Debrecen, Ozmán u.
   9. ) adószám: 10680476-2-09 Pontszám: 836,20 - KÖZM GENERÁL Épít és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza Nádor u. 64.) adószám: 13223490-2-15 Pontszám: 863,50 - TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. (4220 Hajdúböszörmény Polgári utca 13.) adószám: 22757937-2-09Pontszám: 843,90 - Sándoraszfalt Útépít Kft. (1141 Budapest Szugló utca 82.) adószám: 23199699-2-42 Pontszám: 601,80
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Hongrie-Debrecen: Travaux de construction de revętements de surfaceType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 24/11/2021 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
45232450 - Travaux de construction pour systčme de drainage 
45233228 - Travaux de construction de revętements de surface 
45233252 - Travaux de revętement de rues